• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

РАЗДЕЛ І

СО2 ДИЕТА

І. ВЪВЕДЕНИЕ

        Общинската програма за енергийна ефективност е важна стъпка в енергийната политика на Община Балчик. Една интелигентна, устойчива енергийна политика е съвкупност от политиката за опазване на околната среда, икономическата, иновационната и социалната политика.
        Тя предоставя големи възможности за съчетаване на нужните мерки за опазване на климата с нови технологични и икономически дейности с перспективни работни места. Целите на Протокола от Киото и Лисабонската Стратегия за създаването,на„най-конкурентоспособната и динамична, най-иновативната и изключително базирана на знанието и науката икономическа област" се допълват. С по-ефективното използване на енергия, Община Балчик         ще бъде по-конкурентоспособна, особено като се имат предвид повишаващите се цени на електроенергията. От това ще профитират всички, тъй като спестяването на енергия е равно на спестяване на разходи.  Предизвикателството се състои в това да се сложи край на прекомерно увеличаващото се енергийно потребление без да се намалява качеството на живот. От една страна това може да бъде постигнато чрез подобряване на енергийната ефективност и от друга страна чрез промяна в поведението на енергийните консуматори.
        За  енергийна ефективност говорят следните фактори:

- Икономически фактор: по-нисък разход за енергодобив, увеличаване стойността на съществуващото вече ноу-хау;

- Екологически фактор: по-ниско изразходване на ресурси, отдаване по-голяма важност на климата, качество на въздуха;

- Фактор за социална справедливост: енергийната ефективност ще допринесе за запазването на достъпа на всички социални групи до енергийни услуги.

        Взети предвид всички гореизброени фактори, планът за енергийна ефективност поставя потребителската страна на централна позиция.
         Увеличаването на енергийната ефективност е важна част от политическите стратегии и мерки, които са нужни за осъществяването на задълженията, включени в рамките на Протокола от Киото, и трябва да бъде включвана във всяка политическа концепция за изпълнението на други задължения.
        Контрола над енергийното потребление е важен инструмент за влияние върху средната и дългосрочната сигурност на енергоснабдяването.

        Европейската Комисия е изнесла следните точки в зелената книга за сигурност на енергоснабдяването:

- Според предположенията на експерти, ако не бъдат взети крупни мерки, зависимостта на Европейския Съюз от външни енергийни доставки ще достигне до 70% до 2030г., най-вече заради увеличаването на енергийното потребление.

- Европейският Съюз разполага със сравнително малко време, за да повлияе на условията за енергоснабдяване и разпределение, било чрез изграждането на нови мощности или чрез подобрение в преноса и разпределението на енергия. За целта усилията трябва да се концентрират върху увеличаването на енергийната ефективност и контролирането на енергопотреблението, най-вече чрез възможност за използване и търсене на услуги в сферата на енергийната ефективност.

- Тъй като отделянето на CO2 и други парникови газове в ЕС постоянно се увеличава, става все по-трудно да се реагира на предизвикателството за изпълнение на задълженията ни към протокола от Киото. Тъй като 94% от CO2  емисиите, (CO2 e най-разпространения парников газ), биват предизвикани от човешки дейности, свързани с и дължащи се на използването на енергия, тази област има уникалната възможност да допринесе за сигурността на енергийните доставки и да понесе отговорността за проблемите в климатичните промени, както и да се погрижи за увеличаването на конкурентоспособността на промишлеността и заетостта.

- Ефективното и пестеливо използване на енергията е нужно да бъде форсирано, поради следните причини:

- Икономически: по-нисък разход за енергодобив, повишаване стойността на реалните дадености, дългосрочни конкурентни преимущества, поради вече съществуващото ноу-хау;

- Екологични: например по-малко изразходване на ресурсите, отдаване по-голяма важност на климата, повишаване качеството на въздуха;

- Социални/между - генерационни: например на бъдещите поколения се полага същото право на дефицитното благо енергия и сигурно енергоснабдяване, както и на днешните.

ІІ. КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА СО2 В ОБЩИНА БАЛЧИК

        Изменението на климата е факт. Необходими са спешни действия за ограничаването му до ниво, от което може да бъде контролирано. ЕС прие необходимите вътрешни мерки и поведе международната общност, за да се гарантира, че повишението на средната световна температура няма да надхвърли нивото отпреди началото на индустриализацията с повече от 2 °C.
       Оценката на въздействието на предприетите мерки показва, че това е технически изпълнимо и икономически постижимо при условие, че големите емитери реагират бързо. Ползите далеч надхвърлят икономическите разходи.
       Предлага се ЕС да преследва в контекста на международните споразумения целта за намаляване от страна на развитите страни на емисиите на парникови газове (ПГ) с 30 % до 2020 г. (сравнено с нивата от 1990 г.). Това е необходимо, за да се гарантира, че светът ще остане в рамките на ограничението от 2 ºC.

       Този подход ще даде възможност на ЕС да бъде международен лидер по въпросите на климата. Това ще даде и знак на промишлеността, че СТЕ (система за търговия с емисии) ще продължи след 2012 г. и ще насърчи инвестиции в технологии за намаляване на емисиите и в алтернативи с ниско съдържание на въглерод.

        1. Мерки за опазване на климата на Община Балчик

        За изпълнението на поставените високи цели за предотвратяване изменението на климата е нужно да бъдат въведени широко обхватни енергийно политически, структурни и социални мерки, които да изградят пътя към едно устойчиво енергоснабдяване и съответното енергопотребление.
       На база на проведените проучвания ще бъдат представени основните мерки за постигане на целите за опазване на климата. В следващите точки те ще бъдат описани по сектори.

        1.1. Предложение за въвеждане на енергоспестяващи мерки в общинските сгради

         Потреблението на енергия от сградите може да бъде намалено с 30 % като се разшири обхвата на приложение на директивата за енергийните характеристики на сградите и се въведат изисквания за енергийните характеристики в ЕС, насърчавайки сгради с много ниско енергийно потребление (водещо до широкото им разпространение до 2015 г.). Тъй като климатичните промени ще повлияят върху по-малко облагодетелстваните части от обществото, правителствата следва да предвидят специални енергийни политики за социални жилища.
       От гледна точка на фактор време, най-спешно е преструктурирането на образователния сектор. Това преструктуриране трябва да се отрази най-вече върху ръководството:

- Поставяне на цели в енергийния мениджмънт / Концепция на сградния мениджмънт;

- Индивидуални задължения за изграждане на минимален енергиен стандарт;

- Преструктуриране на училищната еко програма;

- Мотивация на потреблението от ръководството;

- Подобрение на информационният поток:

 • Работен екип от енергийния мениджмънт на градските институции,
 • Външен обмен на опит с общини, активни в сферата на опазването на климата,

- Изготвяне на проекти за предотвратяване промените в климата, които да служат като пример за други общини;

- Възможност за вземане на решения на локално ниво относно енергийния мениджмънт;

- Осигуряване на инвестиционни мерки за спестяване;

- Въвеждане на възобновяеми енергийни източници в общинските сгради.

         1.2. Предложение за въвеждане на енергоспестяващи мерки в домакинствата

        Ключов въпрос в мерките в сектор частни домакинства е в сферата на сградното енергийно саниране. Подобряването на енергийната ефективност на сградите не само допринася за облекчаване на човешкия отпечатък върху планетата, но намалява сметките, които плащаме на публичните доставчици. Санирането на сградите в първата си фаза води до отрицателни разходи за намаляване на емисиите. Счита се, че при сегашните технологии е възможно сметките за енергия в бита да бъдат намалени двукратно. В Германия и отчасти Франция вече се строят т.нар. пасивни сгради, разходите за отопление на които не надхвърлят 150 евро годишно за 100 кв.м.: благодарение на добро изложение, свръх изолация и известни технически рационализации.
        За да стане това възможно и в България, първата стъпка е добрата координация на информацията на общинско ниво. Чрез организирането, например на кампания за енергоспестяване, която да включва информационен бюлетин за възможностите за енергийна ефективност /ЕЕ/ в домакинствата и спестените средства от нейното приложение, гражданите ще бъдат мотивирани в закупуването и използването на енергоспестяващи и устойчиви електроуреди, както и насърчени към едно по-ефективно електро потребителско поведение.

Важни стъпки в стимулирането на въвеждане на мерки за ЕЕ в домакинствата:

- Координация и оптимизация на енергийните консултации;

- Стимулиране на външните изолации на сградите;

- Енергийно саниране на жилищата, които се отдават под наем;

- Информационна кампания за наематели, включваща сравнение на измервателни уреди за енергийно потребление;

- Стимулиране изграждането на нулево емисионни сгради.

       1.3. Въвеждане на енергоспестяващи мерки в частния и обществения сектор на услугите

        При ново изграждането и цялостното термично саниране на частните и обществените сгради от сектора на услугите, трябва да бъдат взети предвид минималните енергийни изисквания, най-вече що се отнася до Наредбата на ЕС за сградния фонд. При спазване на изискванията ще се осигури минимизирането на енергийното потребление за отопление и охлаждане в сградите. При изграждането е нужно също така да се предвидят във възможно най-ранен стадии всички енергийни аспекти; чрез етаблирането на установяване на разходите през жизнения цикъл (предвиждане на инвестиционните разходи плюс експлоатационните разходи на сградите), става възможно изграждането на икономически оптимизирани и енергийно ефективни сгради.
        В последните години е налице засилена употреба на климатични  инсталации в южноевропейските страни. Това създава значителни проблеми във върховите моменти на натоварване, с което се увеличава стойността на електрическата енергия и се нарушава енергийния баланс в тези страни. Стратегиите, насочени към подобряване на температурната ефективност на сградите през летния период следва да бъдат приоритетни. За тази цел, трябва да се разработват техники за пасивно охлаждане, предимно такива, които подобряват климатичните условия в помещенията и микроклимата около сградите.
        Отоплителните уредби и преди всичко климатичните инсталации съставят голяма част от енергийното потребление. Дела на електрическите уреди за отопление и климатизация, както и на IT и други офис уреди е все по-голям. Ако при строежа не е била избегната нуждата от охладителна система, то е нужно поне да бъдат използвани нови иновативни и енергийно ефективни алтернативи на най-често използваните компресорни климатични инсталации (например охладителни системи на базата на соларна енергия).
        С помощта на задължителна периодична инспекция и поддръжка на съществуващите отоплителни и климатични системи и разработването на съобразени, специфични предложения за подобрения, енергийната ефективност може да бъде икономически ефективно подобрена. Като цяло, използването на енергийно ефективни уреди и тяхната енергоспестяваща употреба трябва да бъдат поощрявани. Особено в публичния сектор на услугите, при закупуването на ново оборудване, съответните критерии за енергийна ефективност трябва задължително да бъдат прилагани. Също така е важно да се гарантира, че при саниране или цялостна подмяна на уреди, технологии за задвижване (особено при помпи, вентилатори, асансьори) и осветителни системи, ще бъдат прилагани енергийно-ефективни технологии.

         2. Координираща инстанция по въпросите за опазване на климата

        Координация на дейностите за опазване на климата

        За да бъдат постигнати целите за намаляване на СО2 в Община Балчик, е нужно да бъдат изпълнени голям брой мерки от различни основни действащи лица.
       Тъй като опазването на климата функционира само от части чрез пазарно-икономически инструменти, то има нужда от една институция, която да обединява и подкрепя участниците в инициативата, както и да проверява резултатите от работата.
       Една подобна институция трябва да бъде дългосрочно защитена от влиянието на единични лични интереси и предана на целите за устойчива политика за опазване на климата.За Община Балчик се открива възможност за стартиране на подобна инициатива, тъй като е задължително за една Община да носи отговорност за дългосрочните интереси на гражданите, а не за икономическите интереси на различни организации. Една ефективна политика по въпросите за изменението на климата може не само да постигне средносрочно облекчаване на бюджета на Общината, а и да предпази гражданите от лоши инвестиции и да подпомогне регионалният пазар на труда, но също така и да даде решителен тласък на работата по изменението на климата на държавно, национално и европейско равнище.
        Институцията ще бъде отговорна за контролинга на изпълнението на мерките и най-вече трябва да изпълнява следните задачи:

     Разпространение на концепцията за опазване на климата. Също както при концепцията за намаляване на СО2, трябва да се постигне консенсус на партийно ниво.

        Структура на контролинга на климатичните изменения. Освен сметния контролинг на годишното количество на СО2 емисии, един до два пъти в годината трябва да се извършва контрол над изпълнението на предвидените мерки.

       Законодателството на Р.България не позволява учредяването на институции на общинско ниво. За сметка на това общините, чрез съвместна работа, могат да повлияят чрез една устойчива политика в посока превенция на изменението на климата. Проектите за намаляване емисиите на СО2 и за увеличаване на енергийната ефективност могат да бъдат финансирани чрез редица ЕС програми. Също така може да се направи голям интегриран проект между няколко общини, който също така може да бъда финансиран от ЕС.

ІІІ. ПРОЕКТЪТ "ВЪГЛЕРОДНА ДИЕТА"

        Въглеродната диета е инициатива на Асоциацията „Корпоративна Социална Отговорност - България" и има за цел да насърчи обществото, публичния и частен сектор да намалят своя отпечатък от въглероден двуокис (СО2), който всеки един от нас оставя върху планетата под формата на „отпадъчни продукти", резултат от дейността ни и начина на живот. Реализацията му е подкрепена от Министерство на Икономиката, Енергетиката и Туризма (МИЕТ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Американска търговска камара в България (AmCham Bulgaria), международната бизнес-организация SME Union, Филипс България, Геотехмин, Свилоза, Маркетор, както и медийните ни партньори - бТВ, БНР, в. Дневник, в. Капитал, сп. Бизнес и екология и сп. 8.
        Информационно образователната кампания цели да създаде устойчив модел на отговорно поведение и съпричастност към проблемите в околната среда, свързани с климатичните промени, глобалното затопляне и чистотата на природата. Кампанията ще провокира общественото внимание към каузата чрез организирани дискусии, публични дебати и информационни материали, базирани на проучвания и изследвания в тази област.


РАЗДЕЛ ІІ

І. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ

        Разработването на ПЕЕ от органите на държавната власт и на местно самоуправление е регламентирано в чл.11, ал.1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр.98 от 2008.

        Във връзка с изискванията на Закона за енергийна ефективност /глава втора, Раздел четвърти, Чл.11 и Чл.12/, е необходимо всяка Община да изготви планове и програми за енергийна ефективност. При липса на такива планове и програми Общините се лишават от средства от бюджета и търпят парични санкции, съгласно «Административно-наказателни разпоредби», глава седма от ЗЕЕ.
       При изпълнение на гореизложеното и във връзка със задължителната паспортизация на сградния фонд в България и Наредба 16/2008 г., новите промени в Закона за енергийна ефективност, Чл.16, е необходимо всеки държавен и общински обект да вземе необходимите енергийни мерки - енергиен одит и последващи от него мерки, като за обектите с над 1000 м2 РЗП законовите условия са императивни.
      Изготвянето на общински програми и изпълнение на проекти за повишаване на енергийната ефективност и за използване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ е един от приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода до 2013 г.
       Чрез устойчиви енергийни проекти и стратегии за тяхното изпълнение, кохезионната политика превръща екологичните предизвикателства като качеството на въздуха, изменението на климата и управлението на ресурсите, във възможности за регионално развитие посредством превръщането на градовете и регионите в по-атрактивни места за инвестиране и работа, повишаването на конкурентните регионални преимущества и износа на регионални иновации в областта на околната среда.
      При положение, че на градовете и урбанизираните райони се падат 75% от цялото потребление на енергия в Европа, местните власти трябва да играят водеща роля в разумното използване на енергията. Реализирането на местни стратегии, планове и проекти за устойчиво потребление на енергията трябва да се превърне в неотменно задължение за всички общини в Европа, защото това носи значителни ползи на местните общности. Чрез намаляване на потреблението на енергия, общините намаляват разходите си за енергия, като спестените средства могат да бъдат инвестирани в други дейности, също така подобряват качеството на въздуха, стимулират местното развитие чрез използване на местни ресурси, а самите общини могат да бъдат признати за градове новатори.

        Нормативна рамка на енергийна ефективност:

- Директива 2002/91/ЕО на европейския парламент и съвета от 16 декември 2002 година относно енергийната ефективност на сградния фонд;

- Директива 2006/32/ЕО на европейския парламент и съвета - от 5 април 2006 относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги;

- Енергийна стратегия на Република България;

- Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 - 2010;

- Отчет за изпълнението на Първи национален план за действие по енергийна ефективност;

- Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015;

- Национална краткосрочна програма ЕЕ;

- Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015;

- План за национална енергийна ефективност и План за действие, SEETEC, 2003;

- Закон за енергийната ефективност;

- Закон за енергетиката;

- Закон за малките и средни предприятия ;

- Закон за достъп до обществена информация;

- Заповед 10 от 10.01.2001 на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена инфомация;

- Наредба № рд-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати;

- Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

- Наредба № рд-16-932 от 23 октомври 2009 г. За условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл.28, ал. 1 от закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях;

- Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания;

-  Удостоверение за енергийни спестявания съгласно Заповед № 14-44/18.02.2010г.;

- Заявление за издаване на удостоверение за енергийни спестявания съгласно Заповед № 14-44/18.02.2010г.;

- Наредба № рд-16-347 от 2 април 2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или   общинска        собственост;

- Наредба № рд-16-301 от 20 март 2009 г. За определяне а съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация;

- Наредба № рд-16-346 от 2 април 2009 г. За показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи;

- http://www.seea.government.bg/documents/naredba-rd-16-294.pdfНаредба № 5 от 28 декември 2006 за техническите паспорти на строежите;

- Наредба № рд-16-348 от 2 април 2009 г. За обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране.


ІІ. ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

       Реализирането на приоритетната национална цел за бърз и устойчив икономически растеж, свързан с наличието на енергиен сектор, отговарящ на ключови изисквания за:

- висока конкурентоспособност;

- сигурност на енергоснабдяването и

- спазване изискванията за опазване на околната среда.

       Приоритетите в политиката на енергийния сектор, произтичат от Националния план за икономическо развитие на Република България и са в съответствие с Енергийната стратегия на страната.
       Енергийната стратегия на Република България има следните главни цели:

- насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност при крайните потребители;

- подкрепа, включително чрез държавни гаранции, на проекти за управление на потреблението, които имат значителен социален ефект;

- насърчаване развитието на по-икономични от електрическата енергия възможности за отопление и подобряване на достъпа на населението до тях;

- пренасочване на електрическата енергия към по-високотехнологични нужди на икономиката и намаляване на цената й чрез отлагане на скъпи инвестиции. (Изграждането на ефективни системи за газификация или топлофикация, изисква по-малко средства, отколкото изграждането на електрическа мощност за задоволяване на същото потребление);

- премахване на изкривяванията при цените на различните видове горива и енергии за отопление, така че да се създадат действащи стимули за енергоспестяване от населението;

- подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия;

- насърчаване на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия;

- намаляване на енергийните загуби.

        Закон за енергетиката
        Законът за енергетиката е разработен въз основа Енергийната стратегия на Република България. Той се основава и на сравнителен анализ на нормативната уредба на страните от Европейския съюз, на Договора към Европейската енергийна харта и други правни източници, в съчетание с особените изисквания на националното законодателство. Законът е изцяло съобразен с изискванията на Директивите на Европейския съюз, определящи общите правила на вътрешния пазар на електрическа енергия и природен газ.

        Закон за енергийната ефективност
       Целта на закона е да даде по-ясно определение на енергийната ефективност като национален приоритет при провеждането на държавната политика в тази област, по-ясно дефиниране на ангажиментите и подкрепата на държавата за нейното развитие, да създаде институционални, нормативни и финансови условия за реализиране на националната политика като предпоставка за успешното интегриране с Европейския съюз.

         Закон за устройство на територията
        Съгласно изискванията на чл.169 на Закона за устройство на територията (ЗУТ) са определени съществените изисквания към строежите, едно от които е икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обектите. Лицето упражняващо строителен надзор на обектите носи отговорност за оценката за енергийна ефективност на обектите.

        Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г.
        Националната дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г. (НДПЕЕ) е разработена в съответствие с изискванията на чл.10, ал.3 от Закона за енергийната ефективност. Тя е съобразена, както с Енергийната стратегия на България, така и с настъпилите  изменения в правната рамка, определяща развитието на енергийния сектор и дефинирана в Закон за енергетиката и под-законовите нормативни актове към него и тези към Закона за енергийната ефективност.

        Цел
       Програмата конкретизира тезите на Управленската програма на Правителството и Енергийната стратегия на България, като формулира инициативите и мерките за повишаване на ЕЕ. Основната цел е намаляване енергийната интензивност на БВП, чрез намаляване енергийната интензивност във всички икономически сектори - крайни потребители на горива и енергия: индустрия, транспорт, услуги, бит и селско стопанство. Секторите са анализирани последователно, като са взети под внимание дяловете им в крайното енергийно потребление. Реализирането на програмата ще доведе и до:

- намаляване вредните газови емисии и емисиите на парникови газове, отделяни в атмосферата, водещо до подобряване параметрите на околната среда;

- намаляване на отрицателния ефект от повишаване на цените на енергиите и горивата върху крайните потребители и подобряване комфорта на живот на домакинствата;

- рационално използване и забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийните ресурси;

- намаляване зависимостта на страната от внос на енергийни ресурси;

- създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за услуги и т.н.) на енергийно ефективни съоръжения, разкриване на нови работни места,постигане на устойчиво развитие.

       Подзаконови нормативни актове
      Приемането на самостоятелен Закон за енергийната ефективност и приетите изменения, както и  приетите промени в Закона за устройство на територията  доведе до създаването на подзаконови нормативни актове, които да доразработят основните разпоредби, касаещи енергийната ефективност, залегнали в законите.

- Наредба за енергийните характеристики на обектите

Наредбата регламентира условията и редът за определяне на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на обектите (сгради и промишлени системи), единната методология за формиране на показатели за разход на енергия и енергийни характеристики на обекти, техническите правила и методи за сравняване на енергийните характеристики на обекти и нормите за годишно потребление на енергия в сгради.
Наредбата е задължителна част от цялостния законодателен пакет, регламентиращ енергийните обследвания и сертификацията на сгради.

- Наредба за сертифициране на сгради за енергийна ефективност;

- Наредба за обследване за енергийна ефективност;

- Наредба за обстоятелствата и реда за вписване на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, и получаване на информация.

- Наредба за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради - съгласно чл.169, ал.3 във връзка с чл.169, ал.1, т.7 от ЗУТ;

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти - съгласно чл.7, ал.1от Закона за техническите изисквания към продуктите;

        Нови наредби към Закона за енергийната ефективност:

- Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели,реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания, приета с Постановление на Министерски съвет № 79 от 1 април 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 27 от 10 април2009г.) за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 2009г.);

- Наредба № РД-16-347 от 2 април 2009 г. на МИЕТ за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 2009 г.) за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване на енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 2009 г.) Отменя Наредба № 16-1238 от 28 декември 2007 г. на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма н на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация. (Обн. ДВ, бр.25 от 3 април 2009 г.)

- В Агенцията по енергийна ефективност се създава и поддържа Национална информационна система за състоянието на енергийната ефективност в България. Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията по енергийна ефективност за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, приета с Постановление на Министерски съвет № 79 от 1 април 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г.)

        Строителство

- Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. (ДВ, бр. 3 от 13 януари 2004 г., изм. бр. 10, 11, 51 и 63 от 2005 г., бр. Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. (ДВ, бр. 3 от 13 януари 2004 г., изм. бр. 10, 11, 51 и 63 от 201 от 22 рил 2008 Методически указания на МРРБ, за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради. Изготвени в съответствие с Наредба № 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради от 15.12.2004г. (Бюлетин Строителство и архитектура (БСА), издание на МРРБ, София: ИТУС'98, бр. 11/2005, 83 с.)

- Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и изолационни системи на сгради и съоръжения. (Обн. ДВ, бр. 89 от 14 окти 2008 г., попр ДВ, бр. 95 от 4 ноември 2008 г.)

- Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. на МРРБ за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. (Обн. ДВ, бр. 68 от 19 август 2005 г., изм. ДВ, бр. 78 от 2005 г. и бр. 20 от 2006 г.) В сила 20 февруари 2006 г.

- Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (публ., БСА, бр. 7 от 2006г.)

- Методика за изчисляване на отоплителен товар на сгради;

- Методика за изчисляване на сух охладителен товар на сгради;

- Методика за изчисляване на влажностен товар;

- Методика за изчисляване на отделяните опасни вещества.

       Четирите методики са разработени на основание съответно на чл. 198, 201, 204 и 205 от Наредба № 15 от 2005 г. на МРРБ за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Отпечатани са в Бюлетин Строителство и архитектура (БСА), издание на МРРБ, София: ИТУС'98, бр. 7/2006, 91 с., (Обн. ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009г.) в сила от 01.05.2009 г. Урежда управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите. За управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик, се прилагат разпоредбите на чл. 42, 43 и 44 от Закона за собствеността. Законът определя органите на управление на сгради в режим на етажна собственост, като за управление на общите части може да се учреди сдружение на собствениците, което може да е общо за две или повече етажни собствености. Сдруженията се вписват в публичен регистър и съгласно чл. 58, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност могат да кандидатстват за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност от фонд "Енергийна ефективност".

       Енергиен паспорт на сграда
     
(Нов, ДВ, бр. 38 от 2008 г.)

      Енергийният паспорт на сграда се съставя с цел оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован експлоатационен срок.Сертификат за енергийна ефективност на сграда се издава от лицата по чл. 19в, ал. 1 след реализиране на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за подобряване на енергийните характеристики на сградите и след постигане на определените нива на разход на енергия от скалата на класовете на енергопотребление при спазване на изискванията на наредбата по чл. 15, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ)
        Енергийният паспорт на нова сграда се съставя преди въвеждането й в експлоатация, както и по време на нейната експлоатация след извършване на СМР съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3.
        По задание на възложителя енергийният паспорт може да се съставя в част „Енергийна ефективност" на инвестиционния проект, въз основа на който се издава разрешение за строеж, при продажба и отдаване на сградите под наем, както и след изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност.
       Енергийният паспорт на нова сграда се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител-за строежите от пета категория, преди въвеждане на строежа в експлоатация и съдържа енергийната характеристика съответстваща на нормативните и проектните изисквания на завършената сграда и потвърдена от необходимите изпитвания и проверки, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ.
       Енергийният паспорт на инвестиционния проект се съставя и подписва от главния проектант на сградата или от проектанта по част „Енергийна ефективност".
        Енергийният паспорт на съществуваща сграда се съставя от физически или юридически лица, които отговарят на изискванията по чл. 16, ал. 4 и 5 ЗЕЕ, въз основа на данните от доклада (резюмето) за проведено обследване на сградата при спазване на изискванията на наредбата по чл. 17, ал. 2 ЗЕЕ и документира енергийните характеристики на сградата, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ.
        Енергийните паспорти се съставят по отделен договор или като етап от договора между възложителя на сградата и лицето, вписано в регистъра на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност, по реда на наредбата по чл. 16, ал. 13 ЗЕЕ.
        Класифицирането на сградите в зависимост от съответния клас на енергопотребление - от клас А (високоефективен) до клас G (нискоефективен), се извършва в съответствие със скалата на класовете на енергопотребление съгласно наредбата по чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ.
       Скалата от енергийните паспорти за инвестиционни проекти, за нови сгради (преди въвеждането им в експлоатация) или за съществуващи сгради съдържа две колони, като в първата колона (за актуално състояние) се нанася изчислената потребна или първична енергия на сградата при спазване на изискванията на Наредба № 7 от 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.) или стойността (измерена и изчислена) на енергопотреблението след извършване на съответното обследване, а във втората колона се нанася прогнозната стойност на енергопотреблението от икономически най-ефективната комбинация от ЕСМ.
        Енергийният паспорт се състои от четири страници, неделими една от друга, и се съставя след всяко проведено обследване по образец съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1.


ІІІ. ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

        Основни насоки на мерките по ЕЕ в Община Балчик

1. Намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийните им характеристики чрез саниране (пълно или частично);

2. Ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез отоплителни системи с висока ефективност, включващи и възможности за регулиране на потреблението и поддържане на стабилни нормативни параметри на микросредата в отопляваните обекти;

3. Замяна на горива с ниска крайна ефективност с такива с по-висока /газификация/;

4. Изграждане на системи за оползотворяване на Възобновяеми Енергийни Източници (ВЕИ);

5. Популяризиране и насърчаване на добрите практики в сферата на договорирането за енергоспестяване в общинския сектор;

6. Намаляване емисиите на парниковите газове;

7. Модернизиране на осветлението в общинските обекти без да се намалява нивото на осветеност и качеството на осветлението /чрез използване на компактни луминесцентни лампи, автоматични системи за контрол, управление, ниво на осветеност/;

8. Подобряване на енергийната ефективност при уличното осветление.

АДМИНИСТРАТИВНА И ЕНЕРГИЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

       Административно - териториална характеристика  на  Община Балчик се намира в Североизточна България и е една от съставните общини на Област Добрич. Общината има 23 населени места с общо население 23150 жител.
       В административно-териториалните граници
на общината са включени Градове и села в община Балчик: Град Балчик, Село Безводица, Село Бобовец, Село Брястово, Село Дъбрава, Село Дропла, Село Гурково, Село Храброво, Село Карвуна, Село Кранево, Село Кремена, Село Ляхово, Село Оброчище, Село Преспа, Село Рогачево, Село Сенокос, Село Соколово, Село Стражица, Село Тригорци, Село Царичино, Село Църква, Село Змеево.
       Община Балчик е с благоприятно географско разположение спрямо инфраструктурни коридори на страната. Това е един положителен фактор, който оказва влияние върху икономическото й развитие.

        Електроснабдяване
       E
лектроснабдяването на Община Балчик се осъществява от електроенергийната система на Република България.

        Eнергийна инфраструктура
        Електрозахранването на общината се осигурява от общата електроенергийна система на страната посредством трансформаторните подстанции 110/20кв - п/ст Балчик и п/ст Албена, във всяка от които инсталираните трансформаторни мощности са 2х 25 ква. Подстанция Балчик е включена двустранно в системата 110 kV, като има връзки с подстанция "Каварна" и подстанция "Златни пясъци" (през подстанция "Албена").
       Населените места се захранват от 20 броя изводи 20 кв от подстанциите, като електроразпределителната мрежа е добре развита, с изградени 230 бр трансформаторни постове с общо 109 000 ква инсталирана трансформаторна мощност.
        Като цяло, електроенергийната мрежа е оразмерявана за товари, по- големи от сегашните и има възможности за допълнително натоварване, поне що се отнася до "тила"на общината, но по крайбрежието интензивното ново строителство налага разширяването й. Необходимо е изграждане на нови трансформаторни постове (мачтов тип) за вилните зони "Белите скали", "Сборно място", "Изгрев", "Момчил" и селата Кранево и Рогачево (със съответните въздушни и кабелни електропроводи СН и НН). Разширяването на мрежата налага и изграждането на възлови станции - в.с."Кранево 2" и в.с. "Рогачево". Освен това, е необходима и поетапна реконструкция на мрежата НН за отделните квартали на Балчик и вилните зони, а също и за селата Кранево и Рогачево.
        По отношение на електропреносната мрежа 110кв, в момента се прави цялостна преоценка на изградеността на системата ВН в района и необходимостта от нови мощности или допълнителни връзки на 110 кв за повишаване сигурността на захранване.


        Газификация
       "Консорциум Варна про енерджи" ООД е в процес на инвестиране на 7млн.лв. за изграждане на присъединителен и разпределителен газопровод в  Балчик  и мрежата до Генерал Тошево. Проектът за газификация на Община Балчик започна на 23 юли 2007 г., когато варненското дружество получи лицензи за дейностите по разпределение и обществено снабдяване с природен газ за срок от 35 години от Държавната комисия за енергийно       и         водно регулиране.
       В рамките на година са проектирани газоразпределителната мрежа на Балчик и присъединителният газопровод до мрежата на "Булгартрансгаз" ЕАД от Балчик до Генерал Тошево. Дължината на трасето е 42км.
        Вече е изграден присъединителният газопровод до Балчик. Така е дадена възможност за присъединяване към мрежата на индустриалния сектор в града, част от общинските сгради и частично в комуналния и битовия сектор. Срокът за  газификация на Община Балчик е 7 години.
        Община Балчик е юридическо лице със своя собственост - публична и частна, и свой бюджет. Органите на управлението на общината определят и осъществяват своята политика за изграждането и развитието на общината, решават проблеми от местен характер.
        В процеса на присъединяване на страната ни към Европейския съюз и прилагане на новото българско законодателство в енергийния сектор, общините имат нови задължения и отговорности, сред които са ефективното използване на енергийните ресурси, разработване и реализиране на програми за енергийна ефективност (ЕЕ), рехабилитация на общинския сграден фонд, осъществяване на мерки по ЕЕ, свързани с местните условия на гр. Балчик.
      Въпросите за енергийната ефективност /ЕЕ/ в Р.България и провеждането на държавната политика по намаляване енергоемкостта във всички сфери и осъществяване на енергоефективни услуги произтичат от ниското ниво на енергийната ефективност в страната, сравнено с това на държавите членки на Европейската общност.
      Това е така, защото страната е силно енергийно зависима и по двата основни показателя за енергийна ефективност - първична и крайна енергоемкост, характеризиращи националната конкурентоспособност.
      "Националната програма за енергоспестяване до 2014 г." и "Тригодишния план за действие", Закона за енергийната ефективност, Енергийната стратегия на България-гл.ІІ.4 и Националния план за действие по промените в климата съдържат съвкупност от механизми, мероприятия и мерки за осъществяване на реална и жизнена политика към подобряване на енергийната ефективност чрез интеграцията й в цялостната държавна политика за социално и икономическо развитие.
      Един от приоритетите в енергийната стратегия на Р.България е съставянето на краткосрочни и дългосрочни Областни и Общински програми за ЕЕ.
      Основната цел, която си поставя Община Балчик е намаляване енергоемкостта и същевременно с това стремеж за увеличаване на комфорта чрез подобряване на качеството на жизнената среда и намаляване на здравните рискове. Общинската програма за енергийна ефективност - гр. Балчик е именно съвместяване с националните интереси и по-лесното  интегриране към Европейската общност.

        Постигането й може да се осъществи чрез:

- разработване на проекти за енергийна ефективност - оценка на техническите възможности и ресурсите;
- обосновка и защита на конкретни проекти пред финансови институции;
- осъзнаване на значимостта на енергийната ефективност, чрез провеждане на мероприятия от страна на Общината, превръщането й в приоритетна област в общинската политика;
- промяна в моделите на енергийно поведение на всички групи потребители на енергия както в бюджетния, така и във всички останали сектори.

        Енергийната ефективност (ЕЕ) е средство за повишаване качеството на енергийните услуги при приемлива цена за обществото и възможност за намаляване на енергопотреблението чрез внедряване на конкретни мерки за икономия на енергия.
       Разработването и изпълнението на предвидените в програмата проекти е част от политиката за устойчиво развитие. Мерките по ЕЕ ускоряват икономическия растеж, подпомагат опазването на околната среда, повишават жизнения стандарт на населението, което е основна цел и приоритет на община Балчик
       Общинската програма има за цел чрез система от мерки и дейности на общинско ниво да насърчи енергийната ефективност като основен фактор за повишаване ефективността на икономиката, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда.

       Приоритетни направления за проекти и мерки по енергийна  ефективност

       Индустрия

- Изграждане на информационна система за състоянието на енергийната ефективност на общинско ниво /чл. 5, ал.2 , т. 11 от Закона за енергийната ефективност/.
- Изграждане на информационна база за препоръчителни мерки, специфични за Община Балчик.
- Включване на проекти за намаляване на енергийното потребление в енергоемките сектори на промишлеността.

       Услуги

      Подобряването на енергийните характеристики на обществените и жилищните сгради /подобряване на топлоицзолацията , повишаване енергийната ефективност на осветлението , въвеждане на енергийно ефективни уреди което ще доведе до намаляване на енергопотреблението .

       Сграден фонд

- Подмяна на остарелите прозорци и врати и подобряване на топлотехническите характеристики главно на обществените сгради /училища, детски градини, здравни заведения и др./.
- Извършване обследване за енергийна ефективност на обществени сгради над 1000 м2.

        Обучение и информиране

- Осигуряване на участие в обучение по енергиен мениджмънт на специалисти от общинската администрация, работещи в областта на енергийната ефективност;
- Изграждане на информационен център за периодични кампании относно възможностите за намаляване на енергопотреблението, за консултации по въпросите на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници;
- Осигуряване на добро взаимодействие между общински, областни и национални структури и организации.

        Нормативни и регулаторни средства

- Да се изготви задължително сертифициране съгласно изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност на всички сгради /общинска собственост/ които са в експлоатация и са с над 1000 м2 полезна /разгърната/ площ.

 

ІV. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПЛАНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

        Целите на общинската енергийна стратегия за ЕЕ са интегрирани в общия контекст на държавната политика за ефективно и сигурно енергопроизводство и енергоспестяване, и Енергийна стратегия на Р.България.
       Целите на общинският план за ЕЕ са интегрирани в общия контекст на държавната политика за ефективно и сигурно енергопроизводство и енергоспестяване, и Енергийна стратегия на Р.България.
       Енергийната стратегия на Р.България включва основни цели, като:

¨ насърчаване на инвестиции в ЕЕ при крайния потребител;

¨ подкрепа, вкл. чрез държавни гаранции, на проекти за управление на потреблението, които имат значителен социален ефект;

¨ подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия;

¨ намаляване на енергийните загуби;

¨ опазване на околната среда.

       Политиката на община Балчик по отношение на EE се базира на общински План за развитие на Балчик.
     Подобряване на енергийната ефективност и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници
.

      Прилагането на мерки за енергийна ефективност в общинската икономика може да доведе до повишаване конкурентоспособността на предлаганите изделия и услуги и да бъде фактор за постигане на икономически растеж в общината. 

      По Мярка: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

- Община Балчик има вече натрупан опит във въвеждането на енергийна ефективност.
Топлинно саниране на обществени сгради;
- Общинска програма за обновяване на жилищата, включително с топлинна изолация ;
- Внедряване на модели за ползване на алтернативни източници на енергия в общински сгради - училища, детски заведения, сгради на общината;
- Стимулиране въвеждането на алтернативни енергийни източници в частния сектор - производствен и битов;
- Стимулиране ползването на алтернативни/възобновяеми енергийни източници чрез масово информиране за предимствата и възможностите;

        Бариери за реализиране на проекти по ЕЕ в община БАЛЧИК

- Липса на стимули за рационално енергопотребление;
- Амортизиран общински сграден фонд;
- Затруднен достъп на инвестиции за ЕЕ;
- Несъответствие между поставените цели и действия на общинските администрации по обективни и субективни причини;

       Необходимо е да се създаде нормативна процедура за финан сиране на:

- Обследване на ЕЕ;
- Създаване на процедури за енергиен мениджмънт;
- Въвеждане на високо-технологични и енергоспестяващи решения, стимулиране на иновациите в областта на ЕЕ.

Анализ на общинските обекти и  енергийните ресурси

Общински обекти на ОБЩИНА БАЛЧИК - енергийни консуматори

        Общинските обекти на Община Балчик се разглеждат в няколко основни групи по предназначение:

- Администрация - обхваща сградния фонд на общинската администрация, стопански, културни и социално-битови обекти. В голямата си част те са малки, разпръснати в града, а често заемат определена част от сграда с чужда собственост .
- Образование - обхваща училища, детски градини и спомагателни към тях обекти (общежития, занимални, столове и др.). В голямата си част те са строени при нормативни показатели, съответстващи за годините от преди седемдесетте, години в които все още не се отчиташе влиянието на настъпващата енергийна криза в световен мащаб. Освен това, през целия експлоатационен период на тези сгради и оборудване са отделяни недостатъчно средства за тяхното поддържане. Това прави тези обекти; сериозен енергиен консуматор на и без това ограничения общински бюджет;
- Здравеопазване - включва детски ясли и лечебни заведения. Лечебните заведения са преобразувани в търговски сдружения по закона за здравеопазване. Независимо от това, взаимният интерес изисква да се намери икономически обосновано решение за намаляване на енергопотреблението и в тази група общински обекти.

        Структура на имотите - общинска собственост.

        Общинските обекти като енергийни потребители са анализирани като консуматори на електрическа енергия (осветление, оборудване и др.) и енергия за отопление и климатизация.

Разпределителната мрежа средно и ниско напрежение в сегашните рамки на града не е разгледана, тъй като в тази си част тя е предмет отделни ПУП.

Възможностите за икономия на енергия, като резултат от работата на интелигентните системи за управление зависят от следните основни фактори:

-         вида на конструкцията на сградата;

-         проекта на вътрешната отоплителна инсталация;

-         вида и работата на абонатната станция;

-         работа на отоплителните инсталация;

-         поведението на хората.

Общи критерии за това какъв ще бъде размерът на икономия в резултат на използване на определена система за управление не е възможно да се изведат. Необходимо е да се има предвид, че осъществяването на мерки за подобряване на изолацията на сградата като част от общата стратегия ще повлияе върху икономията на енергия в резултат на изграждане на нова система за управление.

Времето на експлоатация на системите за управление се оценява на 20 години.

Икономията на енергия в резултат на замяна на системите за управление се получава като резултат от:

-    ограничаване на температурата на въздуха в помещенията по зададената стойност.

- намаляване на температурата на топлоносителя в определени периоди

-  например през нощта или в съботните и неделни дни;

-         намаляване на загубите на на топлина при преноса;

-         намаляване на температурата на топлоносителя в определени периоди

-  например в съботни, неделни дни и ваканции за сгради с прекъснат режим на пребиваване.

Опитът на страните от Западна Европа показва, че като се използват интелигентни системи за управление може да се постигне икономия на топлина от 10 до 40%.

Оценката на енергийната ефективност на предложеното техническо решение включва определяне на икономията на топлинна енергия в резултат на влиянието на два фактора:

- замяна на съществуващите абонатни станции с нови;

- инсталиране и използване на интелигентни системи за управление на топлинната мощност за отопление и БГВ

Ефектът от замяната на съществуващите АС с нови е направен като са пресметнати топлинните загуби за зимен и летен режим за текущото състояние на АС.

Със същите входни данни са определени топлинните загуби след смяна на съществуващите АС с нови, състоящи се от пластинчати топлообменници, топломери, регулатори, тръбни връзки и арматура.

Определена е икономията на топлинна енергия като разлика между загубите в текущото състояние и след замяна на АС с нова.

След замяна на съществуващите топлообмнници с нови пластинчати ТОА може да се постигне както намаляване на топлинните загуби в абонатните така и икономия на топлинна енергия при консуматорите.

При оценката на енергийната ефективност в резултат на инсталиране на интелигентни системи за управление на топлинната мощност, икономията на енергия и оценявана на базата на избрана стратегия за управление включваща:

-         нощно понижение;

-         седмично понижение;

-    работа при понижен температурен режим във ваканционните периоди- поддържане на минимално допустимия температурен режим, осигуряващ защита на ВОИ от замръзване;

- икономия на енергия в резултат на регулиране на режима на работа на подгревателите за БГВ.

В топлофикационните системи на България при управление на топлината, подавана към абонатните станции се използва т.н. централно качествено регулиране, при което топлинния товар се управлява в отоплителната централа на база на компенсация на температурата на външния въздух. При такъв вид управление не е възможно да бъдат отчетени специфичните особености при потреблението, като микроклимата, акумулиращите способности на сградите и поведението на консуматорите. Инсталирането на интелигентни системи за управление на потреблението на топлина в абонатните станции е в състояние да отчете тези особености и по този начин да осигури икономия на енергия.

Предимствата на системите за управление в абонатните станции могот да се обобщят както следва:

- намаляване на загубите на топлина от преноса;

-       осигуряване на възможности за ефективно управление на ниво радиатори;

-       функциониране на вътрешната отоплителна инсталация според реалните изисквания.

Икономията на енергия в резултат на замяна на съществуващите АС и инсталиране на интелигентни системи за управление са представени на фиг. 5.1. Анализът на резултатите показва, че най-голям е процентът (около 59%) на случаите с икономия на топлина между 0-100 МW. Сравнявайки тези резултати с информацията за инсталираната топлинна мощност в абонатните станции, се вижда, че в тази категория попадат основно АС с топлинна мощност за отопление между 100-300 и топлинна мощност за БГВ около 50-100 кw.

 

Енергиен и мощностен баланс


Основният дял в консумацията на електрическа енергия се дължи на битовите абонати. Това е породено от икономическата конюнктура след 1990 година, която доведе до рязко намаляване на консумацията на електроенергия на големите промишлени предприятия., като на практика техният дял е сравнително малка част от общата консумация. през последните години резки промени в консумацията на електроенергия не се наблюдават. Въпреки това се забелязва увеличаване дела на общественият сектор,. Намаляването на консумацията в битовия сектор е функция на непосилните цени на електроенергията за населението на града, на изнасянето на средствата за търговско измерване на границата на имота. Тази тенденция ще се запази в близките години, още повече че се започва газифициране на града, навлизане на енергоспестяващи електрически уреди, саниране на жилищата. Изнасянето на средствата за търговско измерване на границата на имота, завишеният контрол върху тях, частичното обновяването на съоръженията за пренос и разпределение дават резултат, което е видно от тенденцията за намаляване на загубите на електрическа енергия с всяка изминала година. Прави впечатление че загубите не зависят от мероприятията спрямо преките консуматори на средно напрежение и самите мрежи 20kV. Това показва че те основно трябва да се търсят в морално и физически остарялата мрежа 1kV, грешките при оразмеряване на съоръженията, не оптимално разпределение на електрическата енергия и въздействието върху средствата за търговско измерване.

Прогноза за развитие на система "електроснабдяване"

 

Тъй като от 01.01.2007 година Република България e пълноправна членка на Европейската общност, като такава тя e задължена да спазва общите европейски документи и по специално за подсистема „Електроснабдяване" нормативната уредба относно енергийния сектор.

Енергийна ефективност


Вземайки под внимание, необходимостта от съхранение на конвенционалните енергийни ресурси в Европа за по-дълъг период от време, намаляване зависимостта от вносителите на енергия в Европейския съюз и спазвайки протокола от Киото, Европейската общност е разработила план за действие с цел съхранение на 20% от енергията (във всичките и форми) до 2020 година, а именно "GREEN PAPER - A European strategy for Sustainable, Competetive and Secure Energy" на European commission, където изключително е наблегнато на енергийната ефективност като:

*      саниране на сградите - Директива 2002/91/EC, където например за нови сгради с разгъната площ над 1000m2 е задължително да имат собствена независима система за снабдяване с енергия от възобновяеми източници, да бъдат свързани към централна топлофикация, собствена обща климатизация и т.н.;

*      стимулиране развитието на възобновяемите източници на енергия (МВЕЦ, ВЕИ, генерации от биомаса, използване на слънчевата енергия и др.) - Директива 2001/77/ЕС;

*      стимулиране на енергоизточниците с комбинирано топло и електропроизводство - Директива 2004/8/ЕС;

*      инвестиции в разработването на по-ефективни и ниско енергоемки електросъоръжения в бита, обществения сектор и индустрията и др.


Целта е паричните потоци да се пренасочат вместо за изграждане на конвенционални източници на енергия към мерките споменати по-горе, търсейки се същият ефект.

Разбира се всички гореспоменати мерки изискват сериозно финансиране както от държавата така и от стопанските и битовите потребители. По отношение на възобновяемите източници за производство като МВЕЦ, ВЕИ и когенериращите източници един от стимулите е финансов, т.е. тези източници имат най-високите цени на едро за производство на електроенергия, което от своя страна рефлектира и върху цените на дребно.

Прогнози за устройствено развитие


Докато социално-икономическото развитие на подсистемата „Електроснабдяване" зависи от развитието на европейския вътрешен енергиен пазар, то устройственото развитие на подсистемата ще зависи изключително от местните условия върху територията на община Балчик. Прогноза за развитие на подсистемата "Електроснабдяване" е разработен на база получените резултати за развитие на максималните товари в съществуващите територии на града и новите територии за усвояване, като е направен опит за анализ, както на разпределителната, така и на преносната мрежи.

Може да се заключи, че в дългосрочен план цените на електроенергията в България ще нарастват и съвсем естествено паричните потоци ще се пренасочват към алтернативни източници (например газта) и към мерки за енергийна ефективност, това от своя страна ще ограничава значителното нарастване на електропотреблението в България и в частност на територията на град Балчик, като трябва да се очакват едни умерени темпове на увеличение

Необходимите реконструкции и изграждането на нови преносни и разпределителни мрежи са свързани с големи инвестиции, които разбира се ще бъдат отчетени при формирането на цената на електрическата енергия. Това от една страна ще намали загубите в мрежите и най-вече в разпределителните като досегашните 20-25% загуби ще се върнат на нивата от 10-12% , каквито бяха преди 20 години и ще се повиши сигурността им, а от друга страна допълнително ще повлияе на ограничение на потреблението на електрическа енергия.

От изложеното по-горе е видно, че развитието на Община  Балчик в до 2025 година може да бъде удовлетворено от подсистемата "Електроснабдяване", като е необходимо да се обърне по-голямо внимание на енергийната ефективност, газификацията, алтернативните източници (например слънчевата енергия, енергията от биомаса и т.н.) и други мерки в тази посока.

Независимо от развитието на Община Балчик провеждането на политика за енергийна ефективност е неизбежно. За такъв дефицитен район на енергоносители какъвто е балканския полуостров самите икономически механизми ще наложат тази политика. Освен чрез съществуващата и бъдещата нормативна база в тази посока, икономическите стимули и държавните институции (МИЕ, ДКЕВР, АЕЕ и др.), Община Балчик също трябва да изгради собствена политика за енергийна ефективност на територията си, използвайки различни програми и механизми за стимулиране. Необходимо е да се изследват възможностите на територията на Община Балчик за производство от биомаса, за изграждане на малки квартални газови отоплителни централи особено в югозападната част на града. Всичко това ще изгради един европейски облик на града с разнообразно портфолио от енергийни източници и политика за енергийна ефективност.

На територията на град Балчик няма перспективи за развитие на значителни електропроизводствени мощности, още повече че това би дискредитирало специфичната атмосфера на града, като един културно-исторически, туристически и обществен център .

За разлика от преносната мрежа, развитието на разпределителната мрежа ще бъде по-голямо, не само по отношение на свързаните с това измествания и реконструкции на съществуващите електропроводни линии, но и изграждането на нови такива, а също така и нови трафопостове. За сметка на това развитието на подсистемата „Електроснабдяване" на ниво електроразпределителна мрежа е много по-лесно за реализиране по отношение на конкретни проектни решения, сервитутни права, процедури по ЗУТ (одобрения на инвестиционните проекти и реализиране на самото строителство).

По отношение на подсистема „Електроснабдяване" трябва да се има в предвид, че в паралел с развитието на Община Балчик ще се осъществява и развитието на околните общини. На практика развитието на подсистемата може да се окаже един микс от прогнозите за развитие на тези общини. Това от своя страна неминуемо ще доведе до неточно премерени и дори излишни инвестиции в електроразпределителната мрежа, а може би и в електропреносната мрежа.

Като цяло развитието на подсистемата няма да изпита затруднения за удовлетворяване потребностите от електроснабдяване на град Балчик и околните общини. Разбира се необходимо е да се отделят достатъчно средства за инвестиции и да се изработи план за тяхното реализиране във времето.

В заключение може да се каже, че подсистема „Електроснабдяване" е в състояние да приеме предизвикателствата, които предлага бъдещото развитие на Община Балчик.


Екологична обстановка

Общината се отличава с нисък потенциал на замърсяване на атмосферния въздух. На територията й липсват източници и условия за създаване на трайна зона на замърсен атмосферен въздух. Един от основните замърсители на въздуха през летния сезон е автотранспорта. Друг източник на замърсяване на атмосферния въздух е битовия сектор в населените места, който през отоплителния период отделя в атмосферата прах, серен двуокис, сажди.

Наблюдението и контролът върху състоянието на околната среда се

провежда по компоненти на средата и фактори, съгласно специализираната и обновена по стандартите на ЕС законова рамка.

Като цяло, районът е екологически чист. За това допринася силно

редуцираното индустриално производство, добрият мениджмънт в

локализациите с големи антропогенни натоварвания (Албена и гр.Балчик) и естествената проветривост на района.

Състояние на атмосферния въздух

Общината се отличава с нисък потенциал на замърсяване на

атмосферния въздух. На територията й липсват източници и условия за

създаване на трайна зона на замърсен атмосферен въздух. Автотранспортът, особено през активния туристически сезон, изхвърля в атмосферата главно въглеводороди, азотни и серни окиси и оловни аерозоли. Разрастването на автомобилните потоци, остаряването и износването на голяма част от моторните превозни средства, представляват неблагоприятна перспектива за влошаване на екологическите характеристики на въздуха в прилежащите на

пътните артерии райони. Друг източник на замърсяване на атмосферния въздух е битовия сектор в населените места, който през отоплителния период отделя в атмосферата прах, серен двуокис, сажди.

Поради липса на големи източници на атмосферно замърсяване, на

територията на общината не е установено систематично измерване на

концентрациите на основните вредности в атмосферния въздух. Наблюдения се извършват само чрез мобилни станции за емисионен контрол на РИОСВ - Варна.

Ø    На територията на Балчик  преобладава нискостеблената растителност. Тревните партери и тревните площи представят богато разнообразие. Градът е добре залесен, има множество градинки, някои от които с изградени увеселителни съоръжения и пейки за почивка. Голяма част от междублоковите пространства също са залесени, а тези, които все още не са, са включени в плана за следващата година. За доброто състояние и поддържането на зелените площи и растителността, както и за предвидените нови залесявания в града, се грижи ОбП "БКС". Като цяло има равновесие на урбанизираните и застроени територии със зелените площи.

Община Балчик е предприела мерки, с цел устойчиво съответствие на източниците на замърсяване.

Емисии от подвижни източници

Много от най-сериозните екологични проблеми в градовете на страната, в т.ч. и в град Балчик са свързани с автомобилния транспорт. Като цяло сектор "транспорт" допринася за 60% от емисиите на СО, около 25% от емисиите на СО2, свързани Tf0 Tc 5с енергийни процеси

Анализът на емисиите от промишлеността, битовия сектор и автотранспорта, въпреки замрялото производство, очертава лек превес на емисиите от промишлеността - над тези от автотранспорта. На трето место е битовия сектор, с несравнимо по-малко участие.

Интензивното нарастване на броя на моторните превозни средства в последните години и сравнително непроменената пропускателна способност на градската пътна мрежа води до увеличаване на натоварването, честотата на спирания и престой по кръстовищата, което се отразява негативно върху разхода на гориво и въздействие върху околната среда.

Основният енергиен разход за общинските обекти е разхода за отопление и климатизация. Като енергоносител за покриване на тези нужди се ползват основно природен газ в системата на централно отопление, промишлен газьол и електроенергия. Като се има предвид, че с въвеждането на енергоспестяващи мерки водещи до ико­номия на 1000 kWh, то въздействието върху околната Среда се редуцира съответно: при използване гориво промишлен газьол се намаляват емисиите на СО2 с 311 kg и на SO2 с 0,56 kg; при използване гориво природен газ се намаляват емисиите на СО2 с 247 kg; при използване електрическа енергия за отопление се намаляват емисиите на СО2 с 683 kg.

За подобряване качеството на атмосферният въздух са взети мерки -преасфалтирана е цялата вътрешноградска мрежа, централната част на града и вътрешно-квартални пространства. Създадени са нови кръстовища с цел подобряване на организацията на движението и намаляване на вредните емисии от автомобилният транспорт.

Извършва се поетапно благоустрояване на междублокови пространства и озеленяване на общински терени.

Метеорологичните характеристики са в тясна връзка с разпространението на замърсителите в атмосферния въздух. Нивото на замърсяване на въздуха се определя както от количеството изхвърляни газове от различни източници, така и от характера на разсейването им в атмосферата. За оценка на възможното замърсяване на въздуха се използва понятието "потенциал на замърсяване на въздуха". Той се явява функция от метеорологичните и топографски параметри, които обуславят преноса и разсейването на замърсителите. Въз основа на скоростта на вятъра се различават четири степени на потенциал на замърсяване:


I- нисък потенциал-0-25% от случаите с вятър при скорост до

1 м/с;

II - нисък потенциал - 26 - 50%              от случаите с вятър при скорост до 1 м/с;             

III - висок потенциал  -  51 - 75 %   от случаите с вятър при скорост до 1 м/с;     

IV - висок потенциал  -  76 -100 % от случаите с вятър при скорост до 1 м/с;


    В заключение може да се обобщи, че климатичните условия в община Балчик не благоприятстват за задържане и сумация на атмосферни замърсители в приземния въздушен слой.


Качество на атмосферния въздух в приземния слой


Резултатите от целогодишния контрол показват ниски стойности на изследваните замърсители прах; серен диоксид; азотен диоксид; сероводород и оловни аерозоли.

Състоянието на атмосферния въздух в дадени ограничени райони е резултат в голяма степен от източници от локален характер. Нивото на концентрацията на замърсяващите вещества в атмосферата се определя от няколко фактора, влияещи върху условията за задържането или разсейването им:         

-              изменението на локалните климатични условия вследствие морфографските характеристики на района;

-              площното разположение и мощността на източниците на емисии;

-              характера на урбанизация.

На територията на община Балчик няма система за наблюдение и контрол на качеството на атмосферния въздух.

 • Град Балчик не е включен в националната мрежа за мониторинг на въздуха.
 • извън отоплителния сезон в гр. Балчик не съществува трайна тенденция към замърсяване на въздуха.


Неорганизирано замърсяване с прах в населените места - резултат от ниво на благоустрояване и почистване.


Няма информация за дяловото участие на този тип замърсяване през годините, но независимо от това може да се предположи голямата тежест на този тип замърсяване през летния сезон и сухите дни. Нивото на почистване на населените места /улично метене/ е занижено. Почиства се централната градска част. Полагат се усилия за поддържане в добро състояние на уличната и пътна мрежа.

Въз основа на гореизложения анализ могат да се направят следните ИЗВОДИ:

1.  Община Балчик се характеризира с нисък потенциал на замърсяване - климатичните условия не благоприятстват задържане и събиране на атмосферни замърсители в приземния въздушен слои.

2.  Няма  замервания за повърхностно натоварване на открити площи.

3.   Отоплителните инсталации са основен източник на замърсяване на въздуха през зимния сезон.

4.  Транспортната схема на града не е напълно оптимизирана с оглед намаляване вредното въздействие на трафика върху качеството на въздуха.

       Част от плана за подобряване качеството на атмосферният въздух в района на град Балчик с ЕЛЕМЕНТИ НА УСТОЙЧИВАТА ОБЩНОСТ ЕКОЛОГИЧНА ЦЯЛОСТНОСТ е:

 • Задоволяване на основните човешки нужди за чист въздух и вода и богата, незамърсена храна;
 • Защита и развиване на местните и регионални екосистеми и биологическото

разнообразие;

 • Запазване на водите, земята, енергията и невъзобновяемите ресурси, както и възможно най-голямо намаляване, възстановяване, повторно използване и рециклиране на отпадъците;

Използване на възобновяемите ресурси според темповете на тяхното възобновяване.


Енергийни пазари, тенденции

Съществен дял върху енергийните разходи за отопление има цената на използваните енергийни ресурси, наличността и възможността за доставка, ефективността на горивните устройства и др. Основен отпечатък върху цената на горивата има тяхната наличност в световен мащаб, увеличаващото се световно потребление и националната енергийна политика. На фигура 1 е представено непрекъснато нарастващото световно потребление в периода 1970 - 2100 г в сравнение със перспективите на затихващо производство (например на петрол най-ниско).

Фиг. 1 

Наличието на ограничени използваеми енергийни ресурси в световен мащаб оказва сериозен натиск върху тяхната цена. По последни данни резервите на различните горива са представени в таблицата по-долу:

Таблица:

Гориво
(източник)

Единици

Световни резерви

Годишно
производство

Година на изчерпване

Суров петрол [1, 2]

Хил. варела

1019,5.106

64 940 (1997 г.)

2043

Природен газ [1, 2]

Трилиона m3

143

2,33 (1996 г.)

2061

Въглища [2, 3]

Милиард тона

1031,6

4,47 (1993 г.)

2231

Ураний [2, 4]

Милион тона

4,51

0,031 (1994 г.)

потребление 0,0616

2073


Макар и тези данни да отразяват една песимистична прогноза, формирана на базата на непълни данни или дори необявени или неразработени все още находища, те все пак чертаят определени тенденции и перспективи с които е необходимо да се съобразява всеки енергиен потребител. Те показват една ясна тенденция за непрекъснат растеж на цените на този вид енергоносители.


Анализ на потенциала за намаляване на енергийния разход

 

Сграден фонд

Съгласно изискванията на закона за енергийна ефективност при извършване на реконструкция или ново строителство е необходимо да се постигнат новите строителни норми за външните ограждения на сградата. При спазване на тези изисквания на закона е възможно да се реализира значителен потенциал за намаляване на разхода на енергия за отопление.

*    Външни стени - увеличаването на термичното съпротивление чрез допълнителна изолация позволява да се намали годишния разход на енергия за отопление с 40 - 60 kWh/m2. За да се постигне такъв ефект, обаче е необходимо да се използват качествени материали и строго технологично изпълнение на изолацията от страна на изпълнителя и строг контрол от страна на инвеститора.

*    Покрив - това са конструктивни елементи на сградата, които обикновено се намират в лошо състояние. Много често проблемът се проявява от състоянието на хидроизолацията, която се ремонтира периодично но често некачествено. Това води до нарушаване на топлоизолацията и завишаване на топлинните загуби. Увеличаването на термичното съпротивление чрез допълнителна изолация позволява да се намали годишния разход на енергия за отопление с 25 - 60 kWh/m2.

*    Под - общинските обекти в по-голямата си част са с използваеми (отопляеми) сутерени и влиянието на топлинните загуби през тази конструкция е толкова по-силно, колкото етажността е по-малка. В случаите на неотоплявани сутерени, съществуват най-често добри възможности за намаляване на топлинните загуби чрез поставяне на допълнителна топлинна изолация.

*    Дограма - в голямата си част тя е амортизирана, в много случаи изметната, има счупени стъкла най-често в училищата и немалка част с единично остъкляване и в метални рамки. На много места се осъществява вече смяна на старите прозорци с нови - стъклопакети с алуминиеви или PVC рамки, но за съжаление не се обръща необходимото внимание на качеството и характеристиките на стъклопакетите. Често се ползват по-евтините варианти на трикамерни профили с еднокамерни стъклопакети с обикновени стъкла, което не довежда до понижаване на топлинните загуби . За да се постигне обаче коефициент на топлопреминаване 1,5 - 1,8 W/m2.K е необходимо вътрешното стъкло на еднокамерния стъклопакет да бъде с нискоизлъчващо покритие "К - стъкло"

Като се има предвид състоянието на сградния фонд и техните особености е ясно, че не е възможно постигането на строителни топлотехнически характеристики за външните ограждения на всички сгради, които да съответстват на изискванията на Наредба №7. Генералната цел за Община Балчик може да се дефинира:

*    Годишен разход на енергия за отопление за съществуващия общински сграден фонд - 100 - 300 kWh/m2

*    Икономически енергоефективен годишен разход на енергия за отопление - 40 - 70 kWh/m2

*    Общ потенциал за намаляване на годишен разход за отопление - 25 - 70%.

Стратегическа цел - Постигане на намаляване на годишния разход за отопление, осреднен за общинския сграден фонд - 30 - 35%

Основни стратегии за енергийна ефективност при отопление в сградния фонд на Община Балчик:

*    Увеличаване на термичното съпротивление на огражденията;

*    Изолация на таваните;

*    Изолация на кухини и въздушни възглавници;

*    Външна изолация;

*    Изолация на подовете;

*    Монтиране на отражатели зад радиаторите.

Препоръки:

*    Да се използват топлоизолационни материали с доказуеми характеристики;

*    Да се спазват технологичните изисквания;

*    Да се контролира изпълнението;

*    Подмяна на амортизирани прозорци, външни врати и витрини.

*    Да се използват системи с двукамерни (3 камерни) стъклопакети, като едното (вътрешно) стъкло е с нискоизлъчващо покритие "К - стъкло"

*    Да се използват системи с доказуеми характеристики;

*    Да се спазват технологичните изисквания при монтажа;

*    Да се контролира изпълнението.


v       Реконструкция на котелни инсталации - основно внимание към тези, работещи на дизелово гориво, което на този етап се явява най-скъпия енергоносител. Прогнозната тенденция за следващи етапи не очертава някаква промяна. Поетапна смяна на скъпоструващото дизелово гориво с природен газ в съответствие с програмата за газифициране на жилищни, битови, административни и частни потребители.

v       Ограничаване на инфилтриращия въздух - съществен фактор за общите енергийни разходи за отопление. Ограничаването на тези загуби се постига с проветряване за къс период през определен интервал. Особено внимание е необходимо да се обръща в периодите от отоплителния сезон, когато външните температури са положителни и слънчевата активност е значителна. Често наблюдавана ситуация в този случай е на отворени прозорци при работеща отоплителна инсталация.


v       Поддържане на икономичен микроклимат:

*    Ненужното повишаване на температурата в помещението с 1˚С води до енергиен преразход с около 6 %. При реконструкция на отоплителните инсталации да се реконструират тръбните мрежи с попътно разпределение в мрежи с лъчево разпределение (където това ще допринесе за подобряване на управлението на системата като цяло).

*    Да се въведе (където липсва) променлив температурен режим - за нощно и в извънработно време понижение на поддържаната температура в отоплявания обем.

v       Повишаване на мотивацията у потребителите за икономия на енергия

*    Въвеждане на системи за индивидуално отчитане;

*    Стабилизиране на националната ценова политика на енергоресурсите.

v       Ограничаване на загубите в системите за снабдяване с гореща вода

*    изолация на тръбопроводите;

*    изграждане (където няма) на рециркулационна връка с помпа.

v       Експлоатационна дисциплина

*    възстановяване на тръбната мрежа и поддържане на съоръженията;

*    ограничаване на загубите от течове и източване на системите.

v       Ограничаване на загубите във вентилационните инсталации.

*    ограничаване на пресния въздух;

*    ограничаване на общия дебит в системата;

*    намаляване на топлинните загуби във въздуховодите;

*    оползотворяване на топлината на изходящия въздух.

v       Изграждане на системи за организирано проветряване където е възможно.

v       Увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници - в краткосрочен план за общинските обекти на Община Балчик да достигне 8 - 10 %, а до 2020 година - 20 %, в съответствие с взетото решение на среща на министрите на страните членки на ЕС, които приеха програма за интензивно развитие на технологиите с използване на възобновяеми енергийни източници.

*    Използване на системи за загряване на топла вода със слънчева енергия - подходящи са за общински обекти, в които се ползва целогодишно топла вода. Не е подходящо за училища, поради липса или силно ограничаване на потреблението през летния сезон.

*    Използване на фотоволтаични системи за трансформиране на слънчева енергия в електрическа. Макар и този тип съоръжения да са скъпи, разумно е да се стартира с изграждането на няколко пилотни проекта, като подходящи за тази цел са няколко учебни заведения и други общински сгради.

v       Въвеждане (подобряване) на системи за непрекъснат контрол и управление на отоплителните, вентилационни и климатични инсталации;

v       Смяна на неефективни системи за отопление

*    Използване на термопомпени системи с използване на енергията на земния почвен слой или подземни води като топлинен източник.

*    Смяна на дизеловото гориво, което е един от най-скъпите енергоносители с природен газ, а там където не се очертава газификация с термопомпени системи или биогорива - биодизел или дървени пелети.

*    Въвеждане на захранване с топлинна енергия на цялата

 

Раздел ІII

ª          Анализ на състоянието и възможностите на уличното осветление

ª          Икономия на енергия в уличното осветление

 

VIII.               Анализ на състоянието     и възможностите на уличното осветление

 

Съвременно положение на нормативната база в България и ЕС по отношение на уличното осветление.

 

Стандартът за улично осветление в България БДС 5504-82 е от 1982 година и от издаването му до сега не е претърпял никакво изменение. През 2000 г. влязоха в сила новите Европейски норми за улично осветление. Действащият у нас стандарт за улично осветление БДС 5504-82 е неприложим след влизане в сила през 1999 г. на новият закон за максимално допустими скорости в населените места.

По време на хармонизиране на законодателството бяха приети и голяма част от европейските стандарти, в т.ч. и за улично осветление. Въведени са Европейските норми от Юни 2004 г.

Този документ се стои от 4 части:

1.     Определяне на светлотехническия клас на улицата;

2.     Избор на светлотехнически показатели на уличните осветителни уредби;

3.     Изчисляване на светлотехническите показатели;

4.     Методи за измерване на светлотехническите показатели.


В процесът на експлоатация е недопустимо средната яркост на уличното платно да спадне под експлоатационната яркост и основната задача при експлоатацията на УОУ е да се осигури изпълнението именно на това условие.

Финансово най-изгоден е вариантът с осветител 2 и 150 W лампа. Този тип осветител принадлежи към високия клас осветители предлагани в момента на пазара и има относително висока цена. Конструиран е с алуминиев корпус, който му осигурява живот над 20 години. Дългото време на експлоатация намалява годишните вноски за изплащане на първоначалната инвестиция. Разсейвателят от закалено стъкло осигурява висок к.п.д. и много слабо изразено стареене и пожълтяване. За този тип осветители коефициентът на невъзстановяемите загуби може да се приеме равен на 0,98. Високата степен на защита (IP66) позволява рядко почистване, дори при силно запрашена околна среда, каквато се наблюдава при всички УОУ работещи в градски условия в България.

На представената по-долу фигура е представено изменението на цените за електроенергия за улично осветление през последните 16 години. Оценката е направена като левовата цена на ел. енергия е оценена в DM (0,5 DM = 1 €) и превърната в ЕВРО.

Средногодишният прираст на електроенергията за улично осветление е  6 %, но през последните 7 години (от 2000 до 2007) средногодишният прираст е 9 %. Либерализацията на електроенергийния пазар от 01.07.2007 г. ще окаже натиск върху нарастването на цената на електроенергията, характерно през последните 7 години.


 
 

Фигурата представлява екстраполация на цената на електроенергията. Двете прави представляват екстраполация от последните 17 години и от последните 7 години.

 България, като членка на ЕС, участва в европейския пазар на труда и това създава предпоставки за бързо нарастване на заплатите, особено за специалистите занимаващи се с изграждане и експлоатация на УОУ.

Влияние на осветлението върху пътно-транспортните произшествия


През 60-те години започват да се появяват статистически данни за пътно-транспортни произшествия (ПТП), където един от параметрите е осветлението. Обикновено се привеждат сравнения на статистически данни за ПТП при осветени и неосветени (или лошо осветени) пътища. Най-всеобхватната работа, показваща връзката между осветлението и ПТП, където са взети под внимание всички известни до тогава характеристики на осветлението, е извършена в края на 70-години във Великобритания от Грин и Харгроувс (Green и Hargroves). Средната яркост на пътното покритие се оказва характеристика, която има най-силна връзка с интензивността на ПТП. 

Фигурата представлява зависимост на отношението на броя на ПТП денем и нощем  (по ординатата) и Lср


Публикуването на МКО през 1992 година на всестранен анализ на резултатите от 62 разработки, проведени в 15 страни е много важен и полезен при вземането на решение за осветление на съвременни пътища. Общият извод от тази публикация се заключава в това, че изкуственото осветление на пътищата действително води до снижение на нощните ПТП, но при условие, че осветителната уредба е проектирана правилно, изградена е и се обслужва по подходящ начин. В същата публикация се казва, че най-добросъвестните разработки показват намаление на броя на ПТП от 13 до 75%.Изисквания към равномерността на осветлението на автомобилни пътища

Качеството на осветление на пътищата от гледна точка на средното ниво на осветеност също зависи и от равномерността на уличното осветление. Равномерността може да бъде изразена с отношението на максималната Lmax към минималната Lmin яркост в точки, разположени по централната линия на пътя, по който се движи водачът. Неравномерността на осветлението по протежение на пътя (надлъжна), която зависи от разстоянието между стълбовете, оказва много по-голямо влияние на видимостта, отколкото неравномерността напречно на пътя.

Светлинните източници с висока яркост, намиращи се в полезрението на водача, предизвикват заслепяване, което може да бъде оценено по два начина:

*    Недопустимо заслепяващо действие, което влошава видимостта и влияе на разпознаването на обекта;

*    Дискомфортно заслепяващо действие, което се оценява по предизвикания от него дискомфорт. Това усещане се изразява по скала с граници от 1 до 9, където 1 означава непоносимо заслепяване, а 9 - липса на всякакво заслепяване.

Недопустимо заслепяване се предизвиква от светлината, падаща на зеницата

То зависи от възрастта на човека и се променя с прозрачността и цвета на очната среда и в по-малка степен от роговицата на окото. Разсеяната светлина се наслагва върху изображението на зеницата и води до снижение на контраста на образа и до влошаване на видимостта.

 

Дискомфортно заслепяване

Тази разновидност на заслепяването се изчислява по чувството за дискомфорт. Както беше споменато, тук се използва скала от 1 до 9, всяка стойност на скалата на ординатата описва определено усещане. Последователността от девет точки на скалата на ординатата се използва от де Бур при изчисляване на заслепяващата яркост, приведени с използването на BCD - границата между комфорт и дискомфорт.

На базата на следващи експерименти на открито, де Бур и сътрудници намериха математичен израз, който описва дискомфортното заслепяване, наречен "индекс на заслепяването" G.

IX.                      Икономия на енергия в уличното осветление

Основните документи, които регламентират енергийната ефективност в Европейския съюз са 8: Директива за енергийни характеристики на сгради (2002/91/ЕО), Директива за подкрепа на ко-генерацията, Директива за облагане с данъци на енергийни продукти и електричество, Директива за изисквана ефективност на бойлери, хладилници и баласти за луминесцентни лампи (2000/55/EC), Директива за етикетирането на електрически уреди, вкл. и КЛЛ /компактни луминесцентни лампи/, Директива за екологично изискване при проектиране на продукти (2005/32/EC), потребяващи електроенергия, Директива за ефективно крайно потребление на енергия и енергийно обслужване (2006/32/EC), Закон за енергиен етикет „Звезда" (Energy Star Labeling) за офис обзавеждане. В тази, последната директива, се изисква 30-50% от енергията за осветление да бъде спестена в офиси, търговски сгради и увеселителни съоръжения чрез използването на най-ефективните системи и технологии.

Планът за действие на България е първият от трите национални плана за действие по енергийна ефективност, разработен въз основа на Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на Европейския парламент и Съветът на Европейския съюз. Периодът за отчитане постигането на индикативната цел по Директивата е 2008 - 2016 г. Основната цел е всички страни - членки да постигнат спестяване на горива и енергии, до деветата година от прилагането на Директивата, в размер на 9 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005г. Горната цел не се прилага за енергийните потребители, обхванати от Директива 2003/87/ЕС от 13.10.2003, която установява схема за допустима търговия с емисии парникови газове в Общността.

Първият тригодишен план за действие обхваща периода 2008 - 2010 г. и формулира междинна индикативна цел за този период, а именно спестяване на горива и енергии в размер на 3 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директивата за периода 2001-2005 година. В изпълнение на Директивата България приема индикативна национална цел за енергийно спестяване до 2016 година в размер не по-малко от 9 % от крайното енергийно потребление за 9 години (средно по 1 % годишно), което означава, че страната трябва осигури спестяване на горива и енергии на обща стойност 627 ktoe. В първия тригодишен план на действие се казва още:

„България предприе предпазлив подход при определянето на междинна цел в рамките на Първия тригодишен план за действие. Междинната цел възлиза на 209 ktoe спестени горива и енергии до края на 2010 година, което представлява 3 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директивата за периода 2001-2005 година. Предвиждат се следните мерки за енергийна ефективност на улични осветителни уредби:

*    използване на високоефективни източници на светлина;

*    използване на високоефективни осветители с подходящо светлоразпределение за съответния клас улица и високо ІР. Спазването на тези препоръки могат да доведат до 2,5 пъти снижение на разхода на електроенергия;

*    въвеждане на управление на осветлението според трафика и намаляване с 50% след полунощ.

Днес всички водещи фирми в областта на осветлението разработват и предлагат на пазара осветители, изпълнени със светодиоди, в т. ч. и за улично осветление. Затова е подходящо да се въведе като една от най-перспективните мерки за ефективност на уличното осветление да се изпълнят някои обекти, като паркове, междублокови пространства и улици и светодиодно осветление. Наред с многото си предимства, като висок светлинен добив /над 120 лумена от 1 ват електрическа мощност/ и дълъг живот /над 50 000 часа/, те се управляват по-лесно, могат да се формират многоцветни динамични картини /напр. в паркове и зони за отдих/ и т.н.

Улиците в един град се квалифицират според тяхното предназначение, трафика на автомобили и пешеходци и др.(Табл.2.1 от БДС 5504-82):

1.     Скоростна градска магистрала с допустима скорост на движение 100 км/h средна яркост 1,5 cd/m2 надлъжна неравномерност 0,6, обща неравномерност 0,4; показател на заслепяване - 10;

2.     Градска магистрала - 80 km/h, средна яркост 1,5 cd/m2;

3.     Градска артерия - 70 km/h, средна яркост 1 cd/m2;

4.     Районна артерия - 60 km/h, яркост 1 cd/m2;

5.     Главна търговска или представителна улица - (няма скорост); яркост 1,5 cd/m2;

6.     Събирателна улица - 50 km/h, яркост 0,5 cd/m2;

7.     Обслужваща улица - 30 km/h; яркост 0,25 cd/m2;

8.     Площад, кръстовище, други възли - приемат се изискванията за улицата, която се влива в кръстовището, с най-високи показатели.

 

 

 

Таблица (от БДС5504-82) с норми
за осветление на различен клас улици:

 

Категория улица

Средна
яркост

на пътно платно, Lср, cd/m2

Надлъжна

Равномерност,

V1

Обща равномерност,

Vo

Показател на

Заслепяване    TI

Скоростна градска магистрала:

а) светла околност

б) тъмна околност


1,5

1,00,60,410

Градска магистрала:

а) светла околност

б) тъмна околност


1,5

1,0


0,6


0,4


10

Градска артерия:

а) светла околност

б) тъмна околност


1,0

0,5


0,6


0,4


10

Районна артерия:

а) светла околност

б) тъмна околност


1,0

0,5


0,5


0,4


15

Главна търговска или представителна улица


1,5


0,5


0,4


15

Събирателна улица

0,5

0,5

0,4

20

Обслужваща улица

0,25

0,4

0,3

20

Площади, кръстовища и др.

приемат се изискванията за улицата, която се влива в кръстовището, с най-високи показатели.


В гр. Балчик се очертават следните типове улици според тяхното предназначение и трафик на движение:

1.     Входно-изходни магистрали;

2.     Градски артерии;

3.     Районни артерии;

4.     Главна търговска/представителна улица;

5.     Събирателни улици;

6.     Обслужващи улици;

7.     Площади, кръстовища;

8.     Вътрешноквартални улици.

Този стандарт е твърде стар и не съответства на класификацията на Европейския стандарт, който е приет и за Български стандарт -EN БДС 13201 - част 1, 2, 3, 4). Там класификацията е направена по-детайлно по отношение на характера на движението и големината на трафика.

Таблица (от EN БДС 13201-2 Пътно осветление-част 2 - Изисквания към осветлението):

КЛАС на улицата

Яркост на пътното платно при суха настилка

Повишение на праговите стойности

Осветеност на обкръжението

Lср (cd/m2 ) минимум

Uo минимум

U1 минимум

TI максимум

SR минимум

ME 1

2

0,4

0,7

10

0,5

ME 2

1,5

0,4

0,7

10

0,5

ME 3a

 

1

 

0,4

0,7

 

15

 

0,5

ME 3b

0,6

ME 3c

0,5

ME 4a

0,75

0,4

0,6

15

0,5

ME 4b

0,5

ME 5

0,5

0,35

0,4

15

0,5

ME 6

0,3

0,35

0,4

15

-


1) Едно допълнително 5% повишение на TI може да бъде допуснато при използване на светлинни източници с малка яркост.

2) Този критерий може да се използва, когато няма транспортни зони, гранични на пътното платно, със собствени изисквания.

Една осветителна уредба, която осветява само транспортното платно е недостатъчна за общо ориентиране в транспортното пространство и за доброто виждане на обектите и движещите се по улиците. Изискванията за отношението SR между осветеностите на транспортното платно и съседните на него ивици следва да се прилага само когато няма транспортни площи (пешеходни зони, алеи за велосипеди или ивици за паркиране), за които има собствени специални изисквания.

Всъщност, нормените стойности на БДС и на Стандарта на ЕС се различават само за улици клас МЕ4а и МЕ4b - по стандарта на ЕС нормената яркост е завишена до 0,75 cd/m2. Също и за клас МЕ6 - вместо 0,25 е предписана яркост 0,3 cd/m2. Ние ще се придържаме към европейските норми, въпреки че това ще увеличи незначително мощността и разхода на енергия при равни други условия. Но това е важно за безопасността и сигурността на гражданите.

Необходими данни за проектиране на осветлението на една улица са:

*    категорията на улицата (за да се избере експлоатационната яркост, неравномерността-напречна и надлъжна и допустим коефициент на заслепяване TI);

*    широчината на уличното платно;

*    типа на уличната настилка;

*    данни за осветителя - СРК, Рл, к.п.д., IP;

*    междустълбие А [m];

*    височина на стълба H [m];

*    дължина на рогатката а [m];

*    наклон на рогатката, grad;

*    период на почистване на оптичната система;

*    период на комбинирана подмяна на лампите.

 

Годишни разходи за почистване и подмяна на лампите в зависимост от времето на подмяна при УОУ изпълнена с качествени осветители с IP6X и натриеви лампи високо налягане SON-E (NAV-E)

Необходимите ни изходни данни са следните:

*    Цена на групова подмяна на лампи: 8,00 лв;

*    Цена на единична подмяна на лампи: 80,00 лв;

*    Продуктова такса на 1 лампа: 2,00 лв.

*    Цена на натриева лампа 70W: 16,00 лв.

*    Цена на живачна лампа 125W: 8,00 лв.

*    Годишна използваемост на уредбата: 4000 часа.

Минималните годишни разходи за обслужване на една точка при уредбата изпълнена с НЛВН тип SON-T е при 19000 часа и възлизат на 9.15 лв. (Резултатът е получен при тригодишен срок на почистване).

В случая на уредба с живачни лампи, минималните годишни разходи за обслужване на точка от уредбата се получават при 10000 часа работа и възлизат на 22,24 лв.

Цели и задачи на енергийно ефективната реконструкция на уличното осветление:

1.     Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в Общините и намаляване на консумацията на електрическа енергия.

2.     Подобряване на нивото на уличното осветление в съответствие с българския стандарт за улично осветление БДС 5504-82.

3.     Намаляване на преките разходи на Общините за улично осветление при осигурено високо качество на осветлението.

4.     Осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства повишаване сигурността на движение на пешеходците нощно време и създаване на комфортна нощна атмосфера.

 

Оптимална реконструкция на съществуващи улични осветителни уредби

В известните програмни продукти, използвани за проектиране или за реконструкция на улични осветителни уредби при определяне на годишните разходи, не се отчитат експлоатационните показатели на осветителни уредби, а именно: времето и начина за подмяна на лампите и периодите на почистване на оптичните системи. Пренебрегването на тези два фактора, които в следващите години ще оказват все по-голямо влияние върху годишните разходи (нарастване на цената на електроенергията и нарастване на работната заплата), води до неточно определяне на оптималния вариант. През последните години общините започнаха да реконструират УО и в момента няколко десетки общини са в процес на реконструкция, а в десетки други общини предстои да се извършва реконструкция. Правилното решение на общинските администрации за избрания вариант, определя за дълъг период от време годишните разходи за улично осветление от една страна, а от друга страна доброто качество на уличното осветление осигурява зрителен комфорт и създава предпоставки за намаляване на пътно-транспортните произшествия и криминалните прояви в тъмната част на денонощието.

За финансовото обезпечаване на реконструкцията на УОУ общините получават от специализирани банкови институции дългосрочни (15-20 години) нисколихвени кредити.

През последните години чувствително се обнови материалната база на УО. Появиха се на пазара качествено нови светлинни източници, подобриха се чувствително показателите на уличните осветителни тела (УОТ) и пускорегулиращи апарати (ПРА). Новите продукти за улично осветление са с по-добри показатели - к.п.д., светлоразпределение, светлинен добив, степен на защита (IP), срок на служба на лампите и ПРА, но имат по-високи цени.


От особена важност е правилната поддръжка на УО, която гарантира осигуряването на нормените показатели на УО не само при пускането на УОУ, а за целия период на експлоатация.

Съществуват следните две гранични стратегии при реконструкцията на УОУ:

*    минимални първоначални инвестиции и последващи значителни експлоатационни разходи,

*    значителни първоначални инвестиции и последващи минимални експлоатационни разходи.

Реалната стратегия за реконструкция се намира между тези две гранични стратегии и естествено възниква въпросът как общинските администрации да изберат икономически най-изгодната стратегия за реконструкция.

Най-често срещаната задача при реконструкцията на улично осветление е използвайки съществуващите стълбове и електрически мрежи да се демонтират старите УОТ и се монтират нови енергоикономични, и там, където е възможно от светлотехническа гледна точка те да се монтират под въздушната мрежа, с оглед облекчената бъдеща експлоатация.

При тези условия може да се дефинира оптимизационна задача за минимизиране на разходите при реконструкция на съществуваща УОУ.


Годишните разходи на уличната осветителна уредба са равни на:

,

където:

Сег - са средногодишните разходи за електроенергия за времето на живот на уредбата (12-20 год) при средно годишно увеличение на цената на електроенергията с 6%.

Сг - годишни разходи за погасяване на главницата и лихвите по кредита.

Сгп - годишни експлоатационни разходи на УОУ включващи разходите за почистване на оптичната система, разходи за лампи и разходи за подмяна на лампите.

Законодателството в България не позволява на общините да начисляват амортизационни отчисления за осветителните уредби, а тяхното финансиране се извършва с целеви заеми. Затова първоначалната инвестиция е оценена с годишната вноска за изплащане на заема за реконструкция, като е приета лихва от 7%. Тъй като масовата практика е този заем да се отпуска с фиксирана лихва и срок за погасяване, размерът на годишната вноска за обслужване на заема Сг е величина, която отчита изцяло тежестта на първоначалните инвестиции. При покупка на качествени осветители, които имат дълъг живот, се приема, че първоначалните инвестиции ще се изплатят за по-дълго време, като така се намалява финансовата тежест и обратно - евтините осветители ще имат кратък живот и съответно кратко време за изплащане. Този начин на отчитане на инвестициите е най-близо до реалната ситуация, в която трябва да работят общините в момента. Получените резултати са достатъчно общи и остават верни и за частни осветителни уредби (например вътрезаводски УОУ и др.), защото се отчитат едновременно размера на инвестицията, лихвения процент и срока за изплащане.

Финансово най-изгоден е варианта с осветител 2 и 150 W лампа. Този тип осветител принадлежи към високия клас осветители предлагани в момента на пазара и има относително висока цена. Конструиран е с алуминиев корпус, който му осигурява живот над 20 години. Дългото време на експлоатация намалява годишните вноски за изплащане на първоначалната инвестиция. Разсейвателят от закалено стъкло осигурява висок к.п.д. и много слабо изразено стареене и пожълтяване. За този тип осветители коефициентът на невъзстановяемите загуби може да се приеме равен на 0,98.

Високата степен на защита (IP66) позволява по-рядко почистване, дори при силно запрашена околна среда, каквато се наблюдава при всички УОУ работещи в градски условия в България.

Ясно се вижда, че разходите за електроенергия са определящи. Разходите за изплащане на първоначалната инвестиция са оценени с годишна вноска за погасяване на заем със 7% лихва за срока на експлоатация на уредбата. Този разход не надвишава 20% от общите годишни разходи при никой от вариантите, въпреки че са разгледани и едни от най-скъпите осветители на българския пазар.

Обслужването на осветителите (почистване на оптичните системи и подмяна на лампите) също остава под 1/5 от общите годишни разходи, като процентът е по-висок при по-малките мощности на лампите, защото тогава се налага по-често обслужване. При лампи с мощност 250 W началната яркост е висока, това определя ниска стойност на MF, което позволява по-рядко обслужване. Единственото изключение е осветител 3. Това е осветител от по-нисък клас (пластмасов корпус и отражател, IP 65), който при малка мощност на лампата осигурява много ниска стойност на първоначалната яркост на платното. Това, заедно с интензивното пожълтяване на разсейвателя и стареене на корпуса, изисква много често почистване, при това извършвано самостоятелно без едновременна подмяна на лампите, (а от там и на много висока цена).

Тъй като електроенергията участва с повече от 50% в общите годишни разходи за изплащане и експлоатация на уредбата, намаляването на консумацията е най-важният фактор при оптимизиране на реконструкцията на УОУ. Това означава използване на осветители с висок к.п.д. и оптимални светлоразпределителни криви, лампи с максимален светлинен добив и оптимална експлоатация на УОУ.

Съгласно новия стандарт за улично осветление експлоатационният фактор MF зависи до голяма степен от експлоатационния фактор на осветителното тяло Кот, който от своя страна се определя в зависимост от IP, интервала на почистване на оптичната система и степента на замърсяване на околната среда.

За по-чувствителен ефект за  икономия на ел. енергия е необходимо да се помисли в посока доставка на соларни системи с акумулаторен модул за УО.


Уличното осветление на територията на Община Балчик:

Общите изводи, които могат да се направят за уличното осветление на Община Балчик са:

1.Годността на осветителните тела е над  50%, като разходите за електроенергия за годишно са около 50 000 лв., при брой на лампите 1315. Годишно за поддръжка се изразходват около 15 000 лв. Предвижда се - според стандартите за нормена осветеност, всички тела да бъдат подменени и увеличени на. Предвид тенденцията за увеличение цената на електроенергията, се очаква разходите в тази посока да спаднат.

2.Използван източник на светлина е ел. енергия.

3.Приетата за експлоатация от енергийното предприятие електропреносна  мрежа в по-голямата си част  съответства на съвременните изисквания.

4.Задължителна подмяна  на амортизирана електропреносна  мрежа  и кабелизация на съществуващата въздушна /поне в централната градска част./

5.При подмяна на въздушни мрежи с неизолиран проводник с кабелни за улично осветление  се налага влагане на нови средства.


 

 

П Р Е П О Р Ъ К И


За повишаване на светлотехническата и енергийната ефективност на уличното осветление в Община Балчик е необходимо:


1.     Да бъде изготвен цялостен проект за реконструкция на уличната осветителна уредба за всички населени места в Община Балчик.


2.     При евентуална реконструкция на осветителната уредба да бъдат използувани високоефективни и нискоенергоемки осветите-ли, комплектовани със съвременни източници на светлина - например светодиоди (LED).


3.     Точните модели осветители, стълбове и конзоли могат да бъдат определени само след изготвяне на светлотехнически проект в съответствие с БДС-EN 13201-2-2005.


4.     Да бъде въведена система за автоматизирано управление на уличното осветление. За целта е необходимо да бъде изготвен съответен проект.


5.     Да бъде подобрена експлоатационната дейност по обслужване на уличното осветление.Раздел ІV


ª     Анализ и възможности за  устойчиво използване на възобновяеми енергийни източници


 

I.      Въведение


С намаляването на фосилните енергоизточници като въглища, нефт и земен газ и същевременно глобалното увеличение на енергийно потребление, възниква въпросът как ще се осъществява в бъдеще снабдяването с електричество. Ще бъде ли ограничен достъпът до тях, поносима ли ще бъде цената им и още колко време можем да си позволим да замърсяваме околната среда чрез използването им?

Възобновяемата енергия се отличава преди всичко с това, че произхожда от неизчерпаем за човешките мащаби източник. Естествените енергийни ресурси осигуряват около 3078 пъти повече енергия, отколкото се нуждае човечеството в момента.

При използването на слънчева, водна, геотермална и вятърна енергия не се отделя въглероден диоксид. Тези енергоизточници не влияят на глобалното затопляне. Добивът на регенеративна енергия е възможен в много региони в Света и е с огромен потенциал за развитие. Този факт е съществен не само за околната среда, но и за международната политика, която предоставя възможности за развитие на отрасъла, като осигурява субсидийни модели и определя преференциални цени за изкупуване на енергията от възобновяеми енергийни източници.

В тази инициатива Общините имат ключова роля: чрез мерки за повишаване на енергийната ефективност и засилено използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), те няма да въздействат допълнително на глобалното затопляне. Много малки и големи европейски общини покриват енергийните си нужди вече изцяло от възобновяеми енергийни източници, други са на път да го постигнат. За целта е нужно да се предостави на общините и тяхното население нужната информация за осъществяване на целите.

Преминаването към възобновяеми енергийни източници въздейства благоприятно не само на климата, но има и сигурни икономически предимства: то ни прави по-независими от внос на енергия и осигурява работни места.

При разработването на концепция за енергоснабдяване чрез ВЕИ, Общината ще се запознае с различните възможности, тяхното приложение на местно ниво, обхвата на инвестицията и осигуряване възможности за финансиране. В повечето случаи използването на регенеративна енергия в България вече е икономически възможно. За да се улесни намирането на подходящо решение и да се даде възможност за въвеждане на нови технологии, в България има различни инструменти за подпомагане.


II.  Основание за разработване


Общинската програма за устойчиво използване на възобновяеми енергийни източници е разработена в съответствие с изискванията на чл. 7 от Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата от 14.11.2008г., на основание чл.2, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката. Тя е съобразена с общата концепция за развитието на ВЕИ в страната и с набелязаните индикативни цели и приоритети, заложени в Общинския план за развитие 2007 - 2013г., както и с Енергийната стратегия на България до 2020г.  от ноември 2008г.

В договора за присъединяване към ЕС, България приема следната индикативна цел: 11% от брутното вътрешно потребление на електроенергия към 2010 г. да бъде произведено от ВЕИ. На базата на предварителен анализ и актуализирана информация, целта 11% се основава на положително развитие на възобновяемите технологии и благоприятни климатични условия. Възможността за достигане на тази индикативна цел е до голяма степен зависима от общото годишно количество на валежите, разпределението на валежите през годината, както и други климатични фактори, които оказват сериозно влияние върху равнището на производство от водни електроцентрали и използването на слънчева и вятърна енергия. Към момента в България произведената регенеративна енергия е едва 9.1% от общото производство, като 9% от тях са от ВЕЦ. Целта за България, предложена от ЕК, е 16% от общото крайно потребление на енергия в страната през 2020г. да бъде от възобновяеми енергийни източници, като страната получава най-ниското допълнително увеличение (6,6%), спрямо останалите държави-членки.

Националната цел ще бъде постигната чрез увеличаване на производството на електрическа енергия от ВЕИ, на крайното потребление на енергия от ВЕИ за отопление и охлаждане и на използването на биогорива в транспорта. От секторните цели, единствено тази за използване на 10% биогорива в транспортния сектор е задължителна. Десетпроцентовото потребление на биогорива в транспортния сектор е съобразено както с правно-обвързващата цел в новата европейска Директива, така и с Националната дългосрочна програма за насърчаване на биогоривата в транспортния сектор 2008г. - 2020г.[1]

Налице са благоприятни възможности за постигане на националната цел за ВЕИ чрез използване на наличния потенциал, а именно:

*    Техническият потенциал от биомаса, малки ВЕЦ и вятър за производство на електрическа енергия възлиза на 1,4 млн. тне/годишно. Настоящата система за насърчаване ще позволи оползотворяването на 40% от общия потенциал. Допълнителното насърчаване на развитието на микро и малки ВЕЦ и биомаса и запазването на действащите условия за насърчаване на вятърната енергия ще създадат възможност за оползотворяването на 80% от общия потенциал, което е еквивалентно на 1, 12 млн. тне.;

*    Допълнително, биомасата (слама и дърва) е ресурс, който може да окаже съществен принос при изпълнението на секторната цел за отопление и охлаждане чрез енергия от ВЕИ;

*    Трите ВЕИ, чрез които целта може да бъде изпълнена са: вятър, биомаса и ВЕЦ;

*    Най-големият технически потенциал (4,1 млн. тне) е налице във фотоволтаичните инсталации, но същевременно това е и най-скъпият вариант. За да бъде оползотворен по-голям процент от потенциала на ресурса, бъдещото насърчаване трябва да бъде гъвкаво и съобразявано с въздействието върху ценовите нива на електрическата енергия.

Най-добър пример за насърчаване постигането на целите, поставени от ЕК е Франция, която 2009г. представи най-атрактивните изкупни цени за Европа:


Преференциални цени за енергия от веи

Франция 2009

Фотоволтаични

инсталации

Период (год.)

Тарифа

€/kWh

1.52209

CAD/kWh

1.2731

USD/kWh

Търговски сгради

20

0.55

0.837

0.700

Фасадни/покривни инсталации

20

0.6018

0.916

0.766

Наземни инсталации

20

0.328

0.499

0.417

Жилищни

(50% данъчен кредит)

20

0.328

0.499

                      0.417С тези атрактивни преференциални цени, засягащи главно частния сектор, тази страна от ЕС си е поставила за цел до 2020г. да преизпълни изискванията на ЕК и да постигне 23% дял от цялото си енергопроизводство за възобновяеми енергийни източници, като набляга на инвестиции във фотоволтаични инсталации.

Количествата енергия от ВЕИ за достигане на националната цел през 2020г. зависят основно от постиженията в областта на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия, при транспортирането/разпределението на електрическа и топлинна енергия и при потреблението на електрическа енергия за собствените нужди на централите. Същите представляват трите компонента от знаменателя на формулата за изчисляване на националната цел.

 

III.                      Перспективи 


Приоритетите в политиката на енергийния сектор са отразени в Националния план за икономическо развитие на Република България, и Енергийната стратегия на страната и са в хармония с изискванията на европейските директиви и пазарни механизми. Важен аспект, посочен в нея, е политиката за насърчаване използването на ВЕИ. Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от ВЕИ, е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в енергийния сектор. Произведената енергия от ВЕИ е важен показател за конкурентоспособността и енергийната независимост на националната икономика. Делът на ВЕИ в енергийния баланс на България е значително по-малък от средния за страните от ЕС.

При анализа на възможностите за икономически ефективно използване на ВЕИ трябва да се вземе под внимание, че:

A. Цената на електроенергията продължава да нараства и след присъединяването на България към ЕС, поради следните по-важни причини:

*    нарастване на потреблението на електроенергия, както у нас, така и в ЕС;

*    намаляване на използваемия капацитет на наличните електропроизводствени мощности поради амортизацията им;

*    нарастване на дела на електроенергията, произведена от вносни въглища след затварянето на 3 и 4-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД в периода 2007-2010 година;

*    недостиг на генериращи мощности в периода до 2010 година, поради снемане от експлоатация на блокове в АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, ТЕЦ "Марица 3" ЕАД и "Брикел" ЕАД;

*    необходимост от инвестиции за рехабилитация на съществуващите енергийни електроцентрали на въглища във връзка с повишаването на изискванията за опазване на околната среда;

Б. Цената на биомасата, във всичките й разновидности, ще нараства значително по-бавно от конвенционалните горива и енергии, поради следните причини:

*    биомасата е местен ресурс;

*    някои форми на биомасата, могат да бъдат доставени до потребителя почти на цената на транспортните разходи (например отпадъци от дърводобива и дървопреработването);

*    подобряване на стопанисването на земеделските земи и горските масиви;

*    подобряване на транспортната инфраструктура.

Таблица 1. Илюстрира възможностите различните видовете ВЕИ да бъдат използвани от крайния потребител на енергия:


 

ВЕИ

Първоначална трансформация

Продукт, на пазара за крайно енергийно потребление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       БиомасаДиректно, без преработване


*      дървесина

*      битови отпадъци

*      селскостопански отпадъци

*      други
           Преработване


*      брикети

*      пелети

*      други

Преобразуване в биогорива


*      твърди (дървени въглища)

*      течни (био-етанол, био-метанол, био-дизел и т.н.)

*      газообразни (био-газ, сметищен газ и т.н.)Преобразуване във вторични енергии


*      електроенергия

*      топлинна енергия


Водна енергия

Преобразуване (ВЕЦ)

електроенергия

Енергия на вятъра

Преобразуване (Вятърни генератори)

електроенергия

Слънчева енергия

Преобразуване

топлинна енергия

Преобразуване

електроенергия

Геотермална енергия

Без преобразуване

топлинна енергия

Преобразуване

електроенергия

 


IV.                      Проблеми и ограничения, идентифицирани в района на Община Балчик


*    Висока енергоемкост на общинските сгради: Общинският сграден фонд се формира от сгради, в които се помещава общинската администрация, обслужва образованието и здравеопазването. С най-голям дял са общинските сгради на образованието - училища и детски градини. Отбелязания ръст на електроенергийната консумация на общинските сгради ще натовари допълнително общинският бюджет;

*    Не достатъчно добър достъп до основни услуги за населението: В настоящия момент енергийните нужди на повечето сгради, предоставящи основни услуги за населението на Община Балчик се захранват с конвенционални енергийни източници, което създава определени ограничения за тяхното ефективно използване през цялата календарна година;

*    Липса на диверсификация на енергийните източници, което застрашава екологичното равновесие: Използването на изцяло конвенционални източници на енергия и зависимостта от внос на външни енергийни ресурси са характерен проблем за България като цяло, както и за Община Разград.

*    Проучване негативни въздействия  върху околната среда: В района на град Балчик се наблюдава сравнително високо антропогенно въздействие предимно върху атмосферата, почвите и растителността, транспорта, комунално - битов сектор и др.

Съпоставка на целите с поетите от България ангажименти

С решаването на конкретни местни проблеми за целевия регион Община Балчик, реализирането на проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници ще внесат допълнителна стойност към националните усилия за изпълнение на международни поети ангажименти от България, заложени в:

*    Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и Протокола от Киото, изискващи намаляване емисиите от парникови газове в периода 2008 - 2012г. с 8% от общото количество емисии, спрямо базисната 1988г.;

*    Директива 2001/77/ЕС - в подкрепа на произведената електроенергия от ВЕИ във вътрешния пазар на електроенергия;

*    ''Европейска стратегия за устойчива, конкурентна и сигурна енергия'';

*    чл. 176 от Договора от Лисабон и Договора за присъединяване на България към ЕС.

Съответствие на бъдещите проекти с интернационални, национални, регионални и секторни документи

Съответствие на ниво Европейски Съюз:

*    ''Стратегически насоки на общността за икономическо, социално и териториално сближаване, 2007 - 2013'' и по-конкретно ''1.1.3. Address Europe's intensive use of traditional energy sources", третираща прекомерното използване на конвенционални енергийни източници в Европа. Като ключова насока за действие се изтъква по-широкото използване на ВЕИ[2].

*    Директива 2001/77/ЕС от 27.09.2001, за насърчаване използването на електроенергия от ВЕИ на вътрешния пазар - „DIRECTIVE 2001/77/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL from 27th of September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market"

*    Дял ХХ ''Енергетика'', чл. 176А, ал.1а от Договора от Лисабон от 13.12.2007, предвижда насърчаване на енергийната ефективност и производството на енергия от ВЕИ.

*    ''Европейска стратегия за устойчива, конкурентна и сигурна енергия'', от 08.03.2006г.


Съответствие на национално ниво:

*    ''Национален план за развитие на Република България за периода 2007-2013г.'' и по-конкретно в областта на стратегически интервенции, подточка 5.1.2. Иновации;

*    ''Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015г.'';

*    ''Национална програма за реформи 2007-2009г.'';

*    ''Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013г.'', Приоритет 1 - "Подобряване на базисната инфраструктура" и по-конкретно - "Инвестиции в енергийния сектор за устойчиво развитие"; и Приоритет 2 "Подкрепа за балансирано териториално развитие";

*    ''Концепция за енергийна стратегия на България до 2020", Цел 2.2.2. Увеличаване дела на ВЕИ;

*    "Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2005-2015г."


Съответствие на ниво Община:

*    "Общински план за развитие на Балчик до 2013г."

 

1.     Национални цели

Националните цели са свързани с усилията в посока на надеждно и съобразено с изискванията на околната среда енергоснабдяване, към увеличаване дела на произведената от възобновяеми енергийни източници енергия, което от своя страна ще доведе до:

*    намаляване вноса на горива;

*    сигурност на енергоснабдяването;

*    подобряване условията на околната среда съгласно поетите от Р.България ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове с 8% от общото количество емисии, емитирани през базисната 1988 г. за периода 2008-2012г.;

*    повишаване на трудовата заетост;

*    повишаване конкурентоспособността на българската икономика.

За развитието на нови и възобновяеми енергийни източници трябва да бъде проведена целенасочена политика, предвид това, че материята е нова за енергетиката у нас.

По експертна оценка в перспектива до 2020 година практически достъпният потенциал на възобновяеми енергийни източници може да покрие до 10% от общия горивноенергиен баланс на страната.


2.     Регионални цели


Целите на общинската програма за устойчиво използване на ВЕИ съвпадат с целите на националната програма:

*    Намаляване енергоемкостта на Брутния Вътрешен Продукт;

*    Намаляване енергийната зависимост на Общината;

*    Намаляване на вредните газови емисии в атмосферата;

*    Подобряване стандарта на живот;

*    Постигане на устойчиво енергийно развитие;

*    Създаване на нови работни места;

*    Оползотворяване на местни ВЕИ;

*    Стимулиране действителния старт на ВЕИ към мащабно пазарно проникване.


V.  Потенциал за използването на възобновяеми енергийни източници


Климатична обстановка  и геология на Балчик    

Градът е разположен на стръмен склон от варовик, който се издига на около 200м над равнището на Черно море. Новият район „Левски" е разположен в най - високата част на варовиковия склон на сравнително равен терен.

Балчик е зона, където рядко има земетресения, с нисък магнитуд.

Температурите варират от минус 5 Cº през зимните месеци до над 35 Cº през летните. Местният климат общо може да се опише, като този в източно средиземноморските страни, топъл и сух през летните месеци. Средните годишни валежи са 900 мм и са равномерно разпределени през годината.  Проливни дъждове с честота на всеки пет години имат интезивност от около 25 мм/ч.

Геологията на долната част на Балчик е сложна. По - просто казано, долната част на града е построена върху напукан варовик, който припокрива мека, естествено отводнена глина. Докато тази глина се отводнява изкуствено, тя има малка естествена сила, така че понякога наклонената маса се завърта по хоризонталата. В резултат старата част на града е разположена основно върху „свлачищна област" между склона в горната част и морето.

Основните отводнителни дейности включват изкопаването на тунел дълбоко в хълмовете зад града, за да се дренира безопасно подпочвената вода до северното дере. Този тунел е известен сред местните жители, като „дренажна галерия" и по настоящем събира около 40 л/сек вода с добро качество.

Има две дълбоки долини, които се врязват дълбоко в земята на изток и запад от центъра на града. Те минават покрай направлението на разломите в посока север-юг и са известни съответно като дерето на "Чатал чешма" и "Източно дере".

Геоложката последователност на проектната област може най - добре да се опише като съдържаща следните три основни образувания:

 • Горното образувание Сармат е с приблизително 25-30 метра дебелина и е или непокрито на повърхността, или покрито от съвсем тънък пласт почва, от 0.1 до 1м дебелина. Този горен пласт образува т.нар "Бели скали" на Балчик.

Представен е от слоисти органогенни варовици, които в горната си част са прослоени от тънки ръждиво-червени глини (изветрял материал), а в дълбочина от бежови глини. Отчасти формира плътна скала и отчасти високо пореста и пропусклива почва, което е, както поради  шупливостта на органичния материал на коренната скала, така и поради карстовите структури.

 • Средното образувание Сармат е с приблизителна дебелина 70 м и е представен от светло бежови, пъстри глини и глинести мергели прослоени от варовици. Части от непокритите бежови глини затварят водата на неограничения горен Сармат. Варовика в горните образувания, може да има 8-12 % действителна шупливост.
 • Долния Сармат е приблизително от 300 до 400 метра дебелина и е представен от глини и глинести мергели на цвят сиво-зелени до светло-зелени, притежаващи паралелна слоистост.

Целият Сарматски комплекс е с нормално залягане на пластовете, с лек наклон на североизток.

Гореописаните образувания изграждат неограничен варовиков водоносен слой в горния Сармат и част от средния Сармат, който е с варираща дебелина от 10 до 60 м в областта на Балчишките плата. Подпочвените нива са на приблизително от 20 до 60 м под повърхността и коефициента на филтрация е изчислен приблизително 8-16 м/ден.

В западното дере на Балчик - „Чатал чешма", водата се избутва към повърхността вероятно поради по-малко промокаемите наносни образувания и така формира главните извори на Балчик с водни нива само от 0 до 4 м под земното ниво.

Подпочвената вода също извира на повърхността по склоновете на черноморския бряг.


3.      Възможности за използване на биомаса

От всички ВЕИ най-голям неизползван технически достъпен енергиен потенциал има биомасата. Неговото усвояване в близко бъдеще е безспорен национален приоритет, което налага разработването на цялостна програма за икономически ефективно и екологически целесъобразно използване на биомасата. Нарастването на употребата на биомасата, във всичките й форми и разновидности, трябва да става със скорост по-висока от нарастването на БВП.

Използването на биомаса се счита за правилна стъпка в посока намаляване на пагубното антропогенно въздействие, което модерната цивилизация оказва върху планетата. Терминът „биомаса" означава органична материя с растителен или животински произход. Биомасата е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За добиването й не е необходимо изсичане на дървета, а се използва дървесният отпадък. За ¾ от хората, живеещи в развиващите се страни, биомасата е най-важният източник на енергия, който им позволява да съчетаят грижата за околната среда с тази за собствения им комфорт.

 


Община      Балчик е запозната с възможностите за експлоатация на собствена инсталация за биомаса или доставка на фирмите в отрасъла материал, добит от санирането на общинските гори. Градовете и общините имат най-голям принос в изграждането на съоръженията за добив на енергия от биомаса в рамките на процедурата за издаване на разрешителни.

За да бъде транспортирана произведената енергия до потребителите е нужно да бъде изградена допълнителна мрежа за пренос на топлинна енергия.Рентабилността зависи от наличието на суровина

 

До каква степен е рентабилно използването на биомаса на местно ниво, зависи до голяма степен от това, дали суровините са в достатъчно количество и ценово достъпни за набавяне. Основни доставчици на суровина могат да бъдат горски стопанства, дъскорезници и мебелната индустрия.

 

Въпроси и изисквания за инсталация за биомаса

За да бъдат достатъчно рентабилни проектите за биомаса, са важни преди всичко следните въпроси:

þ               Има ли в околността достатъчно твърда биомаса и предимно дървен отпадъчен материал?

þ               Кой ще бъде доставчика на оборудването?

þ               Годно ли е местоположението по отношение на инфраструктурата за редовните доставки?

þ               Ще натовари ли доставката на суровината трафика в населеното място и ще бъде ли пречка за жителите?

þ               Има ли изградена топло преносна мрежа и има ли    достатъчно запитвания за присъединяване към нея?


За Община Балчик  има заявен проект за енергийна централа с използване на биомаса от слама. Централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса ще бъде построена в Балчик, предвижда идея на дружеството "Балчик-сентръл хийтинг къмпани". В инвестиционното намерение на фирмата до общината, е заявено, че инсталацията ще бъда с мощност 3 мегавата.

Строежът на инсталацията ще е върху 6000 кв.м общински имот в индустриалната зона на града, предоставен възмездно на дружеството от общинския съвет. Съоръжението ще бъдат изградено през 2011 - 2012 г. За биогориво ще бъде използвана слама, от която впоследствие ще се добива т.нар. пиролизен газ. Чрез охлаждане от газа ще се произвежда електрическа и топлинна енергия, посочват  от            фирмата.

Когенерационният проект трябва да бъде присъединен към електрическата мрежа за средно напрежение, така че добитата електроенергия да бъде продавана. Топлината ще достига до крайните клиенти чрез топлопроводи и абонатни станции.

На територията на община Балчик функционират 24 земеделски кооперации, които са изявили желание да продават биомаса на Енергийната централа.
4.     Водна енергия


Районът на община Балчик се характеризира с липса на плитки подпочвени води. Поради крайно ограничените водоизточници на територията на общината недостигът на вода в Балчик се покрива чрез използването на външни водоизточници. Водоснабдяването на населението в селата е предимно от местни водоизточници. Наличните водни количества на територията на общината са формирани от повърхностни и подземни води.
България е сред най-бедните на водни ресурси страни в Европа. Наличното средногодишно водно количество на жител за страната е 2500 m3.

През последните 10-15 години поради засушаването се забелязва тенденция за намаляване оттока на водите. Наличните водни ресурси са неравномерно разпределени върху територията на страната. Неравномерност се наблюдава както в сезонен, така и в годишен аспект. Тази тревожна тенденция е характерна и за община Балчик. Територията на община Балчик е бедна на повърхностно течащи води (само долните течения на реките Батова и Краневска). Районът е набразден от множество суходолия, които се пълнят с вода само при обилни дъждове и снеготопене. Речният максимум е през пролетта, а минимумът е в средата на лятото и началото на есента. Районът в близост до Черноморското крайбрежие и Батова река е сравнително водообилен. Подземните води в района се черпят главно чрез каптиране на изворите.


Ниската изкупна цена на енергията произведена от водни електрически централи и високите разходи по изграждане на съоръжението са пречка за много общини в България.

 

Въпроси и изисквания за ВЕЦ


Подходящо ли е използването на водна енергия на територията на дадено населено място, зависи от географските дадености. Следните въпроси могат да бъдат полезни при оценката:


þ   Има ли налични течащи води?

þ   Какъв пад, каква скорост и количество има водния басейн?

þ   Съществуват ли в Общината вече изградени водни инсталации?

þ   Каква е екологичната оценка   на водите?

þ   От какви видове животни и растения се обитават?þ   От какъв вид е водният басейн? Използва ли се за развъдник?

þ   Повлиян ли е от трафик на плавателни съдове, добив на питейна вода или друг вид експлоатация?


 

            Извършено е щателно обследване на водния потенциал в района на Община Балчик. Поради особеностите на релефа си общината има специфични водни възможности. Водните ресурси за Балчик са предимно  подпочвена води от няколко извора и сондажа. В отговор на свлачищните проблеми на града, е построена дренажна галерия, която да събира и  дренира подпочвените води от долния пласт. Тя обаче, не е изцяло завършена.


ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА  ВОДА ЗА БАЛЧИК

Изворите във и около долината на „Чатал чешма" т.е долината „Акбунар" обхващат:

Акбунар зона 1 - с изворите „Акбунар" от 1 да 6 разположени на запад от пътя нагоре по дерето. Общ дебит приблизително 33 л/сек.

Акбунар зона 2 - с основния извор Акбунар на водосборния район и извор „Добруджанка". Дебит приблизително 34 л/сек.

Зона „Рачеви" съдържаща 3 извора разположени нагоре по хълма западно от дерето. Дебит приблизително 23 л/сек. В областта на „Рачеви" има 3 извора, но само два са каптирани. Те са свързани към събирателна шахта (независимо) и от нея с тръба, която отива до водосборната област.  Тръбата идваща от „Рачеви" е свързана с тръба от Сондаж (№ 61), която отива до „Акбунар 3".

Дебита на изворите не е наблюдаван или записван от водната компания при изворите „Акбунар" и като резултат не са известни някакви колебания в дебита на изворите. Това обаче, ще бъде преразгледано, когато се изпълни мониторинговата програма и вземането на проби от изворите, между Август 2006г и Януари 2007г  (виж раздел 10 на този доклад)

Съобщава се, че водозахранването извън източниците „Акбунар" идва от Сарматски неограничен варовик описан в т.3.3 горе. Тъй като водата тече от северните плата, на юг към Черно море, вътре в Сарматската водоносна система, тя избликва при контакта с делувиални-пролувиални материали на дерето през които не може да проникне със същата скорост. Всички изворни водосбори показват, че водата избликва от север.

Тъй като Сарматската водоносна система е неограничена повърхностна водоносна система има потенциална опасност от замърсяване в резултат на инфилтрацията на дъждовни и повърхностни води които трябва да се процеждат през замърсени почви и заразени източници. Има съвсем малко или изобщо няма почвено покритие върху варовиковата система. Този проблем може да следва от намиращите се в близост септични ями от имотите във вилната зона и/или от процеждането от сметището на върха на склона.

По информация, подпочвените води се захранват изключително от инфилтрацията от дъждовни и повърхностни води, които се просмукват в земята директно през варовиковата скална повърхност или индиректно през льосовото покритие. Това зареждане с вода е изчислено, че е около 2.6 до 2.83 литра/км² за водосборна област от 32 до 35 kм².

Община Балчик не предвижда инвестиции за изграждане на ВЕЦ.5.     Вятърна енергия

 

 

Въпроси и изискванияЦелесъобразна опция ли е вятърната енергия на местно ниво, зависи предимно от географските и климатичните дадености. Преди всичко трябва да се зададат следните въпроси:

þ      Какъв е вятърният потенциал на различни височини на потенциалните места за изграждане на подходящи за целта мощности? При това играят важна роля топографските условия.

þ      Хълмисти ли са общинските площи? Има ли по-високи възвишения, означава че има добри условия за добив на енергия.

 

 

 

Фиг. 1. Картосхема на плътността на енергията на вятъра на височина 10 m над земната повърхност. Измерва се във Вт/кв.м. от земната повърхност.


Критериите, на базата на които се прави оценка на енергийния потенциал на вятъра, са неговата посока и средногодишната му скорост. За целите на програмата са използвани данни от проект BG 9307-03-01-L001, "Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България" на програма PHARE, 1997 година, получени от Института по метеорология и хидрология към БАН (119 метеорологични станции в България, регистриращи скоростта и посоката на вятъра). Данните са за период от над 30 години и са от общ характер. На тази база е извършено райониране на страната по ветрови потенциал.

 

 

Фиг. 2. Картосхема на ветровия потенциал в България


Плътността на енергията на вятъра е пропорционална на третия момент от статистическото разпределение и плътността на въздуха. Намаляването на плътността на въздуха с надморската височина изисква средната скорост на вятъра да се увеличи с около 3 % на 1000 м за определяне на същата енергийна плътност.

Територията на Община Балчик с със добър  ветроенергиен потенциал.

Ø      Ветрови потенциал по сезони в проценти от средногодишния:

*      Зима - 28%;

*      Пролет - 37%;

*      Лято - 17%;

*      Есен - 18%.


Ø      Полезен ветрови потенциал, като процент от общия потенциал при различна скорост на вятъра:

*    93% при скорост на вятъра 3,5 - 4,0m/s;

*    87% при скорост на вятъра 4,5 - 4,0m/s;

*    81% при скорост на вятъра 5,5 - 4,0m/s;

*    49% при скорост на вятъра 3,5 - 7,5m/s;

*    56% при скорост на вятъра 4,5 - 11,5m/s;

*    60% при скорост на вятъра 5,5 - 11,5m/s;


Ветровият потенциал в страната е определен на база измервания на височина 10m от земната повърхност.

Като цяло, ветроенергийният потенциал на България не е голям. Оценките са, че около 1400 km2 площ има средногодишна скорост на вятъра над 6,5 m/s, която всъщност е праг за икономическа целесъобразност на проект за ветрова енергия.


Посока и скорост на вятъра


     Преобладаващи са северните и северозападни ветрове. За 47.4 % от  наблюденията времето през годината е тихо. Преобладаваща годишна посока на вятъра - запад/32%/. През цялата година преобладават западните ветрове. 

Достъпният енергиен потенциал на вятърната енергия се определя след отчитането на следните основни фактори: силно затрудненото построяване и експлоатация на вятърни съоръжения в урбанизираните територии, резервати, военни бази и др. специфични територии; неравномерното разпределение на енергийния ресурс на вятъра през отделните сезони на годината; физикогеографските особености на територията на страната; техническите изисквания за инсталиране на ветрогенераторни мощности. Основен недостатък е също пиковото производство на енергия от вятърни генератори около 4 часа сутринта, когато консумацията е най-малка.

-         Община Балчик е подходяща за изграждане на ветрогенератори.

Най-подходящи региони за изграждане на ветрови паркове са тези, в които преобладава ветрови ресурс със средна скорост на вятъра над 7 м/сек. В България има няколко зони, отговарящи на тези условия: регионът около нос Калиакра, БАЛЧИК, Каварна, около Сливен, билото на Средна и Западна Стара планина и др.

До този момент Община Балчик не предвижда бюджетни инвестиции за изграждане на ветропарк.  Има заявен инвеститорски интерес за: Ветроенергиен парк със 17 генератора, според инвестиционно предложение на дружеството "Грийн проект БГ", депозирано в общината. Проектът предвижда мощностите за добив на електрическа енергия от вятъра да бъдат вдигнати на площ от 54 декара в землищата на селата Безводица, Сенокос, Пряспа   и         Дропла.
Всеки генератор ще бъде с мощност до 3 MW. Съоръженията ще се извисяват до 105 метра, а диаметърът на витлата ще достига 90 метра. В землището на село Сенокос ще бъде изградена и трансформаторна станция с номинална мощност MVA, предвижда проектът.


6.     Геотермална енергия

В България за геотермални се смятат всички минерални води с температура над 200°С. Потенциалът на геотермалния ресурс се измерва с количеството енергия, което може да бъде усвоено в даден температурен интервал. Характерно за водите у нас е, че те са хипертермални с температури до 1000°С.

Няма данни за потенциала на геотермалният ресурс на територията на Община Балчик.

Не се предвиждат общински инвестиции за изграждане на мощности за геотермална енергия.


7.     Слънчева енергия


          Една от най-добре разработените и с доказан потенциал и бъдеще е слънчевата енергия. Още през март 2007 г. Европейският съвет постави като цел до 2020 г. 20% от енергията в ЕС да идва от възобновяеми източници. През изминалите оттогава вече повече от две години основният въпрос постепенно се промени от: ''Какво могат да допринесат възобновяемите източници за европейската енергетика?'', във: ''Как може да бъде реализиран ръст на производството на енергия от възобновяеми източници?''       
          За щастие слънчевите ресурси в Европа са изобилни и не могат да бъдат монополизирани, затова усилията трябва да бъдат насочени в тази посока, казват експерти.  
          Ръстът вече е факт - през 2007 г. фотоволтаичната индустрия е нараснала с над 60% и е достигнала общ обем в световен мащаб от 4 GWp, а приходите в сектора са възлизали на над 14 млрд. евро. Средният годишен растеж за последните 5 години е около 40%. Експерти предричат, че до 2010 г. пазарният дял ще бъде около 40 млрд. Евро, въпреки кризата и леко свитите инвестиции в     сектора.
          Да се говори за общи цели в ЕС за фотоволтаичната индустрия обаче е трудно, тъй като потенциалът на Юга е далеч по-голям от този на Севера. Именно от тази гледна точка ЕК дава право на страните да изберат вида възобновяеми източници, върху които ще наблегнат. Все пак налице са и кумулативни цели - до 2010 г. капацитетът на фотоволтаичните системи в ЕС трябва да бъде около 3000 MW, или стократно нарастване спрямо 1995 г., като те ще трябва да генерират между 2.4 и 3.5 TWh в зависимост от климатичните условия.

Въпроси и изисквания за ФВЕЦ

За възможностите за използване на слънчевата енергия съответстват следните въпроси:

þ      Колко е висока слънчевата радиация?

þ      На какво количество генерирана енергия може да се разчита на местно ниво?

þ      Разполага ли Общината с покривни пространства с изглед на югоизток или югозапад?

þ      Разполага ли Общината с подходящи свободни площи?

þ      Подходящи ли са покривните пространства за използване на слънчева енергия според статическите си дадености?
Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното количество слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен метър хоризонтална земна повърхност и се изразява в kWh/m2. При географски ширини 40°- 60° върху земната повърхност за един час пада максимално 0,8-0,9 kW/m2 и до 1 kW/m2 за райони, близки до екватора. Ако се използва само 0,1% от повърхността на Земята при КПД 5% може да се получи 40 пъти повече енергия, от произвежданата в момента.

Достъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на редица основни фактори: неравномерно разпределение на енергийните ресурси на слънчевата енергия през отделните сезони на годината; физикогеографски особености на територията; ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите системи в специфични територии, като природни резервати, военни обекти и др.

Технологичните възможности за оползотворяването на слънчевата енергия в Общината не са за пренебрегване. Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на вода чрез електричество.

Енергийното потребление в бита и услугите може да бъде значително намалено чрез разширено използване на ВЕИ, предимно слънчева енергия, както във възстановени (ремонтирани), така и в новопостроени сгради.

Слънчеви термични системи за топла вода на обществени/общински обекти - детски градини, социални домове, както и стопански обекти - системи за сушене на дървен материал и селскостопански продукти, могат да намерят голямо приложение в програмите за използването на ВЕИ.

Разположението на региона в географско отношение /зона І/ осигурява значителна амплитуда на слънчевата радиация.

           Интензивността на слънчевата радиация играе важна роля във формирене нивото на замърсяване на въздуха. Количеството пряка радиация зависи предимно от височината на слънцето,което определя и вида на нейния дневен и годишен ход. Максимумът е съответно в часовете около пладне и през месеците юни и юли. Интензитетът на пряката слънчева радиация върху хоризонтална повърхност за България  по пладне се движи от 0.24 кW/ m през зимата, до 0.70 кW/ m през лятото. Средногодишната сума на слънчевото греене за разглеждания регион  е 2204 часа, минималната 2030 часа и максималната 2398 часа. Максимумът е през летните месеци  / юли-318 часа/, а минимумът през зимните  / декември - 56  часа /. Средногодишният брой на дните без слънчево греене е 64, от тях 44 през зимните месеци. Районът се характеризира с добра радиационна характеристика. Годишната продължителност на слънчевото греене и сумарната слънчева радиация не стимулират вторични химични реакции.

 

Средно годишната температура на въздуха е 11оС.Най-студеният зимен месец е януари (-1,1оС), а най-висока температура е измерена през юли - 21,7оС.

Екстремните месечни температури са представени в таблица 3.1.1-1 и таблица 3.1.1-2.

За района на гр. Балчик: средната януарска температура е 1,6 градуса, а средната юлска - 22,8 градуса. Средномесечната годишна температура е 11,7 градуса. Слънчевите дни в годината са 103.


 Климатични дадености за Община Балчик

 

*    Годишно разпределение на слънчевата радиация:


*    Средна годишна температура ºС и радиация Wh/m2:

 

Фиг.  Карта на годишното разпределение на слънчевата радиация, получена от оптимално наклонени ФВ модули
Текстово поле: MONTH 	JAN 	FEB 	MAR 	APR 	MAY 	JUN 	JUL 	AUG 	SEP 	OCT 	NOV 	DEC 
Radiation (Wh/m2) 	1.468 	2.020 	2.890 	4.258 	4.947 	5.472 	5.699 	5.216 	4.112 	2.715 	1.569 	1.1173 
Daily average temperature (ºC) 	1,8 	4,0 	7,2 	12,3 	17,8 	21,9 	24,3 	23,8 	18,8 	13,9 	8,2 	3,1


*    Хоризонтална радиация:


         43.333 N, 26.217 E

 


*    Средна 24ч. температура:


43.333 N, 26.217 E
*    Годишно слънцестоене:


43.333 N, 26.217 E, 210 m - надморска височинаv     Средно количество на дневната радиация: 12,49 MJ/m2/ден

v     Средна температура: 13,1 ºC

Рискове за Общината


Климатичните дадености за Община Балчик  са благоприятни за всички видове фотоволтаични инсталации.

Фотоволтаичната технология за производство на електрическа енергия от слънчевата радиация води до 40 процентов растеж на пазара в глобален аспект и е на път да се превърне в един от най-значителните икономически отрасли.

При проектиране и изграждане на фотоволтаична инсталация за производство и продажба на електрическа енергия, рискът е премерен.  Слънчевата радиация съществува независимо от нашите действия или намерения от една страна, от друга, не е възможно да се изчисли с точност до 1%, какво ще бъде слънцегреенето през следващите 5 или 10 години. Но могат да се предвидят отклоненията му с точност 10 до 12%, което е напълно приемливо и достоверно при проектиране на една фотоволтаична инсталация. Минимизирането на риска се постига посредством:

*    използване на подходяща технология,

*    използване на сертифицирана носеща конструкция за монтаж на фотоволтаичния генератор, препоръчвана от доставчика на модулите. Такава конструкция е оразмерена така, че най-ниската част на модулите е на 0.8 до 1.2 m над терена, което не позволява натрупване на сняг върху тях. При всички случаи конструкцията трябва да притежава сертификат за статика;

*    монтаж на подходящо оразмерена мълниезащита, съобразена с мощността на инсталацията, местните климатични условия и вида на терена;

*    изграждане на предпазна ограда около терена с охранителна инсталация и интернет връзка за бързо предаване на информация за възникнали инциденти и дефекти в работата на фотоволтаичния генератор (ФВГ).


Техническият живот дава физическия живот на оборудването, който съгласно данните на фирмата доставчик  за фотоволтаичните системи е: при 10 годишна експлоатация ефективността им спада на 90%, а при 25 годишна експлоатация - на 80%. За останалите електронни уреди и кабелите физическият живот е 10 години, за носещите конструкции е 25 години.

      Икономическият живот представлява периода, в който проектът носи печалба заложена в предложението за инвестиране.

Изграждането на общинска фотоволтаична инсталация ще даде възможност на Община Балчик да покрие енергийните нужди на част от сградите общинска собственост. Оползотворяването на потенциала на ресурса от възобновяема енергия ще позволи намаляването на зависимостта от конвенционални енергийни ресурси и външни доставки, а също и до оптимизиране на общинските разходи. Това ще позволи пренасочване на ресурси за решаване на други обществено значими проблеми.

Освен икономически ползи, подобна инвестиция ще има и значителен социален ефект. Изграждането на собствени мощности за добив на енергия от слънчевата радиация, ще позволи максимално ефективното използване на сградите общинска собственост през всички месеци от годината, което ще подобри достъпа на населението до културни, социални и административни услуги.

Пряка е и връзката между изграждането на собствена фотоволтаична централа и опазването на околната среда, като важен ефект от тяхното приложение в Община Балчик е намаляването на емисиите и на парните газове в атмосферата.

До този момент се извършват само проучвания относно възможности и начини на финансиране на проекти за фотоволтаини централи, поради скъпо струваща инвестиция. За информация: Цена на изкупуване: между 755 и 825 лв за 1 мВтч, като има значение дали фотоволтаичната централа е над или под 5 КВ. Слънчевата енергия е най-скъпата за изкупуване.
Инвестицията: за да се изгради 1 мВ мощност са нужни 3 до 3.4 млн.евро.
Период за възвръщаемост на инвестицията: между 8 и 10 години.


Забележка: НЕK е въвела едностранно ограничение за присъединяването на мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници за територията на област Добрич, до усилване (изграждане и рехабилитация) на мрежата 110 киловолта  в североизточния район на страната.

 

 

Възможности за инсталиране на фотоволтаични елементи върху покривни пространства:

Използването на слънчевата радиация за производството на електрическа енергия също може да стане в обособени за целта плантации. Но заедно с това дава възможност за произвеждането на електричество от вече построени или новостроящи се сгради. Има два основни начина: чрез фотоволтаични системи вградени в обвивката на сградата (BIPV). И чрез адаптирането на стандартни фотоволтаични панели (BAPV) за  монтиране върху съществуващи сгради.

При използването на всички видове фотоволтаици в максимална степен се избягват проблемите с присъединяването в електропреносната мрежа и нуждата от ОВОС, като при инсталираните върху сградите такива на практика липсват.

Варианти за BIPV и BAPV:

Най-използваното място от сградата за инсталиране на фотоволтаични елементи е покривът. При плосък покрив могат да се инсталират:

ü     готови моно- или поли- кристални фотоволтаични модули;

ü     аморфни фотоволтаични модули, които да служат като покривна изолация.

При наклонен покрив могат да се инсталират горепосочените. А за покрив с покритие от керемиди, има специални модули, които могат да бъдат инсталирани на мястото на част от керемидите или да ги заместят на южната страна на покрива.

При остъклен покрив могат да се използват вградени в стъклопакетите моно- или поли- кристални фотоволтаични клетки, което позволява едновременно да се произвежда електричество и да се осигури осветеност на прилежащите помещения. Такъв покрив е едновременно красив и функционален и създава отлична работна атмосфера.

Друг вариант е да се използват тънкослойни фотоволтаици, които правят покрива полупрозрачен, осигурявайки едновременно производството на електроенергия и равномерна мека светлина в избран от клиента нюанс (според оцветяването на стъклопакета).

Фасадата е второто място за интегриране на фотоволтаични елементи.

Тук готовите моно- и поли- кристални фотоволтаични модули могат да бъдат използвани като основна или допълнителна външна облицовка даваща дълготрайна термо- и звуко- изолация, устойчива на атмосферните влияния и подобряваща външния вид на сградата.

Същата функция могат да изпълняват и гъвкавите фотоволтаични елементи от аморфен силиций.

Има специално разработени фотоволтаични модули, които заместват слънцезащитните системи от типа на външните щори за сградата. Както при остъклените покриви и тук моно- и поли- кристални фотоволтаични клекти могат да бъдат вградени в стъклопакетите на прозорците, подобрявайки чувството за комфорт. Заедно с произвеждането на електричество и намаляването на разходите за охлаждане.

И отново както при остъклените покриви може да се използват тънкослойни технологии за осигуряване на полу-прозрачност на прозорците, гарантираща мека светлина, електричество и по-малки разходи за охлаждане на прилежащите помещения.

Икономическа целесъобразност на инвестицията:

ü       Първият плюс на инвестирането във фотоволтаични решения (BIPV; BAPV) е повишената енергийна независимост на сградата. Според инсталираната мощност на фотоволтаиците сградата може да осигури по-голямата част или цялата електрическа енергия, от която се нуждае. Това осигурява възможност Вашият дом или офис да продължи да функционира дори в случай на спиране на подаването на електроенергия от електроразпределителното дружество.

ü       Вторият плюс на инвестирането във фотоволтаични решения (BIPV; BAPV; фотоволтаични централи) е регламентираното в „Закона за Възобновяемите и Алтернативни Енергийни Източници и Биогоривата" задължително изкупуване на електрическата енергия произведена от възобновяеми източници.

ü       Изкупната цена на електрическата енергия произведена от фотоволтаици в момента е 72 стотинки за kWh. Определя се по формула, която гарантира покачването на цената при покачване на цената за крайните потребители,което гарантира възвръщаемостта от инвестицията.

ü       Срокът за който се ползват преференциални цени и задължително изкупуване  е 25 години. Срокът за откупуване на инвестицията обикновено е 7-8 години, при наличието на насърчителни мерки (в България - по-високата цена, и за в бъдеще - търговията със зелени сертификати). Срокът допълнително може да се скъси при използването на съществуващите грантови схеми по български и европейски програми.

ü       Включването в електропреносната система е за сметка на елетропреносното дружество, в срок най-късно 3 месеца след подаване на заявлението за включване. Като електропреносните дружества нямат основание за отказ или забавяне на включването на съответните фотоволтаични мощности

ü       Третият плюс на инвестирането във фотоволтаични решения (BIPV; BAPV; фотоволтаични централи) е възможността да участвате на пазара за „зелени сертификати" или да осигурите такива за Вашите емисии. Това ще Ви осигури още един допълнителен доход (или спестен разход).

ü       Четвъртият плюс на BIPV и BAPV е възможността да се интегрират при саниране на сградата, при което да намалите разходите по изграждането им, чрез системите за кредитиране и възстановяване на разходи по саниране на сгради.

ü       Петият плюс на BIPV и BAPV е, че изплащат инвестираните в тях средства, което ги прави инвестиция, за разлика от всички други компоненти на сградата, които и след изграждането си, в най-добрия случай спестяват разходи (а често продължават да създават разходи). Съвременните фотоволтаични модули могат да осигурят допълнително топлоизолация, звукоизолация, слънцезащита и конролиране на осветеността от слънчева светлина на помещения.

ü       При сравняване на използваните материали за облицовка на сградата, BIPV и BAPV са с по-ниска или равна себестойност на някои традиционни материли (например каменна облицовка).

ü       Облекчен лицензионен режим, като за мощности до 5 MW лиценз не е необходим.

ü       Предвидена е индексация на цените съобразно очакваната инфлация.

Екологична целесъобразност на инвестицията:

Фотоволтаиците са единственият източник на електрическа енергия за който няма данни да влияе отрицателно на околната среда или здравето на хората, животинските и растителните видове в района на инсталирането им.

Поради инсталирането на BIPV и BAPV на мястото на използване на енергията се нулират загубите от преноса, които според състоянието на електропреносната мрежа варират от 7% при изрядни съоръжения до 40% в някои случаи.  Допълнително се намаляват щетите върху околната среда, тъй като няма нужда от изграждане на нови далекопроводи  и подстанции за включване в електропреносната мрежа при продаване на енергията.

Наред с чисто естетичното подобряване на сградите с  BIPV и BAPV те повишават енергийната ефективност на сградата - добре интегрираните BIPV  и BAPV намаляват  разходите за охлаждане и/или отопление.

Изключителното значение на фотоволтаиците за екологията е във възможността да осигуряват енергия от територията на най-големия консуматор на енергия в съвременния свят - градовете.


Маркетингова целесъобразност на инвестицията:


Изграждането на BIPV и BAPV е изключително силно доказателство за съпричастността на дадена фирма към проблемите на Глобалното затопляне, енергийната ефективност, опазването на околната среда и биоразнообразието. Това е резултат от наличието само и единствено на положителни влияния върху всички тези въпроси при използването на фотоволтаици.

И тъй като BIPV и BAPV се изграждат върху офисната сграда или производствените помещения на съответната фирма, те естествено присъстват на всички рекламни материали на фирмата. Съответно отправяйки ясно послание към всички нейни клиенти и партньори.

Фотоволтаичната инсталация може да  бъде инсталирана на покрива на сградата на училище, в което учат примерно 300 деца. Предварителните  разчети показват месечно спестяване на  около 2000 лв. 100 000 долара струва инсталирането на фотоволтаична система на покрива на подобно училище с РЗП около 5000м2.                                 Подобна инвестиция се изплаща около 10 години. Финансирането може да бъде осъществено от инвеститори и производители на колектори, както и от международни програми. На покрива на училището могат да се  монтират фотоволтаици, които ще дават от 15 до 18 киловат часа електроенергия. Те са напълно достатъчни за нуждите на гимназията за осветление, да работи парното, осветителните тела, компютърните зали, което по наши разчети е около 2000 лв. спестени средства на месец.

Слънчеви термични инсталации

В Община Балчик съществуват технологични възможности за оползотворяването на слънчевата енергия. Слънчевото отопление е конкурентно в сравнение с нагряването на вода чрез електричество. Енергийното потребление в бита и услугите може да бъде значително намалено чрез разширено използване на ВЕИ, предимно слънчева енергия, както в ремонтирани, така и в новопостроени сгради.

Слънчеви термични системи за топла вода на обществени/общински обекти (болници, детски градини, социални домове), както и стопански обекти (системи за сушене на дървен материал и селскостопански продукти), могат да намерят голямо приложение в програмите за използването на ВЕИ.

Цени на ВЕИ:

От 1 април 2010г. цената на енергията, произведена от възобновяеми енергийни източници, поскъпна средно с 1.96%, показва решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Най-високо е увеличението при електроенергията от централи с мощност от 500 кВт до 5 мВт, получена от битови водоканални отпадъци - 4.68 на сто до 119.34 лв./мВтч.

Единствената електроенергия, който поевтиня, е получената в слънчеви централи. При нея намалението на цените е 3.6% при централи с мощност до 5 кВт и 3.5 на сто при централи с фотоволтаични модули над 5 кВт. Цените стават съответно 792.89лв./мВтч и 728.29лв./мВтч.

Определените цени са преференциални спрямо общата стойност на електроенергията, произведена от традиционни горива. Държавният регулатор ежегодно в края на март преизчислява стойността на електричеството от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Цените се изчисляват, като се взима 80% от средната продажна цена на електроенергията през предходната година, която е била 90.27 лв./мВтч и се прибавя добавка. Добавката не може да е по-малка от 95% от прибавената през 2009 г. В нея е отразена инфлацията за изминалата година и увеличението на тока с повече от 12 на сто през периода.

По данни на ДКЕВР електрическата енергия, произведена от ВЕИ до октомври 2009 г., заема 8.4 на сто от потреблението в страната. Най-голям дял заема електричеството, произведено от водни централи, следвано от вятърните и фотоволтаичните.

Преди дни министерството на икономиката обяви доклад, според който изкупената от ВЕИ електроенергия заема 10 на сто от цялото потребление в страната и се равнява на 3711 гигаватчаса.

        Предвидено е създаване на интернет платформа с теми от двете основни европейски директиви,  с модели на енергийни бюджети, управление и оптимизиране на потреблението, определения за най-добро договаряне на енергийни доставки, предложения за подобряване на EE, резултати от системи за енергиен мениджмънт. Ще бъдат създадени карти за потенциала на различните ВЕИ, идейни проекти за хибридно прилагане на ЕЕ и ВЕИ. В няколко пилотни български общини ще бъдат разработени териториални схеми за възможностите за инвестиране в ЕЕ и ВЕИ. Ще бъдат проведени „обучение на обучители" и "професионално обучение на работното място". Опитни партньори от страни-членки на ЕС ще предоставят законови и технически познания, ще експериментират на място добри практики на публични и частни организации в управлението на енергийните    ресурси.
    Ще бъдат организирани информационни кампании към ключовите целеви групи, енергийни дни и видео състезание. За участниците в проекта ще бъде издаден наръчник. Очакването е резултатите от проекта да продължат да действат и след края му в българските общини, благодарение на  въвеждането на концепцията за системи с енергиен мениджмънт.

      Проектът е подкрепен чрез фондовете на програмата за Европейско териториално сътрудничество на ЕС 2007-2013 - ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА. Финансирането на дейностите по проекта е осигурено 85% от ЕФРР за партньорите от страни членки на ЕС и от Инструмента за предприсъединителна помощ за шестте партньора от страни, които все още не са членки на ЕС. Българският национален координатор е МРРБ.

      Проектът ENER-SUPPLY ще приключи до края на февруари 2012.

VI.             Заключение


Алтернативните енергийни източници намаляват зависимостта от конвенционални енергийни доставки. Това повишава сигурността на енергоснабдяването и намалява рискът от драстични промени в цените.

Околната среда, промените в климата и безработицата са социални проблемни зони за много граждани. Позитивните ефекти от използването на регенеративна енергия, пряко свързани с тези проекти трябва да бъдат изложени пред обществото.

Доказано е, че неосведомеността, породена от липса на информация, води до противопоставяне. Когато даден проект не е представен с нужната публичност в Общината, това може да доведе до трудности в реализацията му. Прозрачността и информацията са база за одобрение на проектирането. За тази цел, когато Общината използва енергия от ВЕИ, може да послужи за пример на гражданите като ги уведомява за функциите и данните от инсталацията чрез информационни табла в сградата на Общината или на интернет страницата й.

Важно е да бъдат представени на гражданите предимствата на планувания проект, така че те сами да се убедят, че регенеративната енергия ще бъде и в тяхна полза.

      Алтернативната енергия е важен градивен елемент за бъдещето. Чрез интелигентно използване на вятър, слънце, вода и биомаса с иновативен енергиен мениджмънт могат да бъдат доведени до синхрон екологични и икономически интереси.

Раздел V

ª          Финансиране на общински енергийни проекти - общи възможности и алтернативи


 

VII.                   Финансиране на общински енергийни
проекти - общи възможности и алтернативи


В момента Общината не разполага със достатъчно собствени бюджетни финансови средства за инвестиции в проекти  по ЕЕ. В интерес на Общината е да реализира подобни проекти, тъй като изразходва значителни средства от бюджета си за енергийни ресурси. Реализирането на подобни проекти не само облекчават общинския бюджет, но и водят до модернизация на обектите при гарантиран  енергиен комфорт. Те са атрактивни и изгодни, тъй като гене­рират енергоспестяващи ефекти, а не разходи. При реализирането на проекти за подобряване на енергийната ефективност няма дълги периоди на строителство и средствата започват да се възстановяват веднага след влагането им. Инвестирането в енергийната ефективност не е самоцел, а е средство за намаляване на разходите, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда.

За реализиране на проектите, които са включени  в Общинската програма по Енергийна Ефективност, може да бъдат използвани следните източници на финансиране:

*    републикански бюджет - средствата за изпълнение на целевите годишни програми за осъществяване на мерки по ЕЕ, се предвиждат ежегодно в републиканския бюджет, в съответствие с възможностите му (чл. 11,ал.1 и ал.2 от ЗЕЕ);

*    общински бюджет - собствени средства за изпълнение на целеви програми за осъществяване на мерки по ЕЕ - при ЕСКО договори от собствен капитал на изпълнителя или чрез предоставяне на участие (дял) в него на други инвеститори (търговски дружества, банки) ;

*    заемен капитал - предоставян от финансови институции (банки, фондове, търговски дружества, включително и предприятията, предлагащи услуги в областта на енергийната ефективност), емисии на общински облигационни заеми (ценни книжа), финансов лизинг и др.

*    продажба на единици редуцирани емисии на парникови газове (използвайки механизмите  на Протокола от Киото "съвместо изпълнение" и "международна търговия с енергии", както и чрез сключване на т. нар. "офсет" сделки);

*    безвъзмездни средства (грант, субсидия) от различни фондове и международни програми;

Финансирането (цялостно или частично) на проектите по Енергийна Ефективност може да се осъществи от различни източници, като ползването на всеки от тях зависи от юридическия статут на собственика на проекта, както и от спецификата на самия проект.

Финансиране  на  проекти  по  фонд  енергийна  ефективност

ФЕЕБ е създаден чрез Закона за Енергийна Ефективност, приет от Парламента през месец февруари 2004 г. ФЕЕБ е първоначално капитализиран изцяло с грантови средства - основни донори са Международната банка за възстановяване и развитие (Световна Банка - с 10 млн. щ.д.), правителството на Австрия - с 1.5 млн. евро, правителството на България - с 1.5 млн. евро и частни български предприятия.

Основната цел при създаването на ФЕЕБ е да подпомага енергийно ефективни инвестиции и да поощрява развитието на пазар на проекти за енергийна ефективност в България. През целия си период на съществуване ФЕЕБ ще осъществява индентификация, разработване и кредитиране на инвестиционни проекти за енергийна ефективност, като преимущество ще се дава на проекти, осъществявани от български частни предприятия и общини.

Основен принцип в управлението на ФЕЕБ е публично-частно-партньорство. Фондът следва ред и правила, изцяло одобрени от българското правителство, но представлява независимо юридическо лице, отделно от държавните институции. Фондът е ориентиран към печалба и ще функционира като корпоративна структура. Фондът се управлява от Фонд мениджър - консорциум от частни фирми, избрани чрез тръжна процедура на Световна Банка. Фонд мениджърът е съставен от канадския консултант в областта на енергийната ефективност Еконолер, българската  Фондация Център за енергийна ефективност Енефект и финансовата институция Елана Холдинг. Докато Фонд мениджърът е изцяло отговорен за оперативното управление на финансите на Фонда, стратегическите решения относно развитието на ФЕЕБ се вземат от управителен съвет, който е съставен от представители на донорите на ФЕЕБ.

Цели на ФЕЕБ

ФЕЕБ има съвместна функция на банка, инструмент за предоставяне на гаранции по кредити и център за предоставяне на консултации. ФЕЕБ подпомага технически българските фирми, общини и частни лица в изготвянето на енергийно ефективни инвестиционни проекти, след което подпомага тяхното финансиране.

Фондът предлага следните финансови продукти:

-       Частични гаранции по кредити: предлага финансови гаранции до 500 000 щатски долара на проект към търговски банки, отпускащи кредити на изпълнители на енергийно ефективни проекти.

-       Заемно финансиране: предлага кредити на енергийно ефективни проекти, чиято стойност варира между 30 000 лева и 3 000 000 лева / 19 000 долара - 1 900 000 долара на по-ниски от пазарните, но търговско ориентирани лихвени нива.

Първоначална капитализация на ФЕЕБ

Първоначалната капитализация на ФЕЕБ се предоставя от няколко институционални донора. Глобалният екологичен фонд предоставя 8.5 млн. долара, администрирани от МБВР (СБ) като основна част от учредителния капитал на ФЕЕБ, с допълнителен грант от 1.5 млн. долара за установяване на Фонда. Правителството на България финансира ФЕЕБ с 1.5 млн. евро, а правителството на Австрия съфинансира Фонда също съответно с 1.5 млн. евро.

Основни изисквания към проектите

Всички инвестиционни проекти за енергийна ефективност, одобрени и подпомагани от ФЕЕБ, трябва да отговарят на следните изисквания:

ü     Най-малко половината от икономическите ползи от проекта трябва да са от доказуемо енергоспестяване;

ü     Проектът трябва да внедрява технология за енергоспестяване с доказани качества;

ü     Стойността на проекта трябва да бъде между 30 000 лв. и 3 000 000 лв.;

ü     Дяловото участие на проектния изпълнител трябва да е не по-малко от 10% при съвместно кредитиране ФЕЕБ - търговска банка и 25% при самостоятелно кредитиране от ФЕЕБ;

ü     Проектът трябва да има сравнително кратък срок на възвръщаемост (до пет години).

Типове проекти подлежащи на кредитиране от ФЕЕБ 

-       Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в индустриални процеси чрез следните дейности, включващи, но не изчерпващи се с:

*    Покупка на оборудване, машини и инструменти;

*    Техническа помощ и консултации за правилен монтаж/инсталиране на закупеното оборудване;

*    Обучение на служителите за правилно използване на оборудването и нововъведените технологии;

*    Транспортни и логистични услуги.

Саниране на сгради във всички сектори, като например индустриални, търговски, многофамилни жилищни, еднофамилни и общински сгради от всички йерархични нива; постройки на здравните институции; училища, университети и сгради, предвидени за културна дейност. Санирането трябва да е насочено към повишаване на енергийната ефективност чрез следните дейности, които не изчерпват списъка на възможните:

*    Модернизация на абонатни станции, използващи топлообменни апарати;

*    Топлоизолация, включително монтиране на топлоизолирани врати и прозорци, покривни, тавански и стенни изолации;

*    Слънцезащитна обработка на прозорци и апарати за пасивно оползотворяване на слънчевата енергия;

*    Подобрения в инсталациите за отопление, вентилация и климатизация чрез монтиране на контролни уреди и системи за управление на използването на енергията, високоефективни двигатели и уреди за управление на скоростта на двигателите;

*    Подобряване на вътрешното и външното осветление чрез замяна на съществуващите осветителни тела с  по-енергоефективни такива, инсталиране на автоматични контролни уреди за осветлението (сензори за движение или таймери).

Подобрения на топлоизточника и топлопреносната мрежа, включващи, но не изчерпващи списъка на възможните подобрения:

*   Нови високоефективни котли и горелки;

*   Система за автоматично управление на котлите;

*   Отделни подгреватели за БГВ, които да се използват през летния сезон;

*   Значителна модернизация на съществуващите котли, целяща повишаване на тяхната ефективност;

*   Към котлите - устройства за рекуперация на топлина;

*   Нови топлообменни апарати или съществено обновяване на съществуващите;

*   Нови главни вентили и парни кранове или основен ремонт на съществуващите;

*   Подмяна на топлопреносна тръбна мрежа и радиатори;

*   Ново измервателно оборудване;

*   Термостатни вентили на радиаторите;

*   Изолиране на тръбите от топлопреносната мрежа;

*   Малки системи за комбинирано производство на топлинна и електроенергия (когенерация);

*   Високоефективни термопомпи, захранвани с изкопаеми горива или електричество.

-     Саниране на общински съоръжения (улично осветление);

-     Други случаи на крайно потребление на енергия. Изброените по-долу мерки не  изчерпват възможните:

*   Контролни системи за управление на енергията;

*   Мерки за корекция на фактора на мощността;

*   Въздушни компресори;

*   Преминаване към различно гориво, с изключение на преминаването към възобновяеми енергийни източници;

*   Възобновяване производствените мощности на производители на енергоспестяващи уреди.

Типове проекти, които няма да бъдат подпомагани от ФЕЕБ

ФЕЕБ не финансира следните типове проекти:

*   Проекти, свързани с използването на възобновяеми енергийни източници;

*   Наемане на сгради и оборудване;

*   Покупка на сгради и земя за производствени и административни нужди;

*   Покупка на транспортни средства, които не са непосредствено свързани с технологичния процес;

*   Заплати на персонала на кредитополучателя;

*   Суровини и горива;

*   Експлоатационни разходи по проекти.

            В допълнение, ФЕЕБ няма право да финансира проекти, попадащи в обхвата на Приложение 1 от Закона за опазване на околната среда ("ЗООС") - т.е. ново строителство. 

VIII.               Процедури


Детайлно енергийно обследване

Необходимо условие за успешна кандидатура във фонд "Енергийна ефективност" е наличието на детайлно енергийно обследване, позволяващо енергиен анализ и избор на енергоспестяващите мерки.

Основни изисквания към проектите

Всички проекти за енергийна ефективност, одобрени и подпомагани от фонд "Енергийна ефективност" (ФЕЕ), трябва да отговарят на следните изисквания:

*      Проектът трябва да внедрява утвърдена технология;

*      Стойността на проекта трябва да бъде между 30 000 лева и 3 000 000 лева;

*      Дяловото участие на кредитополучателя трябва да е не по-малко от 10% при съвместно кредитиране "ФЕЕ - търговска банка" и 25% при самостоятелно кредитиране от ФЕЕ;

*      Проектът трябва да има срок на възвръщаемост до пет години.  


IX.                                     Общи етапи за кандидатстване


а. Идентифициране на проект (кредитоискател).

б. Първоначална оценка за осъществимостта на проекта (при необходимост, ФEE / външна консултантска фирма).

в. Изготвяне на Първоначално предложение за проект (ППП) (кредитоискател).

г. Подаване на ППП и съпътстваща документация във ФEE (кредитоискател).

д. Съдействие при изготвянето и подобряване на ППП, както и на съпътстващи документи (ФEE).

е. Разглеждане и оценка на проекта (ФEE).

ж. Формално решение за одобрение на финансирането (ФEE).

з. Приключване на финансови преговори и отпускане на средствата.

Забележка: Cрокът за разглеждане на предложен проект за кредитиране е 6 седмици при положение, че кредитоискателя успее да представи без забавяне всички необходими документи.

 

 

Фонд "Енергийна ефективност" насочва финансовите си средства към подпомагане на следните типове инвестиционни проекти:

Саниране на сгради във всички сектори, като например индустриални, търговски, многофамилни жилищни, еднофамилни и общински сгради от всички йерархични нива; постройки на здравеопазващите институции; училища, университети и сгради предвидени за културна дейност. Санирането трябва да е насочено към повишаване на енергийната ефективност, чрез следните дейности:


*    Модернизация на абонатни станции, използващи топлообменни апарати;

*    Топлоизолация, включително монтиране на топлоизолирани врати и прозорци, покривни, таванни и стенни изолации;

*    Слънцезащитна обработка на прозорци и апарати за пасивно оползотворяване на слънчевата енергия;

*    Подобрения в инсталациите за отопление, вентилация и климатизация чрез монтиране на контролни уреди и системи за управление на използването на енергията, високоефективни двигатели и уреди за управление на скоростта на двигателите;

*    Подобряване на вътрешното и външното осветление чрез замяна на съществуващите осветителни тела с  по-енергоефективни такива, инсталиране на автоматични контролни уреди за осветлението (сензори за движение или таймери).

Подобрения на топлоизточника и топлопреносната мрежа, включващи, но не изчерпващи списъка на възможните подобрения:

*    Нови високоефективни котли и горелки;

*    Система за автоматично управление на котлите;

*    Отделни подгреватели за БГВ, които да се използват през летния сезон;

*    Значителна модернизация на съществуващите котли, целяща повишаване на тяхната ефективност;

*    Към котлите - устройства за рекуперация на топлина;

*    Нови топлообменни апарати или съществено обновяване на съществуващите;

*    Нови главни вентили и парни кранове или основен ремонт на съществуващите;

*    Подмяна на топлопреносна тръбна мрежа и радиатори;

*    Ново измервателно оборудване;

*    Термостатни вентили на радиаторите;

*    Изолиране на тръбите от топлопреносната мрежа;

*    Малки системи за комбинирано производство на топлинна и електроенергия (когенерация);

*    Високоефективни термопомпи захранвани с изкопаеми горива или електричество.

Улично осветление

Други случаи на крайно потребление на енергия:

*    Контролни системи за управление на енергията

*    Мерки за корекция на фактора на мощността;

*    Въздушни компресори;

*    Преминаване към различно гориво;

*    Проекти с използване на възобновяеми енергийни източници.


След изготвяне на енергийни обследвания през 2010г. Община Разград ще кандидатства за финансиране от ФЕЕ на общински обекти,  които обекти отговарят на условията на ФЕЕ, а именно срок на откупуване на инвестицията - до 5 години и рентабилност при изпълнението на проекта.

 

ВАЖНО!!!  Предоставяне на мостово финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие"

Фонд "Енергийна ефективност" отпуска заеми за изпълнението на мерки за енергийна ефективност по проекти, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие"


МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД "КОЗЛОДУЙ" (МФК)

Фондът е създаден за да подпомогне поетите задължения в рамките на политиката на страната за присъединяване към ЕС, касаещи предсрочното извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй". Фондът се администрира от ЕБВР, като средствата се осигуряват от европейската комисия и от отделни страни - донори.

Една от основните цели на фонда е намаляване на отрицателните последици от предсрочното извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй". Фондът предоставя безвъзмездна помощ за финансиране / кофинансиране на инвестиционни проекти за преструктуриране, подобряване и модернизиране на производството, преноса и разпределението на енергия, подобряване на ЕЕ.

Фондът се управлява от Общото събрание на АЕЕ и се подпомага от Изпълнителен комитет за подбора на проектите, контрол по напредъка и резултатите от дейността, както и от Управител на Фонда за управляване и предоставяне на суми от Фонда и относно договорите за грантове чрез Фонда от името на вносителите.


КРЕДИТНИ ЛИНИИ

От съществено значение е използването на международната помощ за България, предоставяна от ЕБВР и МФК, по кредитната линия за малки инвестиционни проекти по ЕЕ (главно в индустрията) с кредитополучатели - стопански субекти с мажоритарна частна собственост.

Открита е кредитна линия на ЕБВР с финансовата подкрепа на МФК, предназначена за ЕЕ проекти в битовия сектор с кредитополучатели - домакинства и асоциации на потребители на електрическа и топлинна енергия и природен газ - етажна собственост.

Предвижда се откриването на кредитна линия на ЕИБ с финансовата подкрепа на МФК, предназначена за финансиране на енергийни проекти и проекти за енергийна ефективност в общинския сектор.


БАНКОВИ ЗАЕМИ

За финансовите институции (най-вече за международните финансови институции, но и за местните банки), единичните проекти за използване на ВЕИ не представляват особен интерес, тъй като размерът на инвестициите не е голям. Това налага пакетно предлагане на проектите (обединяване на сходни проекти в програми), а оттук и взаимодействие на национално ниво между различните областни и общински програми. Всяка Община може да опише потенциални малки проекти, подходящи за пакетно предлагане, съвместно с други общини. За получаване на инвестиции е възможно и включването на проекти или малки програми за ЕЕ като част от голям инвестиционен проект по ЕЕ, за получаване на добавъчен кредит.

Обединена българска банка АД финансира инвестиционни проекти, свързани с енергийната ефективност, които са с благоприятен ефект върху околната среда, по своя Програма за ЕЕ.

ЕБВР ще финансира с 50 млн. евро малки проекти по ЕЕ (предимно в индустрията) чрез откриване на кредитна линия в местни банки (ОББ АД, Българска пощенска банка АД, Юнионбанк). Заемите по кредитната линия ще бъдат съчетани с безвъзмездна помощ от Международния фонд «Козлодуй» в размер на 10 млн. евро, предназначена за финансово структуриране на тези проекти.

БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

За реализирането на целевите годишни програми по ЕЕ от централните органи на изпълнителната власт, областните управители и другите държавни органи, се предвиждат целеви субсидии от републиканския бюджет.

СЪВРЕМЕННИ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕХАНИЗМИ

В зависимост от спецификата на инвестиционния проект по ЕЕ могат да бъдат използвани и други, новаторски механизми за финансирането им, а именно:

*    Финансиране от трета страна - цялостно или частично финансиране, осигурено от предприятие за ЕЕ услуги, осъществяващо най- често проекта «до ключ», въз основа на сключен договор с гарантиран резултат;

*    Финансов лизинг - особено подходящ за общински проекти по енергийна ефективност;

*    Емисии на общински облигационни заеми;

*    Използване на механизмите на Протокола от Киото - "съвместно изпълнение" или "търговия с емисии".

 

Проект „МОДЕЛ" - към Програмата „Интелигентна енергия за Европа"

*    подпомага местните власти от новите страни членки на ЕС да станат модел за гражданите

*    подпомага общините при планирането, изпълнението и оценката на дейностите за подобряване на енергийната ефективност в общините с фокус върху целия процес на управление

*    разпространяване на опит и информация сред местните власти в рамките на Европейския съюз


Публично - Частно Партньорство

Наличието на модерни и качествени публични услуги е основен стимул за икономически растеж и оттам за повишаването на жизненият стандарт на населението. Правителството на Р България и местната администрация са отговорни за осигуряването на обществени услуги и съоръжения. В процеса на своето икономическо развитие нашата страна се нуждае от модерни и алтернативни решения в областта на публичните услуги и в модернизирането на инфраструктурните обекти и комуналните дейности. Международната практика показва, че публично-частното партньорство (ПЧП) е един от успешните финансови инструменти за осигуряване на инвестиции в публичната инфраструктура, когато държавния и общинските бюджети не разполагат с необходимия ресурс и искат да осигурят по-добра стойност на вложените публични средства. Нуждата от инвестиции за изграждане на базисна инфраструктура с цел предоставяне на качествени публични услуги в страната налага прилагането на иновационни методи за структуриране и финансиране на инвестиционни проекти.

Развитието на ПЧП в Европа през последните две десетилетия почива на следната икономическа логика:

*    Ускореното регионално развитие в Европа съчетано с общия Европейски пазар през последните години доведе до необходимост от развитие на транспортна, екологична и социална инфраструктура, която да задоволи нарасналите потребности;

*    Съчетанието на тези потребности с приетите Европейски директиви в сферата на околната среда и транспорта доведе до нужда от големи инвестиции в базисна инфраструктура;

*    Осъзната е възможността за постигане на по-добра стойност на вложените публични средства чрез използване на ефективността и ефикасността на частния сектор при предоставяне на публични услуги;

*    Съществуващи ограничения върху консолидирания бюджет налагани от строгата монетарна и фискална политика в Европа;

*    Преориентиране на публичния сектор към получаване на краен резултат - услуга, а не придобиване на активи;

*    Възможност за извършване на плащания от публичния сектор след получаване на желаната от него услуга;

*    Осъществяване на цялостен подход при проектиране, финансиране, строителство и експлоатация, като публичния сектор започва да поставя акцент върху вложените от него средства през целия проектен цикъл;

*    Предоставяне на възможност за споделяне на рисковете по проектите между публичния и частен партньор.

Отчитайки Европейското законодателство, практика и счетоводно третиране можем да обобщим, че ПЧП е дългосрочно договорно отношение между лица от частния и публичния сектор за финансиране, построяване, реконструкция, управление или поддръжка на инфраструктурата с оглед постигане на по-добро ниво на услугите, където частният партньор поема строителния риск, и поне един от двата риска - за наличност на предоставяната услуга или за нейното търсене.

ПЧП е един добър начин да се комбинират предимствата на публичния и частния сектор, за да се постигне най-доброто по отношение на предоставянето на публични услуги и инфраструктурни обекти.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТВАНЕ В ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации" - 2236

Финансираща програма:

ОП "Регионално развитие"

Вид конкурс:

Схема за безвъзмездно финансиране

Сектор:

Регионално развитие

Териториален обхват:

България

Бенефициенти:

86 общини от градските агломерации

Бюджет:

78 233 200.00 лв.

Съфинансиране:

Да

Управляващ орган / Междинно звено:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Език на предложението:

български

Описание на проекта:

Цели:
Основна цел:
• Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали

Специфични цели:
• Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в градските агломерации;

 • Осигуряване използването на ВЕИ в общинска образователна инфраструктура

Дейности:
Допустими дейности:
 • Внедряване на мерки за енергийна ефективност
 • Извършване на обследвания за енергопотребление
 • Одит на проекта
 • Дейности за разпространение на информация и публичност

Недопустими дейности:
 • Доставка на оборудване/ съоръжения
• Предварителни разходи за обследване по енергийна ефективност и подготовка на техническа документация
• Дейности/интервенции върху инфраструктура, различна от общинска и/или държавна недвижима собственост
 • Всякакви дейности от търговски характер, генериращи приходи за кандидата
• Дейности (разходи за дейности), финансирани от националния бюджет, други програми на Общността или други донорски програми

Бенефициенти
:
По настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не се допуска участието на партньори

Финансиране:
Компонент 1 - Общини на 7-те големи града: 35 294 118 лева
Компонент 2 - 79 общини в обхвата на градските агломерационни ареали: 42 939 082 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ по отделните проекти към настоящата схема:
Компонент 1:
 • минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв.
 • максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 000 лв.
Компонент 2:
 • минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв.
 • максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 5 000 000 лв.

БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАСТОЯЩАТА СХЕМА НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА 85% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Продължителност на проекта:
24 месеца


Допустими разходи:

 • разходи за строителни и монтажни работи
 • разходи за подготовка на строителната площадка
 • разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация
• разходи, свързани със заснемания, идейни, технически и работни проекти и с оценка на съответствието на проектите
• разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство
 • разходи за авторски и строителен надзор
• разходи, свързани с подготовката на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители
 • разходи за услуги, които са пряко свързани с проекта
 • разходи за независим финансов одит
 • разходи за дейности по информиране и публичност за проекта
• разходи за възнаграждения на лица, пряко ангажирани с дейности по управлението и/или изпълнението на проекта
• пътни разходи


Критерии за оценка:

1. Оценка на административното съответствие
2. Оценка на допустимостта
3. Техническа и финансова оценкаКраен срок за подаване
на предложенията:

 16.00ч. / 21 юни  2010г.

Място на предаване:

гр. София, пощ. код 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие",
Отдел „Изпълнение на програмните приоритети"

 

Приоритетни оси за кандидатстване на общински обекти от Община Балчик:

-         ОПРР, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операции 1.1: Социална инфраструктура, Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура

-         ОПРР, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операции 1.1: Социална инфраструктура, Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на лечебни здравни заведения.
 

 

 

 


_Вид конкурс:

_Бенефициенти:

86 о_Бюджет:

78 _Съфинансиране:

Д


а

_Управляващ орган / Междинно звено:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

_Език на предложението:

български

_Описание на проекта:

Цели:


Основна цел:
• Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали

Специфични цели:
• Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в градските агломерации;

 • Осигуряване използването на ВЕИ в общинска образователна инфраструктура

Дейности:
Допустими дейности:
 • Внедряване на мерки за енергийна ефективност
 • Извършване на обследвания за енергопотребление
 • Одит на проекта
 • Дейности за разпространение на информация и публичност

Недопустими дейности:
 • Доставка на оборудване/ съоръжения
• Предварителни разходи за обследване по енергийна ефективност и подготовка на техническа документация
• Дейности/интервенции върху инфраструктура, различна от общинска и/или държавна недвижима собственост
 • Всякакви дейности от търговски характер, генериращи приходи за кандидата
• Дейности (разходи за дейности), финансирани от националния бюджет, други програми на Общността или други донорски програми

Бенефициенти
:
По настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не се допуска участието на партньори

Финансиране:
Компонент 1 - Общини на 7-те големи града: 35 294 118 лева
Компонент 2 - 79 общини в обхвата на градските агломерационни ареали: 42 939 082 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ по отделните проекти към настоящата схема:
Компонент 1:
 • минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв.
 • максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 000 лв.
Компонент 2:
 • минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв.
 • максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 5 000 000 лв.

БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАСТОЯЩАТА СХЕМА НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА 85% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕПродължителност на проекта:
24 месеца

_Допустими разходи:


 • разходи за строителни и монтажни работи
 • разходи за подготовка на строителната площадка
 • разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация
• разходи, свързани със заснемания, идейни, технически и работни проекти и с оценка на съответствието на проектите
• разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство
 • разходи за авторски и строителен надзор
• разходи, свързани с подготовката на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители
 • разходи за услуги, които са пряко свързани с проекта
 • разходи за независим финансов одит
 • разходи за дейности по информиране и публичност за проекта
• разходи за възнаграждения на лица, пряко ангажирани с дейности по управлението и/или изпълнението на проекта
• пътни разходи


_Критерии за оценка:

1. Оценка на административното съответствие
2. Оценка на допустимостта
3. Техническа и финансова оценка

_


_Краен срок за подаване
на предложенията:

 16.00ч. / 21 юни  2010г.

_Място на предаване:

гр. София, пощ. код 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие",
Отдел „Изпълнение на програмните приоритети"

_


ВЪЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМА ЕЛЕНА

Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка дадоха ход на нова инициатива за безвъзмездно финансиране на местни и регионални власти при подготовката на инвестиционни програми за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). ELENA (European Local Energy Assistance) осигурява техническа помощ за структуриране и изпълнение на проектите така, че да привлекат допълнителни средства,

ELENA може да покрие до 90% от разходите за техническа подготовка на инвестиционните програми. Покриват се средства за предварителни проучвания, за структуриране на програми и бизнес планове, за одити, тръжни процедури и договори, за създаване на групи за управление на проекта, за разходи по ДДС, ако бенефициентът не може да ги възстанови.

Инструмента ELENA може да се ползва от местни и регионални власти, обществени органи или група органи от държавите, които подлежат на подпомагане по програма „Интелигентна енергия Европа". Това важи и за България.

Предварително изискване към получателите на средства е съответната инвестиционна програма да съдейства за постигане на евроцелите „20-20-20" (до 2020 г. да се намалят с 20% вредните парникови емисии, делът на ВЕИ в общото потребление на енергия да стане 20% и още толкова да е спестената енергия като цяло).

За финансиране от ELENA няма да има изрична покана за представяне на предложения. Средствата ще се осигуряват по реда на внесените проекти до изчерпване на бюджета. За 2009 г. той е 15 млн. евро, а предстои одобрение на бюджет 2010. Предложения могат да се изпращат до края на 2011 г.

 

Списък на спечелени проекти от Община Балчик  по енергийна ефективност:

-                   Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Антим Първи", гр. Балчик-финансираща институция: ФЕЕ/ФОНД ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ/

-                   Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Чайка", гр. Балчик - финансираща институция: ФЕЕ/ФОНД ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ/


X.  ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ПО ОТДЕЛНИ ПРОГРАМИ И ФОНДОВЕ

 

Предложения за финансиране на общински обекти с готови енергийни одити при доказан ефект на енергоспестяване над 50%, срок на откупуване на инвестицията- 5 години  от фонд енергийна ефективност:

Необходимо е: да се изготвят енергийни обследвания на всички общински обекти. За тези обекти, за които резултатите от енергийните обследвания показват енергоспестяване над 50%, срок на откупуване на инвестицията до 5 години са възможни два варианта:

1. При направени частични подобрения до 25% от общата инвестиция за саниране- Общината да кандидатства като Бенефициент за финансиране на енергийният проект пред ФЕЕ.

2. При невъзможност за съфинансиране 25% от Общината -да се предложат възможности за ЕСКО изпълнение при което възложителят поставя условие за изпълнение с гарантиран резултат.

След обстойно енергийно обследване на сгради - да се направи схема, като допълнение към ПЕЕ, одобрена от Комисията по ЕЕ в Общината - с точни предложения за възможности за финансиране, в зависимост от резултатите от енергийните анализи и енергоспестяващи мерки.

Изготвени и предстоящи за изготвяне енергийни обследвания /ен.одити/на общински обекти за 2010 и 2011г. с предложения за финансиране от фондове и програми:

Предложени за финансиране:

1. СОУ "Хр. Ботев" Гр. Балчик; -изготвен ен.одит

 Предложение за финансиране: МРРБ

СОУ "Хр. Ботев" Гр. Балчик-физкултурен салон; изготвен

ен.одит

Предложение за финансиране: ФЕЕ


2. ПГ за КОС „Алеко Константинов" Гр. Балчик;  ен.одит        

Предложение за финансиране: МРРБ


3.ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Гр. Балчик; ен.одит

Предложение за финансиране: МРРБ


4.Училищна сграда към ОУ "Кирил и Методий"

гр. Балчик; ен.одит

Предложение за финансиране: МРРБ


5. СОУ "Христо Смирненски" С. Оброчище; ен.одит,

Предложение за финансиране: МРРБ


СОУ "Христо Смирненски" С. Оброчище-физкултурен салон; ен.одит

Предложение за финансиране: ФЕЕ


6. ОУ "Г.С.Раковски" С. Сенокос; ен.одит

Предложение за финансиране: МРРБ


ОУ "Г.С.Раковски" С. Сенокос -столова:ен.одит

Предложение за финансиране: ФЕЕ


ОУ "Г.С.Раковски" С. Сенокос -физк.салон: ен.одит,

Предложение за финансиране: ФЕЕ


7. ОУ "В.Левски" С. Соколово; ен.одит

Предложение за финансиране: МРРБ

Физк.салон -ен. одит

Предложение за финансиране: ФЕЕ


8. ЦДГ № 1 "Здравец" Гр. Балчик; ен.одит

Предложение за финансиране: МРРБ


9. ОДЗ № 2 - център "Знаме на мира" Гр. Балчик; ен.одит

Предложение за финансиране: МРРБ


10. ОДЗ № 2 ЦДГ "Братя Мормареви" Гр. Балчик; ен.одит

Предложение за финансиране: МРРБ


11. ОДЗ № 3 «Чайка» - филиал на ул. "Страцин" Гр. Балчик; ен.

одит

Предложение за финансиране: МРРБ


12. ЦДГ "Пролет" С. Безводица; ен.одит

Предложение за финансиране: МРРБ


13. ЦДГ "Добруджанче" С. Дропла; ен.одит

Предложение за финансиране: МРРБ


14. ЦДГ "Веселите делфинчета" с. Кранево; ен.одит

       Предложение за финансиране: ФЕЕ


15. ЦДГ  и Кметство С. Ляхово; ен.одит

Предложение за финансиране: МФК


16. ЦДГ "Първи юни",   С. Оброчище; ен.одит

Предложение за финансиране: МРРБ


17. ЦДГ С. Пряспа; ен.одит

Предложение за финансиране: МРРБ


18. ЦДГ "Радост", С. Стражица; ен.одит

Предложение за финансиране: МРРБ


19. ЦДГ "Звънче", С. Църква; ен.одит

Предложение за финансиране: МРРБ


20. МБАЛ - Балчик; ен.одит

Предложение за финансиране:

20.1 -Енергийно спестяващи мерки - кандидатстване за финансиране от ФЕЕ

-         20.2 - Инвестиционна програма, оборудване -кандидатстване за финансиране от: ОПРР, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операции 1.1: Социална инфраструктура, Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на лечебни здравни заведения.


21. ДКЦ-1; -необходимост от изготвяне на ен.одит и кандидатстване за финансиране от МФК


22. Сграда на общинска администрация на ул. „Черно море";

необходимост от изготвяне на ен.одит и кандидатстване за   финансиране от МФК


     23. Читалище "Паисий Хилендарски" - гр. Балчик;

необходимост от изготвяне на ен.одит и кандидатстване за финансиране от МФК


24. Читалище "Васил Левски" - гр. Балчик;

необходимост от изготвяне на ен.одит и кандидатстване за финансиране от МФК


25. Читалище "Просвета" - с. Оброчище;

необходимост от изготвяне на ен.одит и кандидатстване за финансиране от МФК


26. Читалище "Стефан Караджа" - с. Стражица;

необходимост от изготвяне на ен.одит и кандидатстване за финансиране от МФК


27.Читалище "Бачо Киро" - с. Кранево;


необходимост от изготвяне на ен.одит и кандидатстване за финансиране от МФК


28. Читалище "Свобода" - с. Гурково;

необходимост от изготвяне на ен.одит и кандидатстване за финансиране от МФК


29. Читалище "Велко Ангелов" - с. Дропла;

необходимост от изготвяне на ен.одит и кандидатстване за финансиране от МФК


30. Читалище "Просвета" - с. Соколово;

необходимост от изготвяне на ен.одит и кандидатстване за финансиране от МФК


31. Читалище "Христо Смирненски" - с. Сенокос;

необходимост от изготвяне на ен.одит и кандидатстване за финансиране от МФК


32. Читалище "Йордан Йовков" - с. Змеево;

необходимост от изготвяне на ен.одит и кандидатстване за финансиране от МФК


33. Художествена галерия;

необходимост от изготвяне на ен.одит

кандидатстване за финансиране от Европейска програма"Култура",

възможности за кандидатстване от фондове по международни споразумения  през 2011г.

Възможности за бюджетно финансиране , съчетано с ПЧП.

Енергоспестяващи мерки - от ФЕЕ


34. Градски музей;

необходимост от изготвяне на ен.одит и кандидатстване за финансиране от Европейска програма"Култура",

възможности за кандидатстване от фондове по междуна-   родни споразумения  през 2011г.

Възможности за бюджетно финансиране , съчетано с ПЧП.

Енергоспестяващи мерки - от ФЕЕ


 

 

 

 

 

 

XI.                      Планиране         управлението   и       повишаване

              обществената осведоменост по въпросите на

              енергийната     ефективност.
Отчет, наблюдение и контрол


Наблюдението на общинските програми се извършва от общинските съвети по ЕЕ. За успешното реализиране на политиката по ЕЕ е необходимо да се наблюдава изпълнението на инвестиционните програми и да се прави периодична оценка на постигнатите резултати. Обективната оценка на изпълнението на програмите за ЕЕ изисква да се прави съпоставка между вложените финансови средства и постигнати резултати.

За целта е необходимо в общинските съвети по ЕЕ да се докладва информация относно:

*    оптимизиране на обема и повишаване достоверността на набираната статистическа информация;

*    създаване и поддържане на информационна система за състоянието на ЕЕ в Областта/Общината;

*    резултати от изпълнението и ефектите от програмите по ЕЕ в Областта/Общината.

За реалното отчитане на дейностите по програмата е необходимо въвеждане на процедури, които да позволяват сравняването на стойности и осигуряват прозрачност в процеса на изпълнение на програмата, а именно: 

*    Ежегодна оценка на резултатите от изпълнението и икономическия ефект на програмата по ВЕИ в Общината;

*    Оптимизиране на обема и повишаване достоверността на набираната статистическа информация.

За повишаване на обществената осведоменост се предвиждат поетапно семинари в Община Балчик тема «Изпълнението на Общински план за енергийна ефективност - реални възможности и перспективи»

За изпълнение на всичко гореизложено се предвижда създаване на постоянна Комисия по енергийна ефективност към Община Балчик, която да анализира всеки месец възможностите за изпълнение на отделни раздели по плана за енергийна ефективност. Като част от задълженията на тази Комисия е необходимо да се изгради информационен масив, който да се актуализира и поддържа в интернет страницата на Община Балчик за всичко касаещо енергийната ефективност в Общината.

В състава на Комисията е препоръчително да бъдат: екипа от консултанти и общински служители, съставили „Планът за енергийна ефективност", както и специалисти по енергийна ефективност от местната власт.

Препоръчително е обучение за местните кадри, работещи по проблемите на енергийната ефективност , което може да бъде организирано и от Агенция по енергиен мениджмънт към Общината.

            ЗЕЕ задължава органите на държавната власт и на местното самоуправление да изготвят планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение за определен програмен период. Изпълнението на тези планове също се отчита ежегодно в           АЕЕ. 
            Събраните данни ще бъдат вложени в новата национална информационна система, която АЕЕ подготвя, за да отчита и информира обществото за състоянието на енергийната ефективност в           страната.
            За да улесни т. нар. „задължени лица" по ЗЕЕ - граждани и институции, АЕЕ изработи стандартни форми за отчет, които съдържат описание на дейностите и мерките за намаляване на енергийното потребление и посочват размера на постигнатите енергийни спестявания. Формите са утвърдени от изпълнителния директор на АЕЕ, в съответствие с изискванията на чл. 7 от Наредба № РД-16-301/20.03.2009 за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация. След попълване, те се представят в АЕЕ не по-късно от 31 март на годината, следваща годината на изпълнение на съответните дейности и мерки.

Указанията за попълване на табличната форма за отчет на изпълнението на плановете за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ, както и табличната форма - отчет за изпълнението му са дадени в Приложение 2.

За успешно реализиране на общинската политика по енергийна ефективност се прави периодична оценка на хода на реализиране на набелязаните цели от общинска Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Балчик. На основата на новополучаваната информация, комисията актуализира и конкретизира общите мероприятия, набелязани в програмата.

За постигане на планираните цели в комисията се обсъжда текуща информация относно:

ü      оптимизиране на обема и повишаване на достоверността на набираната актуална информация за енергоемкостта на обектите, третирани в общинската програма;

ü      създаване и поддържане на информационна система за състоянието на ЕЕ на територията на Общината;

ü      обобщаване на резултатите и реализираните ефекти от програмите по ЕЕ на територията на Общината;

Регулярното наблюдение на хода на изпълнение на програмата е съпроводено със задълбочено обсъждане на новосъздадени възможности за реализиране на енергийно ефективни мероприятия.

Разработването и внедряването на предлаганите в плана за енергийна ефективност мероприятия е част от регионалната политика за устойчиво развитие.

Съпътстващ ефект от реализирането на програмата е ангажирането на допълнителни трудови ресурси, подобряване на околната среда и жизненият стандарт на населението. Планът за енергийна ефективност е перманентно отворен за предлагане и реализиране на нови пакети от енергоефективни мероприятия. Общинската комисия за енергийна ефективност ще съдейства с всички възможни средства, които дава ЗЕЕ за реализирането на държавната политика в тази област.XII.                    ПЛАН ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБСЛЕДВАНИЯ


Във връзка със задължителната паспортизация на сградният фонд в България, Наредба 16/2008г. и промените в Закона за енергийна ефективност, е необходимо всеки държавен и общински обект да вземе необходимите енергийни мерки-енергийно обследване и последващи от него мерки.  

При изпълнение на гореизложеното и във връзка със новите промени в Закона за енергийна ефективност, Чл.16, е необходимо първо да се започне с общинските  обекти с над 1000м2 РЗП .

 Общинските сгради са показани в отделни таблици като са отделени:

1.  Списък на сгради , обследвани за енергийна ефективност

2.  Списък на сгради над 1000 м2  и списък на сгради под 1000м2

Във връзка с представените таблици и нормативни изисквания е необходимо да се започне енергийно обследване както следва:

1.  На приоритетни обекти - да се открие ЗОП за изпълнител на енергийно обследване по НВМОП.

2. За всички останали обекти - ЗОП за изпълнител  като предимство се даде на обекти над 1000 м2.

 

Списък с общински обекти с РЗП под 1000м2 и над1000м2

Вид на общинската сграда

РЗП м. кв.

 

 

Над   1000

Под 1000

1

СОУ "Христо Ботев"

х


2

ОУ "Кирил и Методий"

х


3

Учил.сграда към ОУ "Кирил и методий"

 

х

4

ОУ "АНТИМ  i"

х

 

5

соу "Христо Смирненски"

х

 

6

ОУ "Г.С.Раковски"

х

 

7

ОУ "В.Левски"

х

 

8

ПГ за КОС "АЛ.КОНСТАНТИНОВ"

х

 

9

ОДЗ 2 "ЗНАМЕ НА МИРА"

х


10

ОДЗ 2 филиал "БРАТЯ МОРМАРЕВИ"

х

 

11

ЦДГ 3 "ЧАЙКА"

х

 

12

ЦДГ 3 - ФИЛИАЛ, ул."Страцин"

 

х

13

ЦДГ 1 "ЗДРАВЕЦ"

 

х

14

ЦДГ с. БЕЗВОДИЦА

 

х

15

ЦДГ с. СТРАЖИЦА

 

х

16

ЦДГ  С. ПРЯСПА

 

х

17

ЦДГ "ДОБРУДЖАНЧЕ", С. ДРОПЛА

 

х

18

ЦДГ "ЗВЪНЧЕ", с. ЦЪРКВА

 

х

19

ЦДГ "ПЪРВИ ЮНИ", с. ОБРОЧИЩЕ

х


20

ЦДГ с. СОКОЛОВО

 

х

21

ЦДГ, С КРАНЕВО

 

х

22

ЦДГ, С. ЛЯХОВО

 

х

23

ЦДГ, С. ГУРКОВО

 

х

24

Народно Читалище "Стефан Караджа" с.Стражица

х


25

Народно Читалище "П. Хилендарски" гр.Балчик

х

 

26

Читалище "Просвета" с.Соколово

х

 

27

Народно Читалище "Велко Ангелов" с.Дропла

х

 

28

Народно Читалище "Христо Смирненски" с.Сенокос

х

 

29

Народно читалище "Васил Левски", гр. Балчик

 

х

30

НЧ "Йордан Йовков", с. Змеево

 

х

31

НЧ "Бачо Киро", с. Кранево

 

х

32

НЧ "Просвета", с. Оброчище

 

х

33

Общинска болница,  гр.Балчик

 

х

34

Художествена галерия, гр. Балчик

 

х

35

Исторически музей, гр. Балчик

 

х

36

Стара сграда на общинска администрация, гр. Балчик

х


37

Стара сграда на общинска администрация, гр. Балчик

 

х

38

Стара сграда на общинска администрация, гр. Балчик

 

х

 

За обектите, които имат енергийни обследвания е необходимо да се прецизират и тези, които са със срок на откупуване до 5 години - да се направят постъпки за финансиране от Фонд Енергийна Ефективност, като  се вземат предвид предимствата на ФЕЕ като възможност за мостово финансиране.

 

 


           Най-често залаганите мерки за намаляване на енергийната консумация са свързани с подобряване на техническите показатели на ограждащите конструкции на обектите - изолация на външни стени, подове и покриви, както и подмяна на дограма.

Чрез използване на съвременни изолационни материали и дограми, изброените мерки водят до понижаване на коефициента на топлопреминаване през външните ограждащи конструкции и до намаляване степента на инфилтрация до стойности, съобразени с изискванията за енергийна ефективност.

Следващите по значимост мерки са подобряване на функционирането на котелни инсталации и абонатни станции, чрез цялостната им подмяна или подмяна на елементи от тях.

Веднага след тях се нарежда мярката за подобряване на работата на сградните инсталации за отопление, топла вода и вентилация. Това включва частична реконструкция или цялостна подмяна на инсталациите - отоплителни тела, помпи, вентилатори, арматура и тръбна мрежа (вкл. изолация), въвеждане на автоматика и др.

Необходимо е при изготвяне на енергийните обследвания да се замерят и отразят направените частични подобрения по енергоспестяващите мерки.

Във връзка с гореизложеното е важно да бъде представено точно и ясно какви общи или частични ремонти са правени на всяка общинска сграда и за всяка дейност поотделно, която може да доведе до подобряване на енергийната ефективност и съответно включени мерки за енергийна ефективност, а именно - покрив, дограма, вътрешен интериор, фасада, отоплителна инсталация, ВК, ЕЛ, спортни площадки,зелени площи и др,.


Справка за състоянието на материалната база на общински обекти:

Учебно заведение

Покрив

Дограма

Вътрешен интериор

Фасада

Отопл. инстал.1

2

3

4

5

1

СОУ "Христо Ботев"

ЗА ОСН.РЕМ

ОТЛИЧНО

ЗА ОСНОВЕН

ЗА САНИР.

ЗА ОСН.РЕМ

2

ОУ "Кирил и Методий"

ЗА ОСН.РЕМ

ДОБРО

ДОБРО

ЗА САНИР.

ЗА ОСН.РЕМ

3

Учил.сграда към ОУ "Кирил и Методий"

ЗА ОСН.РЕМ

ЗА ОСН.РЕМОНТ

ЗА ОСНОВЕН

ЗА САНИР.

ЗА ОСН.РЕМ

4

ОУ "АНТИМ  i"

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

ОТЛЧНО

ОТЛИЧНО

5

СОУ "Христо Смирненски"

добро

ОТЛИЧНО

ЗА ОСНОВЕН

ЗА САНИР.

ДОБРО

6

ОУ "Г.С.Раковски"

ЗА ОСН.РЕМ

ДОБРО

ЗА ОСНОВЕН

ЗА САНИР.

ЗА ОСН.РЕМ

7

ОУ "В.Левски"

ЗА ОСН.РЕМ

ЗА ОСН.РЕМОНТ

ЗА ОСНОВЕН

ЗА САНИР.

ЗА ОСН.РЕМ

8

ПГ за КОС "АЛ.КОНСТАНТИНОВ"

ЗА ОСН.РЕМ

ЗА ОСН.РЕМОНТ

ЗА ОСНОВЕН

ЗА САНИР.

ЗА ОСН.РЕМ

9

ОДЗ 2 "ЗНАМЕ НА МИРА"

ЗА ОСН.РЕМ

ЗА ОСН.РЕМОНТ

ЗА ОСНОВЕН

ЗА САНИР.

ЗА ОСН.РЕМ

10

ОДЗ 2 филиал "БРАТЯ МОРМАРЕВИ"

ЗА ОСН.РЕМ

ЗА ОСН.РЕМОНТ

ЗА ОСНОВЕН

ЗА САНИР.

ЗА ОСН.РЕМ

11

ЦДГ 3 "ЧАЙКА"

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

ОТЛЧНО

ОТЛИЧНО

12

ЦДГ 3 - ФИЛИАЛ, ул."Страцин"

ЗА ОСН.РЕМ

ЗА ОСН.РЕМОНТ

ЗА ОСНОВЕН

ЗА САНИР.

ЗА ОСН.РЕМ

13

ЦДГ 1 "ЗДРАВЕЦ"

ЗА ОСН.РЕМ

ЗА ОСН.РЕМОНТ

ЗА ОСНОВЕН

ЗА САНИР.

ЗА ОСН.РЕМ

14

ЦДГ с. БЕЗВОДИЦА

ЗА ОСН.РЕМ

ЗА ОСН.РЕМОНТ

ЗА ОСНОВЕН

ЗА САНИР.

ЗА ОСН.РЕМ

15

ЦДГ с. СТРАЖИЦА

ЗА ОСН.РЕМ

ЗА ОСН.РЕМОНТ

ЗА ОСНОВЕН

ЗА САНИР.

ЗА ОСН.РЕМ

16

ЦДГ  С. ПРЯСПА

ЗА ОСН.РЕМ

ЗА ОСН.РЕМОНТ

ЗА ОСНОВЕН

ЗА САНИР.

ЗА ОСН.РЕМ

17

ЦДГ "ДОБРУДЖАНЧЕ", С. ДРОПЛА

ЗА ОСН.РЕМ

ЗА ОСН.РЕМОНТ

ЗА ОСНОВЕН

ЗА САНИР.

ЗА ОСН.РЕМ

18

ЦДГ "ЗВЪНЧЕ", с. ЦЪРКВА

ЗА ОСН.РЕМ

ЗА ОСН.РЕМОНТ

ЗА ОСНОВЕН

ЗА САНИР.

ЗА ОСН.РЕМ

19

ЦДГ "ПЪРВИ ЮНИ", с. ОБРОЧИЩЕ

ЗА ОСН.РЕМ

ЗА ОСН.РЕМОНТ

ЗА ОСНОВЕН

ЗА САНИР.

ЗА ОСН.РЕМ

20

ЦДГ с. СОКОЛОВО

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

ОТЛИЧНО

ОТЛЧНО

ОТЛИЧНО

21

ЦДГ, С КРАНЕВО

добро

ДОБРО

ДОБРО

ЗА САНИР.

ДОБРО

22

ЦДГ, С. ЛЯХОВО

ЗА ОСН.РЕМ

ДОБРО

ДОБРО

ЗА САНИР.

ДОБРО

23

ЦДГ, С. ГУРКОВО

ЗА ОСН.РЕМ

ДОБРО

ДОБРО

ЗА САНИР.

ДОБРО      Подробно състоянието на материалната база на общинските училища, детски ясли и градини в табличен вид са приложени в Приложение 3.


Списък-предложения за ремонти на общински сгради са приложени по-долу както следва:


СПИСЪК-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА  РЕМОНТИ

НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ЗА 2010-2011 г.

Учебно заведение


2010 г.

2011 г.

1

СОУ "Христо Ботев"

Х


2

ОУ "Кирил и Методий"

Х


3

Учил.сграда към ОУ "Кирил и Методий"

Х


4

СОУ "Христо Смирненски"

Х


5

ОУ "Г.С.Раковски"

Х


6

ОУ "В.Левски"

Х


7

ПГ за КОС "АЛ.КОНСТАНТИНОВ"

Х


8

ОДЗ 2 "ЗНАМЕ НА МИРА"

Х


9

ОДЗ 2 филиал "БРАТЯ МОРМА РЕВИ"

Х


10

ЦДГ 3 - ФИЛИАЛ ул."Страцин"

Х


11

ЦДГ 1 "ЗДРАВЕЦ"

Х


12

ЦДГ с. БЕЗВОДИЦА

Х


13

ЦДГ с. СТРАЖИЦА

Х


14

ЦДГ  С. ПРЯСПА

Х


15

ЦДГ "ДОБРУДЖАНЧЕ", С. ДРОПЛА

Х


16

ЦДГ "ЗВЪНЧЕ", с. ЦЪРКВА


Х

17

ЦДГ "ПЪРВИ ЮНИ", с. ОБРОЧИЩЕ


Х

18

ЦДГ, С. ЛЯХОВО


Х

19

ЦДГ "ВЕСЕЛИТЕ ДЕЛФИНЧЕТА", с.Кранево


Х


СПИСЪК-ПРЕДЛОЖЕНИЕ    ЗА  РЕМОНТИ

 

 

    НА ОБЩИНСКИТЕ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

    ЗА 2010-2011 г.

 

 2010 г.

2011 г.

1

Общинска болница,

гр. Балчик

х
 

 

 

 

Очаквани ефекти

Максимално точното предвиждане за очакваните ефекти от изпълнението на дейностите, мерките и проектите ще даде възможност за цялостна технико-икономическа оценка на планът за енергийна ефективност /ПЕЕ/ на Община Балчик.

Най-важните резултати, които ще се постигнат с реализирането на ПЕЕ, са следните:

*      икономия на топлинна енергия

*      икономия на електрическа енергия

*      икономия на гориво

*      намалени емисии парникови газове

*      икономия на средства.

За някои от мерките е възможно да се получи сравнително дълъг срок на откупуване, но в тези случаи трябва да се има предвид тяхната екологичната значимост.

Освен това е важно да се подчертае, че ефектът от реализирането на дейностите и мерките се изчислява на база на действащите в момента цени на топлинната и електрическата енергия и на горивата. Тези цени ще продължават да се повишават, вследствие на непрекъснато растящите цени на горивата на международните пазари,поради което срокът на откупуване ще бъде по-малък, в сравнение с направените изчисления. Допълнителна предпоставка за намаляване на срока на възвръщаемост на инвестициите е и бъдещата възможност за търговия с вредни емисии.

Освен горните практически резултати, изпълнението на ПЕЕ ще доведе до:

*      опазване на околната среда;

*      забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийните ресурси;

*      подобряване на условията и стандарта на живот на хората;

*      диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на обектите от цените на горива и енергии;

*      създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за услуги и т.н.) и разкриване на нови работни места;

*      създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици, по-голяма сигурност на доставките и намаляване на цената на първичните енергоресурси;

*      подпомагане постигането на устойчиво енергийно развитие и подобряване на показателите на околната среда, свързано с изпълнение на поетите задължения от Република България относно:

*      рамковата конвенция на ООН по Изменение на климата, приета през юни 1992 г.  и ратифицирана от България на 16 март 1995 г.

*      протокола  от Киото, ратифициран през 2002 г., съгласно който страната ни е задължена да намали емисиите на парникови газове през периода 2008-2012 г. с 8 % от общото количество емисии, спрямо базисната 1988 г.


[1] Енергийна стратегия на България до 2020г.

[2] Източник: Official Journal of the European Union 21.10.2006, p.7