• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


(приета с Решение 498/29.01.2010 г.; доп. с Решение 615 по Протокол № 50 от 30.06.2010 г.)


                                         І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

       Настоящата програма отразява намеренията на Община Балчик за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2010 год. Тя съдържа :

1.     Прогноза за очакване приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2.     Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;

3.     Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица;

4.     Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване;ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
№ 

                                Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.


                        ОЧАКВАНИ ПРИХОДИА. От управление на имоти-общинска собственост


1.

Отдаване под наем на помещения

70 000

2.

Отдаване под наем на терени

70 000

3.

Тротоарни такси

60 000

4.

Отдаване под аренда на земеделска земя

300 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост

500 000


Б. От разпореждане с имоти - общинска собственост


1.

Продажба на имоти - общинска собственост

3 250 000

2.

Учредено възмезно право на строеж

50 000

3.

Продажба на жил. имоти на настанените в тях наематели

200 000

Всичко от разпореждане на имоти-общинска собственост

3 500 000


Всичко приходи

4 000 000


                       НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ


1.

За технически дейности /скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти /

40 000

2.

За оценки

  3 000

3.

За обявление

  2 000

4.

За вписване на АОС в служба по вписванията

  5 000


Всичко разходи

50 000
ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА,  ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА


                                    Описание на имотаА. Имоти, които Община Балчик има намерение да предостави под наем

забележка

1

Помещения, разположени в част от имот - двуетажна нежилищна сграда, намираща се в гр. Балчик, ул. "Черно море" № 18, /сграда с № 02508.84.368.1 по кад. карта на гр. Балчик/

преходен

2

Павилиони от 5.00 м2 за извършване на търговия, находящи се в  ПИ № 02508.86.36 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

3

Терен с площ от 258.00 м2, намиращ се в гр. Балчик, алея "Двореца" - част от  ПИ № 02508.7.298 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

4

Терен с площ от 139.00 м2, намиращ се в гр. Балчик, алея "Двореца" - част от ПИ № 02508.7.298 по кад. карта на гр.Балчик

преходен

5

Терен с площ от 90.00 м2, намиращ се в гр. Балчик, алея "Двореца" - част от ПИ № 02508.7.298 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

6

Тротоарно право, алея "Дамба" и алея "Двореца" гр. Балчик

преходен

7

Помещения предназначени за лекарски кабинети, намиращи се в Общинска болница, гр. Балчик.

нов

8

Помещение с площ от 37 м2 в с. Оброчище.

нов

9

Помещение с площ от 41 м2 в с. Сенокос.

нов

10

Помещение с площ от 35 м2 в с. Соколово.

нов

11

Терен с площ от 70 м2 на ул."Стара планина" в гр. Балчик.

нов

12

Помещение с площ от 8 м2 в в.з "Изгрев", гр. Балчик.

нов

13

Помещения разположени на ул."Дионисополис", гр. Балчик.

преходен

14

Помещение с площ от 44 м2 в с. Дропла.

нов

15

Помещение с площ от 38 м2, предназначен за фризьорски услуги, намираш се в гр. Балчик, пл."Капитан Радков".

преходен

16

Помещение с площ от 20 м2, предназначен за книжарница, намиращ се на ул."Витоша" в гр. Балчик.

преходен

17

Терен с площ от 10 м2 в с. Оброчище.

преходен

18

Терен с площ от 12 м2 в ж.к"Балик", гр. Балчик.

преходен

19

Помещение на ул."Черно море" в гр. Балчик

преходен


Б. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде


1

Незастроен ПИ № 02508.8.508 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 837 м2, представляващ ХХV, кв. 30 по ПУП на в.з "Сборно място"/

преходен

2

Незастроен ПИ № 02508.8.506 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 869 м2, представляващ ХХVІ, кв. 30 по ПУП на в.з "Сборно място"/

преходен

3

Незастроен ПИ № 02508.51.367 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 1 035 м2, представляващ ІV, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

4

Незастроен ПИ № 02508.51.374 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 621 м2, представляващ ІХ, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

5

Незастроен ПИ № 02508.51.368 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 679 м2, представляващ V, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

6

Незастроен ПИ № 02508.51.370 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 645 м2, представляващ VІ, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

7

Незастроен  ПИ № 02508.51.369 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 703 м2, представляващ VІІ, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

8

Незастроен  ПИ № 02508.2.65 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 551 м2, представляващ ХVІ, кв. 3 по ПУП на в.з "Момчил"/

нов

9

Незастроен  ПИ № 02508.51.465 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 502 м2, представляващ ХVІ-90, кв. 25 по ПУП на в.з. "Сборно място"

преходен

10

Незастроено дворно място с площ от 1 348 м2, представляващо ПИ № 67951.501.812 по кад. карта на с. Соколово,/УПИ ІІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

11

Незастроено дворно място с площ от 1 275 м2, представляващо ПИ № 67951.813 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ІV, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

12

Незастроено дворно място с площ от 1 294 м2, представляващо ПИ № 67951.815 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ V, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

13

Незастроено дворно място с площ от 1 301 м2, представляващо ПИ № 67951.501.815 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

14

Незастроено дворно място с площ от 1 337 м2, представляващо ПИ № 67951.501.816 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

15

Незастроено дворно място с площ от 1 643 м2, представляващо ПИ № 67951.501.817 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХV, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

16

Незастроено дворно място с площ от 1 273 м2, представляващо ПИ № 67951.501.818 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХVІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

17

Незастроено дворно място с площ от 1 250 м2, представляващо ПИ № 67951.501.819 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХХІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

18

Незастроено дворно място с площ от 965 м2, представляващо ПИ № 67643.501.56 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ І, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

19

Незастроено дворно място с площ от 904 м2, представляващо ПИ № 69643.501.67 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ Х, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

20

Незастроено дворно място с площ от 867 м2, представляващо ПИ № 69643.501.66 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

21

Незастроено дворно място с площ от 830 м2, представляващо ПИ № 69643.501.64 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

22

Незастроено дворно място с площ от 815 м2, представляващо ПИ № 69643.501.60 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІV, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

23

Незастроен ПИ 02508.2.23 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 472 м2, представляващ ІІІ, кв. 2 по ПУП на в.з "Момчил"/

преходен

24

Незастроен ПИ 67951.501.997 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ с площ от 1 000 м2, представляващ ІІІ, кв. 15 по ПУП на с. Соколово/

нов

25

Незастроен ПИ 67951.501.998 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ с площ от 995 м2, представляващ ІV, кв. 15 по ПУП на с. Соколово/

нов

26

ПИ № 02508.72.98 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХІV, кв. 29 по ПУП на гр. Балчик, кв. Левски, с площ от 1 250.00 м2/

преходен

27

ПИ № 02508.69.111 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХV, кв. 29 по ПУП на гр. Балчик, кв. Левски, с площ от 1 470.00 м2/

преходен

28

 ПИ № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 3 624.00 м2

преходен

29

Жилищна сграда в гр. Балчик, ул. "Ал. Стамболийски" № 35, ПИ № 02508.83.18 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

30

ПИ № 66250.501.76 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ХІ-общ., кв. 45 по ПУП на с. Сенокос/

преходен

31

ПИ № 66250.501.624 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ І-106, кв. 39 по ПУП на с. Сенокос/

преходен

32

ПИ № 02508.77.109 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІІ, кв. 142 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик", с площ от 330.00 м2/

нов

33

ПИ № 02508.77.61 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ І, кв. 148 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик", с площ от 2 657.00 м2/

преходен

34

ПИ № 02508.7.49 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-общ., кв. 1 по ПУП на гр. Балчик, к.з"Двореца", с площ от 3 400.00 м2/

преходен

35

ПИ № 02508.77.2 и 77.3 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик", с площ от 8007.00 м2/

преходен

36

Обособени части от ПИ 02508.55.61 по кад. карта на гр. Балчик  /двор на Авиоградче/. 

преходен

37

ПИ 02508.84.310 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ І-310, кв. 100 по ПУП на гр. Балчик,  с площ от 147 м2/

нов

38

ПИ 02508.87.180 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХVІ, кв. 109 по ПУП на гр. Балчик,  с площ от 147 м2/

нов

39

Земеделска земя с площ от 47 663 м2 - ПИ № 04515.11.22 по кад. карта на с. Бобовец

преходен

40

Земеделска земя-нива, V кат., с площ от 21 013 м2 - ПИ № 53120.48.4 по кад. карта на с. Оброчище

преходен

41

Земеделска земя - нива, с площ от 832 625 м2 - ПИ № 18160.38.43 по кад. карта на с. Гурково

преходен

42

Незастроен терен с площ от 215 109 м2 - ПИ № 02508.55.158 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

43

ПИ № 62788.501.633 по кад. карта на с. Рогачево, /УПИ ІХ, кв. 19 по ПУП на с. Рогачево, с площ от 567 м2/

нов

44

Незастроен телен с площ от 6 961 м2 в Промишлена зона, ПИ № 02508.87.108 по кад. карта на гр. Балчик

нов

45

Земеделска земя - нива, с площ от 400 000 м2 - ПИ № 66250.25.41 по кад. карта на с. Сенокос

нов

46

Земеделска земя - нива, с площ от 32 256 м2 - ПИ № 66250.25.21 по кад. карта на с. Сенокос

нов

47

Земеделска земя - нива, с площ от 473 924 м2 - ПИ № 66250.25.44 по кад. карта на с. Сенокос

нов

48

Земеделска земя - лозово насаждение  ІІІ категория с площ от             866 м2 - ПИ № 48986.4.6 по кадастралната карта на с. Царичино, общ. Балчик.

нов
49

Земеделска земя - лозово насаждение  ІІІ категория с площ от            972 м2 - ПИ № 48986.3.16 по кадастралната карта на с. Царичино, общ. Балчик.

нов
50

Земеделска земя - лозово насаждение  ІІІ категория с площ от             916 м2 - ПИ № 48986.3.15 по кадастралната карта на с. Царичино, общ. Балчик.

нов
51

Земеделска земя - лозово насаждение  ІІІ категория с площ от             1015 м2 - ПИ № 48986.3.13 по кадастралната карта на с. Царичино, общ. Балчик.

нов


Община Балчик има намерение да продаде на лицата, които ги обработват:

- лозя в землището на с. Рогачево и гр. Балчик, представляващи маломерни имоти от общинския поземлен фонд

- неурегулирани поземлени имоти в гр. Балчик в м. "Двете чешми"


Община Балчик има намерение да продава прилежащите терени към сградите на желаещите граждани, собственици на законно построени сгради върху общинска земя с отстъпено право на строеж.


Община Балчик има намерение да продава чрез конкурс по пазарни цени имоти на граждани, извършили подобрения върху тях по постановления от компетентни държавни органи, както и на лица, чието право е регламентирано по реда на специални закони. 


Община Балчик има намерение да удовлетворява молбите на граждани за ликвидиране съсобственост, чрез  продажба дела на общината в урегулирани поземлени имоти, продажба на имоти, регламентирани в специални закони.


Община Балчик има намерение да продава чрез конкурс по пазарни цени УПИ - прилежащи терени към жилищни сгради в кв. "Изток" на живущите в тях жители на гр. Балчик.
В. Имоти, върху които Община Балчик има намерение да учреди  право на строеж


1

40 м2 за изграждане на трафопост върху поземлен имот № 39459.3.34  по кад. карта на с. Кранево, общ. Балчик

преходен

2

Част от ПИ № 78693.501.94 по кад. карта на с. Църква за изграждане на параклис

преходен

3

УПИ ІІ, кв. 48 по ПУП на с. Оброчище

нов


Имоти, върху които Община Балчик има намерение да учреди възмезно право на строеж на граждани с установена жилищна нужда


1

ПИ № 02508.74.273 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХVІ-273, кв. 1050 по ПУП на гр. Балчик, с площ 455.00 м2/

преходен

2

ПИ № 02508.74.274 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХVІІ-274, кв. 1050 по ПУП на гр. Балчик, с площ 382.00 м2/

преходен

3

ПИ № 02508.74.289 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІХ-289, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, с площ 450.00 м2/

преходен

4

ПИ № 02508.74.287 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ VІІ-287, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, с площ 452.00 м2/

преходен

5

ПИ № 02508.74.262 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-262, кв. 1050 по ПУП на гр. Балчик, с площ 470.00 м2/

преходен

6

ПИ № 02508.74.264 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ VІІ-264, кв. 1050 по ПУП на гр. Балчик, с площ 520.00 м2/

преходен

7

ПИ № 02508.74.261 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ХІV-261, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, с площ 424.00 м2/

преходен

8

ПИ № 02508.74.251 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІV-251, кв. 50 по ПУП на гр. Балчик, с площ 435.00 м2/

преходен

9

ПИ № 44882.22.63 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ І-63, кв. 2 по ПУП на с. Ляхово, с площ 2 272.00 м2/

нов

10

ПИ № 44882.501.26 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІІ-26, кв. 4 по ПУП на с. Ляхово, с площ 2 235.00 м2/

нов

11

ПИ № 44882.501.20 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ І-20, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 548.00 м2/

нов

12

ПИ № 44882.501.21 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІ-21, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 436.00 м2/

нов

13

ПИ № 44882.501.22 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІІ-22, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 385.00 м2/

нов


Г. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели


1

Апартамент № 18 в бл. № 40 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.77.64.1.38/

преходен

2

Апартамент № 10 в бл. № 40 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.77.64.1.30/

преходен

3

Апартамент № 17 в бл. № 22 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.76.18.5.37/

преходен

4

Апартамент № 10 в бл. № 22 ж.к"Балик", гр. Балчик, /сам. обект в сграда № 02508.76.18.5.30/

преходен

5

Апартамент № 19 в бл. № 40 ж.к"Балик", гр. Балчик

нов


     ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ


     През 2010 г. Община Балчик има намерение да придобие поземлени имоти или части от тях, както следва:


1

Поземлен имот № 73095.501.129 по кад. карта на с. Тригорци, с площ от 2 488 м2

нов

2.

Ликвидиране на съсобственост в ПИ 03174.501.133 по кад. карта на с. Безводица, с площ от 2 480 м2 за гробищен парк/

нов


V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА БАЛЧИК ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА ДАРЕНИЕ


1

Земеделска земя с площ от 450 м2 - ПИ 62788.1.78 по кад. карта на с. Рогачево

нов


VІ.ИМОТИ КОИТО ОБЩИНА БАЛЧИК ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ НА КОНЦЕСИЯ


1

Алея - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 02508.7.360 по кад. карта на гр. Балчик, курортна зона "Двореца"

нов

2

Незастроен терен - публична общинска собственост с площ от 778 м2, представляващ ПИ № 02508.86.82 по кад. карта на гр. Балчик

нов


VІІ.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ


         Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Балчик през 2010 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на стратегията за управление на общинската собственост за периода 2010 -2011 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през година.