• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, КОНТРОЛ

И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

(приета с Решение 520, по протокол 44 от 26.02.2010 год. на Общински съвет-Балчик; Отменя чл. 20, ал. 1; чл. 54, ал. 2 и чл. 54, ал. 3 с Решение № 244/23.06.2019 г. по Адм. дело № 160/2019г

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1 Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21 , ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 10 от ЗУТ с цел управление на Зелената система и определя задълженията и правата на Общината, организациите и гражданите при стопанисване и ползване на озеленените площи и декоративната дървесно-храстова растителност на територията на Община Балчик.
Чл.2 Предмет на тази Наредба е организацията на изграждане, стопанисване, опазване и налагане на санкции при управлението на Зелената система на територията на Община Балчик. С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община Балчик.

Чл.3 Зелената система, по смисъла на тази Наредба обхваща всички площи, оформени със средствата на паркоустройството и декоративната дървесно-храстова растителност в тях на територията на Oбщина Балчик, независимо от тяхната собственост, както следва (градини, паркове, улично озеленяване и др. терени за озеленяване):
1. озеленени площи и алейни (улични) насаждения върху общинска собственост;
2. озеленени площи и декоративна и храстова растителност на терени, които не са общинска собственост.

Чл. 4 (1) По реда на тази Наредба се установяват и обезщетяват всички вреди, причинени на озеленените площи и декоративната растителност от граждани, стопански и обществени организации, органи на местното самоуправление и държавни органи.
(2) По този ред се определят и присъждат обезщетения срещу юридически и физически лица, които солидарно с причинителя, отговарят за неговите действия.
Чл. 5 (1) Не подлежат на установяване и обезщетение по реда на тази Наредба вреди, причинени от природни бедствия.

(2) В случаите, когато по друг нормативен акт се предвижда специализиран ред за установяване на щети или нарушения на озеленените площи и растителността в тях, се прилага съответния нормативен акт.


Глава втора

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА


Чл. 6 (1) Органите за управление на зелената система са: Общинският съвет на Oбщина Балчик, кметът на Oбщина Балчик, кметове и кметски наместници на кметства в общината, експертна комисия по озеленяване (ЕКО).

(2) С тази наредба се определят функциите на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на Община Балчик.
Чл. 7 (1) Общинският съвет на община Балчик управлява зелената система на общината в съответствие с функционалното й предназначение, интензитета на поддържане и териториалното разположение на зелените площи.

(2) Общинският съвет на Общинската администрация на Община Балчик определя интензитета на поддържане на зелените площи всяка година преди приемане на бюджета на Община Балчик.

Чл. 8 (1) Кметът на Община Балчик ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на общината, организира изпълнението на бюджета по дейност "Озеленяване" и на дългосрочните програми за развитието на зелената система и дава указания по приложението на тази Наредба.
(2) Кметът на Община Балчик или упълномощено от него лице по реда на § 1, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на общината по чл. 63, ал. 1 на ЗУТ.

(3) За разглеждане на устройствените планове и инвестиционните проекти за територии и обекти на зелената система Кметът на Община Балчик назначава специализиран общински експертен съвет по устройство на територията. В състава на ОбЕСУТ при необходимост се включва/т и специалист/и по озеленяване.

Чл. 9 Кметовете на кметства и кметски наместници в Община Балчик:
1. изпълняват бюджета по дейност "озеленяване" в частта му за населеното място и организират провеждането на необходимите мероприятия;

2. изпълняват делегираните им от кмета на община Балчик функции.

Чл. 10 Експертната комисия по озеленяване (ЕКО):

1. ЕКО състои от седем члена - 2-ма Еколози, 2-ма представители на ОП „БКС", главния архитект на Община Балчик, представител от отдел „Счетоводен" и Директор на дирекция „ТЕМСЕ";

2. разработва и предлага на Кмета на Общината проект за необходимите средства за следващата бюджетна година, въз основа на определения интензитет за поддържане на зелените площи;

3. контролира изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи;

4. заверява заснемания, изготвя експертни становища и дава указания за съществуващата в поземлените имоти растителност при изработване или изменение на ПУП и при издаване на визи за проучване и проектиране в определените с тази наредба случаи;
5. съгласува инвестиционни проекти по част "Паркоустройство и благоустройство" за проекти и строежи за възстановяване и озеленяване на терена към обектите на техническата инфраструктура в определените с тази наредба случаи;
6. дава препоръки за опазване на растителността и указания за извършване на компенсаторно озеленяване;

7. извършва проверки за изпълнение на проекти по част „Паркоустройство" към разрешените строежи;

8. контролира качеството на дейностите по поддържане на зелените площи, за което съставя констативни протоколи - приложение № 3;

9. определя режима на движение на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти в зелените площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;

10. изготвя средносрочни и краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови зелени площи;

11. изготвя задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки;

12. осъществява взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и опазването на зелените площи с длъжностни лица от общински звена, граждански сдружения, юридически и физически лица;

13. прави предписания и определя размера на депозити по чл. 60 от настоящата Наредба за зелени площи, поддържани от структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Балчик.
Чл. 11 Главният архитект на община Балчик подготвя:

1. Възлагането на етапни план - програми и програми за целеви действия за прилагане на предвижданията на общия устройствен план (ОУП) на общината;

2. Възлагането на специализирани проучвания по конкретни проблеми, засягащи елементите на зелената система;

3. Провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) за изработване на устройствени планове за обекти на зелената система при съобразяване с изготвените от ЕКО за изграждане, поддържане и опазване на зелената система и приети от Общинския съвет програми за изграждане на нови зелени площи;

4. Възлагането на заданията за изготвяне на програми, проучвания и планове по точки 1, 2 и 3 или ги изготвя;

5. Възлагането, когато се изисква по закон, на оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологични оценки (ЕО), екологични експертизи (ЕЕ), документации за запитване относно необходимостта от ОВОС (ЕО) и други специализирани проучвания,
свързани с екологичните и санитарно-хигиенните изисквания при създаване и изменение на устройствени планове.

Чл. 12 Специализираният общински експертен съвет по устройство на територията (ЕСУТ-Балчик):
1. Разглежда и приема задания, проучвания и планове по чл. 11, т. 1, 2, 3 и 4 от настоящата Наредба;

2. Разглежда и приема задания и проекти на ПУП за паркове и градини по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ заедно с план - схемите по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ и по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ;
3. Разглежда и приема инвестиционни проекти за обекти на зелената система в територии по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;

4. Разглежда и се произнася и по други въпроси, свързани с изграждането и поддържането на зелената система на Община Балчик.


Глава трета

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

 

Раздел първи

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА


Чл. 13 (1) Планирането на зелената система се извършва с общ устройствен план (ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП).

(2) С ОУП на Община Балчик и правилата за прилагането му се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване, съобразено с чл. 62 от ЗУТ.
Чл. 14 (1) Заданията за изработване на ПУП на обществени зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се разглеждат и приемат от ЕСУТ-Балчик и от Постоянната комисия по ТРСУ при Общинския съвет - Балчик.

(2) По решение на общинския съвет или на кмета на общината могат да се разглеждат и приемат задания и за други видове зелени площи.

(3) При разглеждане на заданията по ал. 1, с оглед характера на обекта, кметът на общината или председателят на общинския съвет могат да изискат ПУП да бъде подложен на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 от ЗУТ.
Чл.15 Парковете и градините, обявени или декларирани за паметници на градинско-парковото изкуство или представляващи части от групови паметници на културата, се планират, устройват и опазват при спазване на Закона за паметниците на културата и
музеите (ЗПКМ).

Чл.16 Новоизградените общински зелени площи задължително се предават с гаранционен срок, в който изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и да възстанови загиналата растителност. Гаранционният срок е равен на гаранционното поддържане, включено в договора за изпълнение на обекта.
Чл.17 На основание чл. 11, ал. (1) от настоящата Наредба се изготвят краткосрочни, средносрочни и дългосрочни програми за изграждане на нови зелени площи, които се приемат от Общински съвет - Балчик.

Чл.18 При преструктуриране на съществуващи жилищни комплекси застрояването и урегулирането на нови поземлени имоти в тях за квартални паркове и градини се извършва по реда на чл. 22 от ЗУТ и съобразно предвижданията на ОУП.


Раздел втори

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ


Чл. 19 Парковете и зелените площи могат да бъдат ограждани при условията на чл. 48, ал. 1 и 2 от ЗУТ.

Чл. 20 (1) Отменя чл. 20, ал. 1 с Решение № 244/23.06.2019 г. по Адм. дело № 160/2019г.

 (2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на картотекирана дървесна растителност.

(3) Когато за временния обект по ал. 1 се налага премахване на дървесна растителност, визата се съгласува с ЕКО, която дава указания за извършване на компенсаторно озеленяване в незаетата от обекта част от имота и упражнява контрол по спазване на
поставените условия.

(4) Не се разрешава в имотите по ал. 1 изграждане на временни паркинги, автокъщи, автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите функции.
Чл. 21 В застроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, се разрешава само преустройство на таванско помещение по чл. 50, т. 1-б от ЗУТ и вътрешно преустройство и ремонти по чл. 53 от ЗУТ.

Чл. 22 (1) В имотите, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, които не са реализирани, до тяхното отчуждаване могат да се поставят преместваеми обекти, съгласно Наредбата за преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ.
(2) При поставяне на преместваемите обекти в имотите по ал. 1 не се разрешава премахване на дървесна растителност.

 

Раздел трети

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (НЕПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ)


Чл. 23 (1) При разрешаване на временни и на преместваеми обекти по чл. 55, чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в незастроени имоти, които не са определени по устройствен план за зелени площи, но в които има дървесна растителност, обектите се разполагат така, че да се осигури определената с ПУП за имота минимална озеленена площ, при максимално опазване на растителността.

(2) Когато временните и преместваемите обекти по ал. 1 засягат дървесна растителност, площта и разполагането им се съгласуват с ЕКО.

(3) Не се разрешава поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в застроени имоти, ако поставянето им предвижда премахване на дървесна растителност.
Чл. 24 (1) Когато по искане на физически и юридически лица се допуска изработване или изменение на ПУП за имоти със съществуваща дървесна растителност, от тях се изисква да представят геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност.

(2) Заснемането и становището по ал. 1 се заверяват от ЕКО.

(3) При заверяване на заснемането по ал. 1 ЕКО изразява становище, дава препоръки за опазване на наличната в имота дървесна растителност, както и указания за извършване на компенсаторно озеленяване в или извън границите на имота.

(4) Заверените заснемане и становище по ал. 3 се прилагат към проекта за ПУП и се съобразяват при неговото одобряване.

Чл. 25 (1) Молбата за издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ се придружава от заверено заснемане и становище по чл. 24, ал. 1 от настоящата наредба.
(2) По изключение и по преценка на органа, който издава визата, може да се изисква заснемане и становище и за случаи извън тези по ал. 1.

(3) Не се изисква заснемане и оценка при издаване на виза по влязъл в сила ПУП, при одобряването на който е изпълнена разпоредбата на чл. 24 от настоящата Наредба, както и на виза за надстрояване на съществуваща сграда.

(4) Заверката на заснемането и на становището по ал. 1 се извършва от ЕКО.
(5) За строежите по чл. 12, ал. 3 от ЗУТ компетентните органи, които съгласуват и дават становище за наличната в имота дървесна растителност, са Държавна агенция по горите (ДАГ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) или (НИНКН) - за обекти - паметници на недвижимо културно наследство, съобразно територията, в която попада имотът.
(6) Заснемането и становището по ал. 1 се съобразяват при издаването на визата за проектиране.
Чл. 26 (1) Всички инвестиционни проекти, без тези за еднофамилни и вилни сгради, жилищни сгради в малки населени места и за строежи от шеста категория, задължително включват част "Паркоустройство и благоустройство" (съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) или мероприятия по възстановяване и озеленяване на терена за обектите на техническата и транспортната инфраструктура съгласно чл. 68 от ЗУТ.
(2) Когато в имота има налична дървесна растителност, проектите по ал. 1 се придружават от заснемане и експертно становище.

(3) Проектите по част "Паркоустройство и благоустройство" се съгласуват от ЕКО.
(4) В случай, че ЕКО не съгласува част „Паркоустройство и благоустройство" от инвестиционния проект, проектът не се одобрява, а се връща на възложителя за преработка, съобразно указанията на службата.

Чл. 27 (1) Проектите по част „Паркоустройство и благоустройство" се съгласуват само когато са съобразени с:

1. минималната озеленена площ съгласно издадената виза (одобрения ПУП или устройствена зона по ОУП);

2. изискванията на Наредба № 7 от 22 декември 2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
3. съществуващата в озеленената площ дървесна растителност;
4. нормите за отстояния на растителността от сгради, съоръжения и имотни граници;

5. биологичните изисквания на използваните растителни видове.

(2) Не се считат за озеленена площ външните тераси и всички видове пешеходни и транспортни настилки, а настилките на тревна фуга се включват в общата озеленена площ на имота с коефициент от 0,8 в зависимост от вида им.

(3) Озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота, ако според конструктивния проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен пласт повече от 0,60 м. При по-малък почвен слой (но не по-малко от 0,30 м) площта им се умножава с коефициент 0,8.

(4) Водните площи се включват в озеленената площ. Когато надхвърлят 50 % от изискващата се минимална озеленена площ, участват с площ, умножена с коефициент 0,5.

(5) Кашпите с площ повече от 0,50 кв. м площ и дълбочина над 0,50 м се включват в озеленената площ на имота, като сумарната им площ се умножи с коефициент 0,8.

Площта на по-малките кашпи участва с коефициент 0,5.

(6) Вертикалното озеленяване (в това число перголи и фасади) участва в озеленената площ с коефициент от 0,5 до 0,8.

Чл. 28 (1) При съгласуване на част „Паркоустройство и благоустройство" към инвестиционните проекти, когато е необходимо компесаторно озеленяване, ЕКО предписва размера, видовия състав и местоположението му.

(2) Гаранционният срок за извършеното компенсаторно озеленяване е най-малко два вегетативни периода.

Чл. 29 Разрешение за отсичане на дървесна растителност при строителство се издава само въз основа на одобрен при условията и по реда на тази Наредба инвестиционен проект, съобразен със становището и предписанията на ЕКО.

Чл. 30 (1) Предвидените в съгласувания паркоустройствен проект посадъчни работи, в т.ч. и компенсаторното озеленяване, когато е в поземления имот, се извършват в първия възможен посадъчен сезон, през който това е възможно съобразно организацията на строителството.
(2) За случаите, когато компенсаторното озеленяване е извън поземления имот, то се извършва в първия възможен посадъчен сезон след започване на разрешеното по смисъла на чл. 157 от ЗУТ строителство в имота.

Чл. 31 За установяване на изпълнението на паркоустройствените работи и/или компенсаторното озеленяване, ЕКО съставя констативен протокол (приложение № 3).


Глава четвърта

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА


Чл. 32 (1) Поддържането на зелените площи се ръководи и осъществява от ЕКО, при Община Балчик (общинско предприятие „БКС", концесионер, изпълнител по договор за възлагане на обществена поръчка или др.). То е непрекъснат процес с агробиологичен строително-ремонтен характер, осигуряващ необходимите условия за комплексно функциониране на елементите на зелената система.

(2) Общинските зелени площи за широко обществено ползване на всеки пет години се подлагат на преглед и преценка за необходимостта от частична реконструкция на амортизирани биологични или благоустройствени фондове. Прегледът и преценката се извършват от ЕКО.

Чл. 33 (1) Според интензивността на поддържане зелените площи общинска собственост се разпределят в следните категории:

І категория - представително поддържане;

ІІ категория - оптимално поддържане;

ІІІ категория - средно поддържане;

ІV категория - частично поддържане;

(2) Поддържането на зелените площи се извършва въз основа на технологични нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на работите на съответните структурни елементи.

Чл. 34 (1) Организацията по изразходване на определените от Общинския съвет средства за поддържане на зелените площи по възприетите категории и интензитет на поддържане се извършва от ЕКО въз основа на одобрените технологични нормативи и разработените годишни технологични план-сметки.

Чл. 35 Контролът върху качеството на работата по поддържането на общинските зелени площи се извършва от ЕКО, като за направените проверки се съставя констативен протокол (приложение № 3).


Глава пета

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА


Раздел първи

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ


Чл. 36 (1) Всички граждани на общината са длъжни да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост.

(2) Опазването на зелените площи включва:

1. полагане на постоянни грижи за поддържане в добро състояние на зелените площи;

2. недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи, настилките, водните площи и парковите съоръжения.
Чл. 37 (1) Обществените зелени площи се използват само съобразно основното им предназначение по чл. 1, ал. 2.

(2) В обществените зелени площи се забранява:

1. строителството на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в паркоустройствените планове;

2. повреждането на растителността;

3. поставянето на рекламно-информационни елементи или други съоръжения по дърветата и в непосредствена близост до тях;

4. разполагането на търговски обекти на територията на зелената система на община Балчик, с изключение на предвидените в ПУП;

5. ходенето по тревните масиви в представителните зелени площи, съгласно утвърден списък, освен в специално обозначените за целта места;

6. преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим;
7. нанасянето на повреди и преместване на парковата мебел, съоръженията и настилките около тях;

8. разхождането на свобода на домашни любимци /кучета и други животни извън определените и обозначените за това места/;

9. замърсяването на зелените площи, алеи, детски площадки и други съоръжения с животински екскременти;

10. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове;
11. събирането на семена, плодове, резници /освен за общински нужди и на лица придружени с персонално разрешение от Кмета на Общината/, брането на билки и цветя;

12. паленето на огън;

13. ползването на зелените площи, тротоарите и други места, предназначени за общо ползване, за съхранение на стоки и амбалаж;

14. насипването на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на не по-малко от 1 м от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите на уличните платна

15. пашата на животни.

Чл. 38 (1) Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на определените за това места след разрешение на Кмета на общината или упълномощено от него лице.

(2) За провеждането на мероприятията по ал. 1 се събира такса, определена с Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик

Чл. 39 (1) Ползвателите на съоръжения и търговски обекти в зелените площи са длъжни да чистят прилежащата им територия в обхват до 5 /пет/ м, както и да провеждат мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност по указания и схема, съгласувана с ЕКО.

(2) Преминаването на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти, се извършва по режим, определен от ЕКО.

Чл. 40 (1) При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, задължително се предписват възстановителни мероприятия.
(2) След извършване на неотложни аварийни мероприятия на инженерната инфраструктура в зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им.
(3) Възстановителните мероприятия са за сметка на възложителя, като за целта се внася гаранционен депозит на касата на Община Балчик, който се възстановява или задържа в зависимост от състоянието на зелените площи след приключването на възстановителните работи

(4) Задължително се кофрират стволовете на дърветата застрашени при строителството.

 

Раздел втори

ОПАЗВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ


Чл. 41 (1) Декоративната дървесна и храстова растителност на територията на Община Балчик се опазва по реда на тази наредба.

(2) Тази наредба не се отнася за растителността в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти- паметници на културата или други, за които има специален закон.

(3) Единични дървета, обявени за "исторически" или за "вековни и забележителни" извън обекти-паметници на културата или защитени територии, се опазват по предвидения ред в Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ), в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Чл. 42 (1) Собствениците са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност.

(2) Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на компетентните служители от ЕКО за извършване на огледи, картотекиране и контрол.
(3) В случай на отказване на достъп до имотите се издава заповед на кмета на общината по реда на чл. 194, ал. 3 от ЗУТ.

(4) Съществуваща дървесна растителност може да се премахва по изключение само по реда на тази Наредба или по реда на друг нормативен акт.

(5) Забранява се на собствениците на имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, да премахват, освен в случаите по чл. 45, или увреждат дървета и храсти.
(6) При изграждане на обекти с временен и постоянен статут съществуващата растителност се опазва при условията и реда на Раздел втори и Раздел трети от Глава трета и Раздел трети от Глава четвърта.

Чл. 43 Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите, и да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл. 49, ал. 2.
Чл. 44 (1) За осигуряване на оптимални условия за развитие на дървесната и храстова растителност, тя следва да се засажда на нормативно изискващите се минимални отстояния от сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници.
(2) Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации се съгласува с ЕКО.


Раздел трети

ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ


Чл. 45 (1) На територията на Община Балчик се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.
(2) По изключение растителността се премахва в следните случаи:
1. при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;
2. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленените площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти;

3. при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;

4. при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.
(3) Кастрене на дълготрайни декоративни дървета и храсти, независимо от собствеността им, се допуска при доказана необходимост въз основа на експертно становище.
Чл. 46 (1) Писмено разрешение за преместване, премахване или кастрене на декоративна дървесна и храстова растителност (приложение № 4), се издава от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на експертно становище.
(2) Срокът на валидност на разрешенията е 1 (една) година, след което срокът на валидност на разрешението може да се продължи с още 1 (една) година.
Чл. 47 (1) Когато на физически или юридически лица се издават разрешения за премахване или преместване на общинска декоративна растителност, на засегнатата растителност се прави оценка от ЕКО.

(2) В разрешението се вписва размерът на обезщетението и задълженията към Общината, произтичащи от дейността по отсичането (приложение № 2).
(3) Дърветата и храстите по чл. 47, ал. 2, т. 4 се премахват незабавно от собственика или от аварийните служби, като за състоянието им и предприетите мерки се съставя констативен протокол от общинската администрация. За премахването им собственикът на терена уведомява в тридневен срок ЕКО - при всички случаи, НИНКН - за обекти- паметници на недвижимо културно наследство, РИОСВ - за дървета, обявени за защитени.

(4) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния недвижим имот.

Чл. 48 (1) Отрязването на клони, преместването и премахването на общинска декоративна растителност, за която има писмено разрешение, се извършва за сметка на собственика и/или на заинтересованото лице.

(2) Дървесината, добита при отсичане на растителност с разрешение за премахване, се маркира с марка собственост на общината и за транспортирането й се издава позволително, за което се събират такси.

Чл. 49 (1) Споровете между собствениците за отсичане на дървета, намиращи се на отстояние от съседен чужд имот (приложение №1), по-малко от допустимото от закона, се решават по съдебен ред.

(2) По реда на тази Наредба се разглеждат и разрешават искания за отсичане на корени или клони на дървета, преминаващи или находящи се в съседен имот, само при представяне на писмено съгласие на съседа.

(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост се провеждат при условията и по реда на тази Наредба при съгласие на собствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за собствеността.
(4) Всеки съсобственик или собственик на обект в етажна собственост може да иска по съдебен ред премахването на растителност, която влошава недопустимо условията за ползването на неговия имот.

Чл. 50 (1) Заявлението за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност по Раздел трети се подава до Кмета на Общината.
(2) Кметът на общината разглежда подаденото заявление и издава разрешение или отказ, когато това е от неговата компетентност по тази наредба. В останалите случаи изпраща преписката на органите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и/или на (НИНКН), придружена с експертно становище.

(3) Заявлението се подава от собственика на имота, заинтересовани физически или юридически лица.

(4) Към заявлението се прилагат копия от: документ за собственост, одобрен инвестиционен проект, квитанция за внесена такса и др. документи.


Глава шеста

КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. AДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 51 Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на Община Балчик, зам. кмет на Община Балчик, кметовете на кметства в общината, ЕКО.
Чл. 52 (1) За всички причинени щети на елементите на зелената система на Община Балчик - растителност и съоръжения, виновните лица, освен глоба, дължат обезщетение в размер, достатъчен за възстановяването на премахнатата растителност.
(2) Обезщетение не се дължи, ако в определен от експертна комисия по озеленяване, срок виновните лица възстановят причинените щети.

(3) В случаите, когато без съгласието на собственика се премахват дървета и храсти, които не нарушават нормативните отстояния от сгради, съоръжения и имотни граници или не създават съществени пречки за инженерните мрежи, причинителят на щетата е длъжен да заплати на собственика обезщетение. В тези случаи, при липса на съгласие, размерът на обезщетението се установява по съдебен ред.

(4) Не се дължи обезщетение при премахване на дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и др. създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.
(5) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от ОП „БКС" - Балчик за сметка на нарушителите.

Чл. 53 (1) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на Кмета на Общината.
(2) В случаите на нарушение на тази наредба, актовете за установяване на административно нарушение могат да се съставят и от служители на Министерството на вътрешните работи, които могат да налагат санкции по реда на чл. 54, ал. 5.
(3) Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината издава наказателно постановление.

(4) Установяването на нарушенията, определянето на наказателно-отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(5) При установяване на нарушения свързани с растителността в територии, обявени за защитени природни обекти, санкциите се налагат от органите на МОСВ.
(6) Нарушенията свързани с неправилно преминаване и паркиране на МПС в зелени площи се установяват по реда на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Балчик или друг нормативен акт.

(7) Нарушенията свързани с монтиране на преместваемис съоръжения, рекламно информационни елементи, палатки, каравани и други в зелените площи, за които няма разрешение се установяват по реда на Наредбата по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

Чл. 54 Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание лице, което:

(1) упражнява спортове извън определените за това места, с които застрашава посетителите на парковете, градините и зелените площи, находящи се на територията на Община Балчик;

(2) Отменя чл. 54, ал. 2 с Решение № 244/23.06.2019 г. по Адм. дело № 160/2019г

(3) Отменя чл. 54, ал. 3 с Решение № 244/23.06.2019 г. по Адм. дело № 160/2019г

(4) пуска на паша домашни животни, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност или коси трева без разрешение;

(5) предизвиква шум и безпокойство, които пречат на посетителите в обектите на зелената система;

(6) замърсява зелените площи с отпадъци от всякакво естество;

(7) извършва продажба без разрешение в зелените площи на всички видове стоки, извършва услуги или устройва забавления;

(8) организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други обществени мероприятия на открито в зелените площи без разрешение на кмета на община Балчик;

(9) чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи и друга паркова мебел;
(10) поставя по дърветата в обществените зелени площи рекламно-информационни елементи или други съоръжения.

(11) озеленява нови зелени площи в определения гаранционен срок и не отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и не възстанови загиналата растителност.
(12) отсече повече от определения в разрешението брой дървета.
Чл. 55 Наказва се с глоба от 500 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание:
1. лице, което разпореди да се отсече, изкорени, унищожи или увреди дълготрайна растителност, зелена площ, паркова територия и др. без писмено разрешение на компетентния орган;

2. изпълнителят на новоизградени зелени площи, който в определения гаранционен срок не отстрани допуснатите пропуски и не възстанови загиналата растителност;
3. лице, което отсече повече от определения или допустим брой дървета, определени ни му в разрешението;

4. лице, което създава нерегламентирани сметища в територии и имоти предвидени за озеленяване.
Чл. 56 За други нарушения на тази наредба на виновните лица се налагат глоби в размер от 100 до 500 лв.

Чл. 57 При явно маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се съставя акт за установяване на нарушение, а се налагат глоби по реда и в размера, предвиден с чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 58 Когато някое от нарушенията по чл. 57 е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв., а за нарушение по чл. 56 - от 1000 до 3000 лв.

Чл. 59 (1) Размерът на депозитите и обезщетенията за причинени вреди на Зелената система при:
1. Строителство и реконструкция на обекти от високо, ниско и подземно строителство, когато се засягат общински озеленени площи.

2. Строителство и реконструкция на обекти от високо, ниско и подземно строителство, когато се налага премахване на дървесна и храстова растителност е в съответствие с Приложение № 2 от Настоящата наредба.


Глава седма

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. По смисъла на тази Наредба:

1."Декоративна растителност" (вегетативни елементи) е цялото декоративно растително разнообразие - дървета, храсти, цветя и треви, включено в зелените площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица.

2."Дълготрайна декоративна растителност" са всички местни и чуждоземни декоративни видове, широколистни и иглолистни дървета и храсти.
3."Интензитет (степен) на поддържане" е повторяемостта на видовете дейности според технологичните нормативи в определената категория озеленена площ.
§ 2. Експертно становище за състоянието на растителността се изготвя от ЕКО, което съдържа

1. Данни за местоположението и собствеността;

2. Данни за декоративния вид и състояние - възраст, диаметър на ствола, диаметър на короната, ориентировъчна височина, жизнеността на вида, преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса, симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда;
3.Заключение с конкретни предложения - да се запази и се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с друг екземпляр.

§ 3. Отстоянията на декоративната растителност от въздушни електропроводи и др. енергийни обекти се определят, съгласно Наредба № 16 за сервитути на енергийни обекти (ДВ бр. 88/08.10.2004г.) Определяне местоположението и собствеността;
§ 4. Започнали производства и строежи до момента на приемането й завършват по стария ред.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 5. В шест месечен срок от влизане в сила на тази наредба, Общинският съвет на Община Балчик приема изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, с които се определят таксите по нея, Наредбата за обществения ред в Община Балчик.
§ 6. След одобряване на ПУП и/или на план-схеми за разполагане на преместваеми съоръжения по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, всички заварени в общинските озеленени площи преместваеми обекти, които не са потвърдени с тези планове и/или план-схеми, се премахват.
§ 7. (1) Наредбата за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на делената система на територията на община Балчик се издава на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с и чл. 62, ал. 10 на ЗУТ

(2) Наредбата влиза в сила след публикуването й.

ИЛИЯН СТАНОЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БАЛЧИК
Приложение №1

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТСТОЯНИЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ ОТ ПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СГРАДИ

Вид на съоръжението

Минимални разстояния от стъблото в метри

Дървета

храсти

1. Регулационни линии на съседни парцели1.1. За ниски дървета (с височина до 2,5 м)

1,0

-

1.2. За средно високи дървета (с височина до 5,0 м)

1,5

-

1.3. За високи дървета (с височина над 5 м)

3,0

-

2. От бордюри на тротоари и паркови алеи

0,7

0,5

3. От ръбовете на пътни платна, укрепени банкетни ивици и основи на канавки

2,0

1,0

4. От основата и ръбовете на откоси и тераси

1,0

0,5

5. От стълбовете на осветителни мрежи

4,0

0,5

6. От основата и ръбовете на подпорни стени

3,0

1,0

7.От стените на канализационни, газопроводни и топлопроводни тръби

2,0

1,0

8. От стените на проходими и непроходими инсталационни колектори

2,0

1,0

9. От високопроводи и дренажи

1,0

-

10. От подземни електрокабели до 2,5 KV

2,0

0,7

11. От подземни електрокабели над 2,5 KV

3,0

2,0

12. От слаботокови кабели

1,5

0,7

13. От горната част на подземни колектори до повърхността на почвата

1,0

0,5

14.Външни стени до сгради и съоръжения

5,0

1,5

15. От надземни улични линии - слаботокови и проводници с ниско напрежение до короната на дърветата

1,5

-
Приложение №2

ТАРИФА

ЗА РАЗМЕРА НА ДЕПОЗИТИТЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 60 ОТ НАСТОЯЩАТА НАРЕДБА

РАЗДЕЛ I

Храсти и тревни площи

Унищожаване или трайно увреждане

Депозит за възстановяване

в лв.

Обезщетение, при унищожаване на растителността

1.

Тревни площи - райграс


 


I категория

40.00 лв./м2

50.00 лв.


II категория

30.00 лв. /м2

40.00лв


III категория

25.00 лв./ м2

35.00 лв.


IV категория

20. 00лв./м2

30.00 лв.

2.

Едногодишни (летни) цветя   за 1 м2
I категория

120.00 лв.

80.00 лв.


II категория

90.00 лв.

70.00 лв.


III категория

60.00 лв.

60.00лв.


IV категория

45.00 лв.

50.00 лв.

3.

Многогодишни (почвопокривни) цветя за 1 м2

120.00 лв.

100 .00 лв.

4.

Жив плет за бройка

-широколистни храсти

-иглолистни храсти


45.00 лв.

80.00 лв.


60.00лв.

100.00лв.

5.

Рози - за бройка

-обикновена

-рядък вид (черна)20.00 лв.

60.00 лв.


30.лв.

70.00лв.

6.

Рози - влачещи

70.00 лв.

85.00лв.

7.

Храсти с височина до 0.50 м

-широколистни

-иглолистни


35.00 лв.

85.00 лв.

 

45.00лв.

90.00лв.

8.

Храсти с височина от 0.50 - 1.00 м

-широколистни

-иглолистни80.00 лв.

100.00 лв.

 

 

85.00лв.

120.00лв.

9.

Храсти с височина над 1.00 м

-широколистни

-иглолистни


120.00 лв.

160.00 лв.

 

130.00лв.

200.00лв.


Раздел II Дървесна растителност


10.

ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ЗА 1 БРОЙ

Височина

Обезщетение


- Айлант, акация, тополи, върби, пауловния и др.

от 5 - 10 метра

40.00 лв.

над 10 м

80.00 лв.


- Бреза, елша, чинар, червен американски дъб, софора, трепетлика, бряст, черница

от 6 - 12 метра

50.00 лв.

над 12 метра

90.00лв.


Бук, клен, липа,шестил, явор, кестен, орех, каталпа, дъб

от 6 - 12 м

90.00лв.

над 12 м

140.00лв.

11.

ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА - за 1 брой

 
Лъжекипарис, веймутов бор, морски бор, метасеквоя, лиственица

От 2.4 - 4.5 м

40.00лв.

От 4.5 до 10м

250.00 лв.

Над 12 м

400.00лв.


Бял и черен бор; обикновен и сребрист смърч; ела - обикновена, гръцка, испанска конколорка;   мура, кедър; източна и западна туя

От 2.4 - 7.5 м


150.00лв.

От 7.5- 10 м

300.00лв.

Над 12 м

500.00лв.


Тис, юниперус

От 2.4 - 7.5 м

130.00лв.

От 7.5- 10 м

350.00лв.

Над 12 м

500.00лв.


ЕКЗОТИЧНИ ВИДОВЕ

Височина от 10- 12 м


1

Магнолия


350.00 - 500.00 лв.

2

Гинко билоба


350.00 - 500.00 лв.

3

Червен кестен


350.00 - 500.00 лв.

4

Див лимон


350.00 - 500.00 лв.

5

Ацер палматум


350.00 - 500.00 лв.

6

Криптомерия


350.00 - 500.00 лв.

7

Вечнозелен дъб


350.00 - 500.00 лв.

8

Албиция


350.00 - 500.00 лв.

9

Маклура


350.00 - 500.00 лв.

10

Японска вишна


350.00 - 500.00 лв.

11

Финикова палма


350.00 - 500.00 лв.

12

Хартиено дърво


350.00 - 500.00 лв.