(Приета с Решение 598, Протокол № 47 от 17 май 2010 г.; изм. с Решение 874 п Протокол № 53 от 25 юни 2015 г.)Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Тази наредба урежда:

1.Правилата, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на община Балчик.

2.Правомощията на общинската администрация, свързани с регистрацията на ППС с животинска тяга.

3.Реда за контрол и налагане на санкции.

Раздел I

Правила за движение

Чл. 2 Водачите на превозни средства с животинска тяга могат да се движат по пътищата на община Балчик, само с ППС оборудвани съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и регистрирани по реда на тази Наредба.

Чл. 3 Водачите на превозни средства с животинска тяга могат да използват за движение разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет или локално платно, ако те са  годни за това и ако това не пречи на другите участници в движението съгласно чл.15, ал.5 от ЗДП (Закон за движение по пътищата).

Чл. 4 Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя съгласно чл.106 от ЗДП.

Раздел II

Забрани и разрешения за ППС с животинска тяга   

Чл. 5 /1/ изм. с Решение 874 по Протокол № 53 от 25.06.2015 г.Абсолютно забранено е движението на ППС с животинска тяга по главен път Варна - Дуранкулак, главен път Балчик - Добрич, републикански път № 9002: /Каварна-Балчнк/ - Царичино - Кремена - Дропла - Петлешково - Присад - Генерал Тошево, общински път Балчик - кк Албена и четвъртокласна пътна мрежа в местността "Кулака".                                                                                                                             

/2/ Забранява се движението на  ППС с животинска тяга за гр.Балчик по улици  "Христо Ботев", "Г.Бенковски", " Иван Вазов", " Приморска", "Черно море"  и                за с. Кранево по улици  "Пирин" ,"България", "Черно море" и  "Черноморска". 

/3/ Забранява се движение на ППС с животинска тяга на територията на община     Балчик по републикански, общински и полски пътища за периода:

   от 31.03. до 31.10. след 21.00 часа до 06.00 часа

   от 30.10. до 31.03. след 16.30 часа до 07.00 часа

/4/ Движението на ППС с животинска тяга в КК  Албена да е регламентирано с валидни договори, сключени с ръководството на КК Албена за определен сезон.

чл. 6 /1/ Разрешава се движението на ППС с животинска тяга да става само по  ул.  "Панорамен път" и/или съседни при невъзможност за преминаване на тях улици (при ремонт на пътя, при ВиК аварии, при други обстоятелства) за ППС с животинска тяга от квартал "Изгрев" и по улиците от квартал "Левски".

/2/ Разрешава се движение на ППС с животинска тяга  с атракционна цел, само с изричното писмено разрешение на Кмета на община Балчик, по определен маршрут и часове както следва:

а/ собственикът на ППС с животинска тяга с атракционна цел подава заявление до Кмета на община Балчик

б/ в заявлението се посочва периода, за който жепае да пребивава на територията на община Балчик, часовете през които да се движи и маршрута на движение на превозното средство с животинска тяга

в/ в 7 дневен срок, от подаване на заявлението на молителя се издава Заповед,при наличието на необходимите предпоставки


Глава втора

РЕГИСТРАЦИЯ

Раздел I

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Чл. 7 Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират от служби за контрол, определени от Кмета на община Балчик, съгласно чл.167, ал.2, т.4 от Закон за движение по пътищата (ЗДП).

Чл. 8 /1/ Собствениците на пътните превозни средства с животинска тяга подават заявление по утвърден образец /Приложение №1/ до Кмета на община Балчик в деловодството на Общинска администрация или чрез кмета /кметски наместник/ на съответното населено място.

/2/ Длъжностното лице, назначено от Кмета на Община Балчик вписва данните за собственника и за ППС в регистъра по образец /приложение №2/ и изготвя регистрационен талон.

/3/ На собственника на вписаното в регистъра пътното превозно средство с животинска тяга се издава регистрационен талон /приложение№3/ и регистрационна табела по образец /приложение №4/

/4/ При получаване на реквизитите по ал.3 , собственникът  представя Декларация /Приложение №5/, че ППС е приведено в съответствие с изискванията на тази Наредба.

Чл. 9 /1/ При промяна на обстоятелствата вписани в регистъра, собственникът подава заявление за вписване на промяната, като прилага  и нова Декларация .

/2/ След вписване на промяната на собственника се издава нов регистрационен талон със същия номер.

/3/ При спиране от движение на ППС с животинска тяга регистрационния  талон и табелата се връщат на длъжностното лице за заличаване от регистъра.

/4/При изгубване или похабяване на регистрационната табела и/или регистрационния талон се издават нови по реда на чл.8 от Наредбата

Раздел  II

Изисквания за пътните превозни средства с животинска тяга и водачите им

Чл. 10 /1/ За да участва в движението по пътищата, всяко пътно превозно средство с животинска тяга трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а през нощта и намалена видимост - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите се разполагат симетрично от двете страни на превозното средство съгласно чл.71, ал.1 от Закон за движение по пътищата (ЗДП).

/2/ На задната страна, а при необходимост - на друго подходящо  видно място, на всяко превозно средство с животинска тяга да има поставена регистрационна табела, указваща населеното място и регистрационния номер, съответстващ на номера от регистъра.Табелката трябва да бъде от ламарина със светлоотразително фолио ипи друго трайно покритие с правоъгълна форма и размери :

Дължина - 400мм и Ширина -  250мм

Буквите - Височина 47мм, Ширина 35мм, Дебелина на линиите 10мм

Цвят - основен фон - бял, а на буквите - черен

/3/ Пътното превозно средство с животинска тяга трябва да е оборудвано с престилки за животинските отпадъци.

/4/Всяко животно трябва да има на челото си бял светлоотразител.

Чл. 11 /1/ Пътно превозно средство с животинска тяга може да се движи по платното за движение на пътищата, отворени за обществено ползване само, ако се  управлява от  лице, което е на възраст не по - малка  от 12 години или с придружител на възраст не по - малка от 16 години, ако водачът на ППС е на възраст по - малка от 12 години, съгласно изискванията по чл.164 от ЗДП (Закон за движение по пътищата)

/2/ Водачът на пътното превозно средство с животинска тяга трябва да бъде със светлоотразителна жилетка и да притежава регистрационен талон.


Глава трета

Контрол и санкции

Чл. 12 /1/Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Община Балчик  и на служителите на РУ на МВР  гр.Балчик и  Албена.

/2/ Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностните лица, определени от Кмета на Община Балчик и с актове на служители на РУ на МВР гр.Балчик и  Албена.

/3/ Въз основа на съставените актове Кмета на Община Балчик или упълномощен от него заместник кмет издава наказателните постановления.

/4/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Чл. 13 /1/ За установените нарушения на тази наредба, лицата извършили или допуснали нарушението се наказват с глоба в размер на:

  • за липса на светлоотразители                      5.00 лв.

  • за липса на светлоотразителна жилетка     5.00 лв.

  • за липса на светещо тяло                             5.00 лв.

  • за липса на престилка за екскременти      10.00 лв.

  • за липса на регистрационна табела           20.00 лв.

  • за липса на регистрационен талон             20.00 лв. 

 /2/ Глобите, събирани при констатиране на нарушения във връзка с контрола, постъпват в бюджета на общината.


Глава четвърта

Допълнителни разпоредби

 

По смисъла на тази Наредба:

1."Пътно превозно средство " е съоръжение, придвижващо се по пътя на колела и използвано за превозване на хора или товари теглено от коне, магарета, мулета, катъри, волове и др. - §6, т.10 от ЗДП (Закон за движение по пътищата).


Глава пета

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази  Наредба   се  издава на  основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.167, ал.2, т.4 от  Закон за движение по  пътищата (ЗДП)  и  §11от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР)  от Закон за движение по пътищата (ЗДП)

§ 2. Наредбата е приета с Решение 598, по Протокол № 47 от 17 май 2010 г. на Общински съвет  - Балчик.

§ 3. Тази Наредба  следва да се побликува  в местния печат в 7 - дневен срок от   приемането й  и  влиза в сила от деня на побликуването й.

§ 4. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на Общинския съвет.

§ 5. Разпоредбите на тази Наредба се прилагат, доколкото не противоречат на     нормативни актове с по-висока юридическа сила.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК:

/Ст. Павлов/

 

                                                                          

 

Приложение №1 (към чл. 8, ал.1)


ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА БАЛЧИК                                                        З А Я В Л Е Н И Е

                            за наличие на пътно превозно средство с животинска тяга


от.....................................................................................................................................................

                                            / име, презиме, фамипия /

ЕГН...................................... с постоянен адрес на  местоживеене гр./с.....................................,

община Балчик, ул..................................................№.......тел......................................................

Долуподписаният заявявам, че съм собственник  на ..........бр. пътно превозно средство с животинска тяга в гр./с................................................................................................................

........................................................................................................................................................

                              / конска, магарешка, волска или друг вид /
............2010 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                         Заявител....................

 

 

 

 

 

Приложение №2 (към чл. 8, ал. 2)

 

 


РЕГИСТЪР

НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРИДВИЖВАНИ С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

 

Ррег.№

Дата на регистрацията

Собственост, собствено, бащино и фамилно име на собственика

Адрес на собственика


с...............Ул.......№......

Вид на пътното превозно средство /платформа, каруца-конска, волска и др./

Промени в регистрацията /промяна на собственост, смяна на адрес и др./

 забележка

11

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7 

 

 

 

Приложение №3 (към чл. 8, ал. 3)

 


РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН

НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С  ЖИВОТИНСКА  ТЯГА


                    лице на талона                                            гръб на талонаОБЩИНА БАЛЧИК


Населено място:............................


Регистрационен талон на пътно превозно средство с животинска тягаРегистрационен №.........../......20.....г.


Вид на ППС:.......................................

..............................................................

    /конска, магарешка, волска или друга каруца/


Собственик:...........................................

................................................................

          /собствено, бащино и фамилно име/

Адрес:/с./...........................................

Ул..........................................№..........


Извършил регистрацията........................

                             /собствено и фамилно име/

                               подпис и печат


Приложение №4 (към чл. 8, ал. 3)

 

РЕГИСТРАЦИОННА ТАБЕЛА

НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С  ЖИВОТИНСКА  ТЯГА

ОБЩИНА БАЛЧИК


С.БЕЗВОДИЦА

Размери на табелата: Дължина - 400 мм.; Ширина - 250 мм.

Размери на буквите: Височина - 47 мм ; Ширина - 35 мм ; Дебелина на линиите - 10 мм

Цвят на табелата: Основен фон - бял ; Цвят на буквите - черен

Материал: Ламарина със  светлоотразително фолио или друго трайно    покритие


Приложение №5 (към чл.8 ал.4)


ДО

КМЕТА

НА ОБЩИНА БАЛЧИК
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

по чл.8, ал.4 от Наредба за регистрация на ППС с животинска тяга

( за обстоятелствата по чл.10 от Наредбата)Долуподписаният/-ата __________________________________________________,

                                                                                                 (собствено, бащино и фамилно име)


ЕГН _____________, лична карта №_________________, издадена на ________________  


от МВР - гр. _______________, адрес: __________________________________________

                                                   (постоянен адрес)

притежаващ Регистрационен талон №............

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е

1.Регистрираното под №...................................... пътно превозно средство ..............................................................................................................................................

                                           / вид на превозното средство/

е оборудвано съгласно изискванията на Наредбата, а именно:

- има  два бели/жълти светлоотразителя отпред;

- има два червени светлоотразителя отзад;

- има светещо тяло за движение през нощта;

 - има осигурена престилка за животинските отпадъци;

 - има светлоотразител на челото на животното;

2.Получената от общината регистрационна табела ще поставя на задната част на

ППС.

3.Известно ми е, че при промяна на собствеността на ППС, смяна на адрес и др. съм длъжен да подам заявление за промяна в обстоятелствата; а при спиране от движение на ППС да върна табелата и регистрационния талон в общината.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.


____________  2010г.                                       ДЕКЛАРАТОР : _______________        

      (дата)