• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Очакваме вашите предложения и становища относно измененията в НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИКДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БАЛЧИК

Относно:     Промяна в Наредбата за обществения ред на територията на Община Балчик (приета с реш.№77/29.06.2004 г. по протокол №9 на ОС-Балчик, изм.и доп. с реш.№407 по протокол №44/30.06.2006 г.; изм.и доп.с реш.№ 312 по протокол №31/15.05.2009 г.)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Настъпиха промени в чл.16 а от Закона за защита от шума в околната среда, (обн. ДВ, бр.41 от 02 юни 2009 г.), преустановено е издаването на становища от РИОКОЗ за удължено работно време, отменен е  Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия, а в новия Закон за защита на потребителите липсва раздел за търговия на открито (амбулантна търговия). Търговията на открито е регламентирана в Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн.ДВ бр.77 от 17.09.1991 г., посл.изменение ДВ. Бр.44 от 12.06.2009 г.), във връзка с промяна в Закона за защита от шума в околната среда (обн.ДВ.бр.74/2005 г., посл.изменение ДВ. бр.41 от 02.06.2009 г.) и  отменен закон за защита на потребителите и за правилата за търговия (ДВ бр.99 от 09.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) предлагам на Вашето внимание изменения в действащите разпоредби на Наредбата за обществения ред и следнотоПРОЕКТО РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се извършват изменения и допълнения в Наредбата за обществения ред на територията на Община Балчик (приета с реш.№77/29.06.2004 г. по протокол №9 на ОС-Балчик, изм.и доп. с реш. №407 по протокол №44/30.06.2006 г.; изм.и доп.с реш.№312 по протокол №31/15.05.2009 г.) както следва:

РАЗДЕЛ VІІІ

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ТЪРГОВСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ

БИЛО:

Чл. 31. Юридическите лица и едноличните търговци, извършващи търговска или производствена дейност, са длъжни да осъществяват зареждането и изнасянето на стоки и амбалаж без престояването им на тротоара или уличното платно, както и да не допускат тяхното замърсяване.

Глоба/имуществена санкция в размер от: 50 - 500 лв.

Чл. 32. Фирмите, които търгуват, произвеждат и складират хранителни продукти или химически вещества, са длъжни да съгласуват своята дейност с органите на ХЕИ - Добрич.

Глоба/имуществена санкция в размер от: 50 - 500 лв.

Чл. 33 (1) изм. и доп. Решение 312, Протокол № 31 от 15 май 2009 г. Забранява се използването на озвучителни уреди и оркестри на открито от 14.00 часа до 16.00 часа и след 24.00 часа в обекти, разположени на по-малко от 200 метра от жилищни сгради, средства за подслон и места за настаняване.

(2)        изм. и доп. Решение 312, Протокол № 31 от 15 май 2009 г.

Собственици и държателите на обекти и заведения за хранене и развлечения са длъжни да осигурят: 

1. поддържането на хигиеничен и естетичен вид в прилежащите в непосредствена близост територии, доказани с протокол от ХЕИ - Добрич;

2. изм. с Решение 312, Протокол № 31 от 15 май 2009 г. да притежават документ, удостоверяващ спазването на хигиенни норми за пределно допустими нива на шума, документ за направена оценка на риска на работните места от службата по трудова медицина, документ, удостоверяващ направена шумоизолация на обекта и регулирана озвучителна техника;

3. ефикасна вентилационна система в обекта, без да допуска замърсяване на въздуха в други сгради и обществени места.

4. работа във времето до 22.00 часа за периода от 01.10. до 30.04. на годината и до 24.00 часа за периода от 01.05. до 30.09. на годината без разрешение. За робота извън определените часове се изисква разрешение издадено от община Балчик, след представяне на становище от ХЕИ за шумообезопасен обект и констативен протокол.

(3)        изм. и доп. Решение 312, Протокол № 31 от 15 май 2009 г.

За нарушение на разпоредбите по този член се налага глоба/ санкция в размер от: 50 - 1000 лв.

(4)        изм. и доп. Решение 312, Протокол № 31 от 15 май 2009 г.

При повторно нарушение, нарушителите се наказват с глоба/имущесствена санкция в размер от 100 до 3000 лева, а за едноличните търговци и юридическите лица и с временно лишаване от правото да се упражняват дадена професия или дейност.

 Чл. 34.            Вторичните суровини и амбалаж от временните пунктове за изкупуване се извозват и теренът се почиства от фирмите, извършващи дейността.

Глоба/имуществена санкция в размер от: 20 - 200 лв.

Чл. 35. Фирмите, използуващи съдове и прибори за еднократна употреба, са длъжни да организират тяхното събиране и изхвърляне.

Глоба/имуществена санкция в размер: 20 - 200 лв.

            Чл. 36 а (Нов чл. 36а, с Решение № 407/30.06.2006 г., Протокол № 44.

(1)         Преди започване на дейността, управителят на фирмата декларира в община Балчик работното време на обекта и го обявява на видно място.

(2)          Декларацията за работно време съдържа данни за:

1. Вид и наименование на обекта.

2. Точен адрес  на обекта.

З. Предмет на дейност.

4. Работно време.

5. Собственик на обекта.

б. Фирма стопанисваща обекта.

(3) Към декларацията се прилага становище от ХЕИ само в случай, че обекта (заведение за хранене и развлечения, игрални зали) ще работи след 23.00 часа /от 01.10. до 30.04./ и след 24.00 часа /от 01.05. до 30.09/. Становище от местния съвет по туризъм или Консултативен съвет по въпросите на туризма.

(4) Декларацията се попълва в два екземпляра, като първият се връща на търговеца с входящ номер, а вторият се съхранява в отдел ИРСД, а за обектите по ал. 3 в едномесечен срок се издава заповед с разрешение за удължено работно време, валидно за текущия сезон. В случай на констатирано нарушение заповедта по изр.1 се отменя.

(5) При предсрочно прекратяване на дейността или промяна на обстоятелствата по ал. 2, следва да се подаде нова декларация.

(6) Декларацията по ал.2 се подава от стопанисващите:

1. магазини за хранителни и промишлени стоки;

2. туристически обекти;

3. аптеки, оптики;

4. обекти за услуги;

5. бензиностанции и газстанции;

 б. площадки за изкупуване на черни и цветни метали;

 7. компютърни и игрални зали;

8. производствени цехове и предприятия

9. др.

Чл. 36. Собствениците или ползвателите на търговските обекти за обществено хранене и други атракционни заведения в град Балчик, курортните комплекси и курортните селища, които се посещават масово или имат повече от десет седящи места и в които се изнасят артистични програми или заведенията се озвучават с озвучителни уредби с ефективна мощност на звукорепродуциращите устройства повече от 50 вата, се задължават да извършват търговска дейност само след проверка и получаване на положително становище за готовност на търговския обект от комисията, създадена и извършваща своята дейност, съгласно нарочна заповед на кмета на община Балчик, съставена от служители на община Балчик, РПУ - Балчик (съответно РПУ - Албена), ХЕИ, РДНСК и други.

Чл. 37. (1)        Извършването на търговска дейност в заведенията по предходната разпоредба следва да се осъществява в точно съответствие с издадените разрешения от община Балчик и останалите компетентни органи.

(2)        В случаите когато търговската дейност в тези заведения се извършва без наличието на необходимите разрешения, органите на община Балчик съвместно с тези на РПУ - Балчик (съответно РПУ - Албена) констатират извършеното нарушение и съставят акт за административно нарушение. В тези случаи, търговската дейност на заведението се преустановява незабавно от извършващите проверката, до привеждането на съответната дейност в съответствие с изискванията и реда, определен в чл. 37.

Чл. 38. В случаите, когато търговската дейност в тези заведения се извършва в нарушение на издадените разрешения или в нарушение на нормативни изисквания за безопасност, шумово въздействие на околната среда, забрана за сервиране на спиртни напитки след определените часове на малолетни или непълнолетни, или когато броят на намиращите се в заведенията лица явно не съответствува на заявените места в издаденото разрешително, органите на община Балчик съвместно с тези на РПУ - Балчик или РПУ - Албена констатират извършеното нарушение и съставят акт за административно нарушение, като в особено тежки случаи могат незабавно да преустановят работата на заведението. Търговската дейност в заведението след спиране се възстановява по реда предвиден в чл. 37.

Чл. 39. При установяване, че заведенията, извършващи търговска дейност работят извън определеното от община Балчик работно време, органите на община Балчик, съвместно с органите на РПУ - Балчик, РПУ - Албена констатират извършеното нарушение и съставят акт за административно нарушение, като при установяване на системни такива нарушения незабавно преустановяват работата на заведението и се предлагат за отнемане на разрешението за удължено работно време.

Чл. 40. В случаите, когато се констатира поставяне на временен търговски обект без надлежно издадено разрешение за поставяне или с такова издадено не по реда или в противоречие с одобрената от главния архитект схема, дейността му се преустановява незабавно от извършващите проверката служители и не се допуска такава до премахването му, съгласно заповед на кмета на общината.

Чл.41. (1)  Собствениците или ползвателите на търговските обекти за обществено хранене и други атракционни заведения в град Балчик, курортните комплекси и курортните селища не допускат в тях лица, носещи огнестрелни оръжия, за времето от 22.00 до 06.00 часа.

                        (2)        Забраната не се отнася за лица, изпълняващи служебни задължения по охрана на мероприятия и обекти, съгласно чл. 15 б, ал. 2 от ЗКВВООБ.


(3) Търговията с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за неговото приложение се забранява;(доп. с Решение № 407/30.06.2006 г., Протокол № 44)

(4) Забранява се продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия на

1. лица под 18 години

2. лица в пияно състояние

3. територията на детските градини, училищата, общежитията за ученици, лечебните заведения; ;(доп. с Решение № 407/30.06.2006 г., Протокол № 44)

(5) Допускането в търговски обекти за обществено хранене и други атракционни заведения на лицата до 16 г. години без родител или законен настойник или осигурен от родителя пълнолетен дееспособен член на семейството след 22.00 часа се забранява.

            За нарушаване на разпоредбите се налага глоба/имуществена санкция в размер от 50-500 лева както за търговеца така и за родителя. ;(доп. с Решение № 407/30.06.2006 г., Протокол № 44)

Чл. 41 а Стопанисващите обектите за търговия и обслужване са длъжни:

1. да спазват обявеното работно време;

2. да не променят характера на дейността без необходимите разрешения от компетентните органи;

3. да поддържат добра хигиена в обекти и прилежащите в непосредствена близост територии. ;(доп. с Решение № 407/30.06.2006 г., Протокол № 44)


За нарушения по ал.1 се налага глоба/имуществена санкция в размер 50 - 500 лв.


СТАВА:

 

Чл. 31. Юридическите лица и едноличните търговци, извършващи търговска или производствена дейност са длъжни да притежават пропуск за зареждане за МПС, да осъществяват зареждането и изнасянето на стоки и амбалаж без престояването им на тротоара или уличното платно, както и да не допускат тяхното замърсяване.

Чл. 32. Фирмите, които търгуват, произвеждат и складират хранителни продукти или химически вещества, са длъжни да съгласуват своята дейност с органите на РИОКОЗ.

чл.33 (1) Не се допуска работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23,00 и 7,00 ч.;

(2) Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 ч.

Чл. 34. Ползвателите на временни търговски обекти и морски плажове са длъжни да сключат договор за сметоизвозване с фирми, притежаващи разрешения по чл.12 от ЗУО.

Чл. 35. Фирмите, използуващи съдове и прибори за еднократна употреба, са длъжни да организират тяхното събиране и изхвърляне.

Чл. 36 (1) Преди започване на дейността, управителят на фирмата или упълномощено от него лице осигурява необходимите документи, декларира в община Балчик работното време на обекта и го обявява на видно място. Декларацията се попълва в два екземпляра, като първият се връща на търговеца с входящ номер, а вторият се съхранява в отдел Стопански дейности.

(2)         Декларацията за работно време съдържа данни за (Приложение VIII - 1):

1. Вид и наименование на обекта, търговска площ (закрита и открита), брой места за посетители;

2. Точен адрес  на обекта;

З. Предмет на дейност;

4. Работно време, което следва да се обяви в обекта и да се спазва;

5. Данни за собственика на обекта;

б. Данни за фирмата, стопанисваща обекта, вкл. наличие/липса  на регистрация по ДДС;

7. Номер и дата на документа, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация (когато е приложимо);

(3) Работното време за всички обекти на територията на Община Балчик е до 23.00 часа;

(4) Удължено работно време (за сезонните обекти до 30 октомври на текущия сезон, а за целогодишните до края на текущата календарна година) се утвърждава със заповед на Кмета на Община Балчик.За удължено работно време могат да кандидатстват лица, стопанисващи обекти със закрити площи, въведени в експлоатация по съответния ред, без задължения към Община Балчик и без констатирани нарушения на обществения ред от органите на МВР през последните 12 месеца. Същите подават в информационния център:

    1. Заявление по образец (Приложение VIII - 2):

    2. Декларация с допълнителна информация за вида на обекта и запознаване с разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда (Приложение VIII - 3);

    3. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

    4. Документ от МВР за липса на нарушения за последните 12 м. - изисква се служебно;

    5. Квитанция за заплатена такса, определена с решение на ОбС;

    6. Справка за задължения към Общината - извършва се служебно.

(5) При предсрочно прекратяване на дейността или промяна на обстоятелствата по ал.2, следва да се подаде нова декларация в едномесечен срок от настъпването им.

(6) Декларацията по ал.2 се подава от стопанисващите:

1. магазини за хранителни и промишлени стоки;

2. туристически обекти;

3. аптеки, оптики;

4. обекти за услуги;

5. бензиностанции и газстанции;

 б. площадки за изкупуване на черни и цветни метали;

 7. компютърни и игрални зали;

8. производствени цехове и предприятия

9. др.

Чл. 37. Ползвателите на "Локални източници на шум" (търговските обекти, увеселителните заведения, сервизите за услуги и други, разположени на територията, определена като урбанизирана територия по Закона за устройство на територията) се задължават да притежават документ, удостоверяващ спазването на хигиенни норми за пределно допустими нива на шума.

Чл. 38. (1) Извършването на търговска дейност в заведенията по предходната разпоредба следва да се осъществява в точно съответствие с издадените разрешения от община Балчик и останалите компетентни органи.

(2)  В случаите когато търговската дейност в тези заведения се извършва без наличието на необходимите разрешения, контролните органи - РПУ - Балчик (съответно РПУ - Албена), длъжностни лица от общинска администрация констатират извършеното нарушение и съставят акт за административно нарушение. В тези случаи, търговската дейност на заведението се преустановява незабавно от извършващите проверката до привеждането на съответната дейност в съответствие с нормативните изисквания.

Чл. 39. При установяване, че заведенията, извършващи търговска дейност работят извън определеното от община Балчик работно време, контролните органи - служители на РПУ - Балчик, РПУ - Албена, длъжностни лица от общинска администрация констатират извършеното нарушение и съставят акт за административно нарушение, като при установяване на системни такива нарушения незабавно преустановяват работата на заведението с предложение до кмета на общината за отнемане на разрешението за удължено работно време.

Чл. 40.  (1)     Собствениците или ползвателите на търговските обекти за обществено хранене и други атракционни заведения в град Балчик, курортните комплекси и курортните селища нямат право да допускат в тях лица, носещи огнестрелни оръжия, за времето от 22.00 до 06.00 часа.

            (2) Забраната не се отнася за лица, изпълняващи служебни задължения по охрана на мероприятия и обекти, съгласно чл. 15 б, ал. 2 от ЗКВВООБ.

(3) Търговията с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за неговото приложение се забранява;

(4) Забранява се продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия:

1. на лица под 18 години;

2. на лица в пияно състояние;

3. на територията на детските градини, училищата, общежитията за ученици, лечебните заведения;

(5) Забранено е допускането в търговски обекти за обществено хранене и други атракционни заведения на лица до 18 години без родител или законен настойник или осигурен от родителя пълнолетен дееспособен член на семейството след 22.00 часа.

Чл. 41 (1) Ползвателите на търговски обекти и заведения за хранене и развлечения са длъжни: 

1.      Да декларират и спазват работното време на обектите;

2.      За работа с удължено работно време  да спазват  реда за заявяване и утвърждаване от кмета на общината;

3.      Да не променят характера на дейността без необходимите разрешения от компетентните органи;

4.     Да поддържат добра хигиена в обекта и прилежащите в непосредствена близост территории;

5.     Да осигурят вентилационна система в обекта, без да се допуска замърсяване на въздуха в други сгради и обществени места;

6.     Да не допускат стойности на показатели на шум, по - високи от граничните стойности в тихите зони в урбанизираните территории;

7.     Да притежават документ, удостоверяващ спазването на хигиенни норми за пределно допустими нива на шума, документ за направена оценка на риска на работните места от службата по трудова медицина, документ, удостоверяващ направена шумоизолация на обекта и регулирана озвучителна техника;


(2) За нарушения по раздел VIII  се налага глоба/имуществена санкция в размер от 20 до 500 лв.;

 (3)  При повторно нарушение, нарушителите се наказват с глоба/имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лева и с временно спиране дейността на обекта.

(4) За нарушения, свързани с превишаване на граничните стойности на шум, физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 1000 до 3000 лв.;

(5) При повторно нарушение физическите лица се наказват с глоби от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 4000 до 10 000 лв.


РАЗДЕЛ ХI

ОРГАНИЗИРАНЕ ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО

се отменя.


ВНОСИТЕЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община БалчикПрикачени файлове: