• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


 З А П О В Е Д

№ 408


гр.Балчик, 20.05.2010 г.


На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 от ЗДвП, чл.55, ал.1, т.10 от "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик", във връзка с настъпването на активния туристически сезон и с оглед създаването на условия за сигурност и безопасно движение в района на крайморската алея "Дамба",

Н А Р Е Ж Д А М :

 

            1. Определям пропускателен режим на МПС за алея "Дамба", през КПП "Бяла къща", считано от 22.05.2010 година.

         1.1  Възлагам изпълнението на режима на "СОД АЛБЕНА" ООД.

          1.2 До 20.05.2010 година Управителя на "СОД АЛБЕНА" ООД да организира профилактика на входно-изходните бариери на КПП "Бяла къща".

         1.3 Разрешавам движението на автомобили, обслужващи търговските обекти в района на алея "Дамба", от 08.00 до 11.00 часа и на автомобилите на ОП БКС от 06.00 до 09.00 часа.

         1.4 Пропуск /входна карта/ за движение по алеята да се издава от "СОД АЛБЕНА" ООД, след подаване на молба в Информационния център на ОбА,  доказване на неотложна нужда от влизане /документ за собственост, договор за наем, пълномощно за дистрибуция/, плащане на установената такса от 100 лв. и депозит от 20 лв. и санкция от Заместник-кмет "ТЕМСЕ". Внесения депозит да се връща, при връщане на пропуските в края на активния туристически сезон на "СОД АЛБЕНА" ООД. Пропуските /входните карти/ да бъдат заведени в специален регистър в Информационния център. Загубена/унищожена/ входна карта се възстановява, след заплащане на стойността и .

         1.5 Престоят и паркирането в обсега на кръстовището пред КПП "Бяла къща", както и престоят на МПС на алеята, след извършване на товаро-разтоварни дейности са строго забранени. Притежаването на пропуск/входна карта/ дава право на влизане в определения часов интервал, но не и на паркиране на МПС на съоръжението. Престоят да се извършва в прилежащите разширения /джобове/. Нарушителите да бъдат санкционирани от органите на КАТ, като пропуските се изземват, без за това да се дължи обезщетение.

         1.6  Без пропуск, достъп до алеята имат автомобили на МВР, ДАНС, РС ПБС, Спешна медицинска помощ, аварийните автомобили на Енергоснабдяване и ВиК, служебните автомобили на Общинска администрация Балчик,  "СОД АЛБЕНА" ООД и "БОДУ" ООД, както и МПС на други контролни органи.

         1.7  Охранителят на КПП "Бяла къща" да не разрешава паркирането в обсега на кръстовището, като и след бариерата, като насочва водачите на леки автомобили към паркинга северно от тенискорта, а на автобуси към паркинга в началото на ул."Яворов", ул."Д-р Добрев" и ул. "В.Деветакова". Неправилно паркиралите, да бъдат санкционирани от органите на КАТ.

         2. В срок до 20.05.2010 г.Управителя на ОП БКС да организира:

-  демонтиране на самоволно направените подходи към алеята през 

    водосборната канавка

-   поставяне на декоративни елементи /саксии/ за възпрепятстване на   

    подхода от ул."Самара" и източно от подхода към паркинг "Тих кът".

          3. В срок до 20.05.2010 година Ръководителя на ОЗО да организира  възстановяване на пътните знаци Г9 и Г11 в острова за безопасност пред КПП "Бяла къща".

4. Задължавам органите на РУ на МВР-Балчик  да съдействат на "СОД АЛБЕНА" ООД и Общинското звено за охрана за стриктно спазване на определения в заповедта пропускателен режим и предприемат предвидените в закона мерки за санкциониране на нарушителите.

Настоящата заповед да бъде връчена на "СОД АЛБЕНА" ООД, Общинското звено за охрана, ОП БКС и РУ на МВР-Балчик за сведение и изпълнение и да се отпечата в местния печат.

                                                         

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик