• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

СЪОБЩЕНИЕ

Община Балчик  уведомява всички производители и търговци на материали и предмети, предназначени за контакт с храни за следното:

1.С изменението и допълнението на Закона за здравето (ДВ, бр. 70 от 2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 41 от 2009 г.). обектите за производство, съхранение и търговия с материали и предмети, предназначени за контакт с храни, са включени към групата на обектите с обществено предназначение (§1, т. 9, буква "н" от Допълнителната разпоредба на Закона за здравето), във връзка с което подлежат на регистрация съгласно чл.36 на Закона за здравето.

       2.Регистрацията на обектите за производство и търговия с материали и предмети за контакт с храни /опаковки, прибори за хранене, тенджери, чаши, чинии от  керамика, пластмаси, стъкло, целофан и др./ стартира от 19.04.2010г. и е задължителна.

       3.Регистрацията се извършва съгласно изискванията на Наредба №9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РИОКОЗ (ДВ бр. 28 от 2005 г., посл. Изм ДВ бр.61 от 2008г.) повече информация е публикувана в интернет страницата на РИОКОЗ - Добрич /www.riokoz-dobrich.org/ и може да се получи на телефони: 058/ 655518, 058/ 655521