• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаО Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 април  2024 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на Общински съвет - Балчик, при следния:


Д н е в е н  р е д:


1. Ново обсъждане на Решение № 79 в частта по т.2. - по Протокол № 9 от заседание на  Общински съвет Балчик, проведено на 28.03.2024 година, върнато със Заповед № АдК-04-7 от 16.04.2024.  на Областен управител Добрич;

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС Балчик

2. Писмо с вх. № 269/31.10.2023г. от Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания и приложена към него молба на П. Д. Йълдъз с адрес ул. „Родопи" № 35, гр. Балчик, Община Балчик, обл. Добрич.

Вносител: Илиян Станоев - Председател на ПКЗССД

3. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.01.2024г. до 31.03.2024г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Издаване на запис на заповед от Община Балчик в полза на Държавен фонд „Земеделие"- Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане   за Сдружение „МИГ Балчик-Генерал Тошево" съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХ  за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Откриване на процедура за възлагане на превозите по автобусни линии за обществен превоз на пътници от общинска и областна транспортни схеми, от квотата на Община Балчик и определяне на градските и междуселищните линии и курсовете по тях, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превози на лица с увреждания и лица с намалена подвижност

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Предоставяне за безвъзмездно ползване и поддръжка на физкултурен салон и идентификатор 02508.7.27.5

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Предоставяне за безвъзмездно ползване и поддръжка на ПИ 02508.55.229 - Полигон за хвърляния

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридически лица с нестопанска цел за организиране на фестивали

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2024 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Разглеждане на заявление от В. Г. Симеонов, пълномощник на Л. Г. Симеонов за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 48982.501.273 по кадастралната карта на с. Царичино                                                                         

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

11. Разглеждане на заявление от С. Ж. Касикова, пълномощник на К. И. Стоева за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.505.128 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.233 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

13. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.313 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

14. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.234 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

15. Продажба чрез търг на земеделска земя - ПИ № 02508.50.43 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

16. Разрешение за изработването на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот 02508.542.229 област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, по ПУП на промишлена зона "Запад".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

17. Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ХХVI (02508.1.330), кв. 12, УПИ за озеленяване(02508Л.38) и уличната регулация от О.т. 30 и О.т. 32 по ПУП на в.з. „Изгрев", гр. Балчик, община Балчик, и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134, ал. 6 от ЗУТ        

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

18. Съгласие за изменение на Подробен устройствен план за УПИ X(02508.51.524 и 523), УПИ IX(02508.51.289), УПИ VIII(02508.51.288), УПИ VII(02508.51.286), УПИ VI(02508.51.285), УПИ IV(02508.51.279), УПИ III(02508.51.278), УПИ II(02508.51.277) и  УПИ I(02508.51.276), кв. 19 и  УПИ X (02508.51.489, 51.496 и 51.495) и  УПИ XI(02508.51.293), кв. 22, по ПУП на в.з. „Бели скали", гр. Балчик, община Балчик,

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

19. Определяне на годишна наемна пазарна цена за земеделски земи с начин на трайно ползване - пасище, мера от общинския поземлен фонд, предназначени за предоставяне под наем по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2024/2025г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

20.Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Илиян Станоев - Председател на ПКЗССД

21. Разни.

 

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

ВИКТОР ЛУЧИЯНОВ,

Председател на

ОбС-Балчик