• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаО Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 март  2024 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на Общински съвет - Балчик, при следния:Д н е в е н  р е д:

 

1. Актуализиране състава на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС Балчик

2. Избор на нов ликвидатор на  "Търговски център Кранево" ЕАД

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС Балчик

3. Избор на съдебни заседатели към Районен съд - Балчик

Вносител: Галин Началников - председател на Временната комисия

4. Отпускане на временен безлихвен заем на „Кибела 2014" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата по Решение №53/31.01.2024г., от Протокол №6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Приемане на бюджетна прогноза за 2025 г., 2026 г. и 2027 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Приемане на Наредба за условията и реда за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития в Община Балчик

Вносител: Владимир Лафазански - общински съветник

8. Отчет за 2023 г. за изпълнение на Програмата за управление на дейностите   
по отпадъци на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Балчик за периода  01.01.2023-31.12.2023г.                                                                           

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2024 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

11. Разглеждане на заявление от Мажена Огневска за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 77390.501.273 по кадастралната карта на с. Храброво

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12. Разглеждане на заявление от Кирил Янакиев Канавров за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.79.153 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

13. Разглеждане на заявление от Мартин Райчев Райчев за учредяване право на строеж за изграждане на тераса към собствен апартамент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

14. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.55.112 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

15. Продажба чрез търг на застроен поземлен имот с идентификатор 02508.3.16 по кадастралната карта на гр. Балчик, кв. „Момчил" 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

16. Продажба чрез търг на ПИ № 39459.506.308 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

17. Продажба чрез търг на ПИ № 39459.505.269 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

18. Продажба чрез търг на ПИ № 58270.501.596 по кадастралната карта на с. Пряспа.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

19. Продажба чрез търг на незастроено дворно място  в с. Стражица.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

20. Продажба чрез търг на незастроено дворно място  в с. Стражица.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

21. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.87.127, за разполагане на маси и столове пред заведение за хранене и развлечение

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

22. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 9 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 7.92 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

23. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляваща 1 бр. медицински кабинет/ стоматологичен/ и коридор с обща площ 56.00 кв.м, обособена част от Здравна служба в с. Кранево - сграда с идентификатор № 39459.502.140 по КК на с. Кранево, актувана с АОС 397/04.11.2014., за срок от 5 години

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

24. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляваща 1 бр. медицински кабинет и коридор с обща площ 35.00 кв.м, обособена част от Здравна служба в с. Кранево - сграда с идентификатор № 39459.502.140 по КК на с. Кранево, актувана с АОС 397/04.11.2014., за срок от 5 години

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

25. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляваща 1 бр. медицински кабинет и ½ коридор с обща площ 22.00 кв.м, обособена част от Здравна служба в с. Соколово - сграда с идентификатор № 67951.501.326.2 по КК на с. Соколово, актувана с АОС 398/ 07.11.2014г., за срок от 5 години

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

26. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терени за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 2,20 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

27. Разглеждане на предложение от Кооперация „Черно море- Балчик" за сключване на предварителен договор по чл. 17 , ал. 5 от ЗУТ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

28. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект техническата инфраструктура с цел реализиране на инвестиционно намерение - изграждане на Вятърен генератор в Поземлен имот 77390.27.70, област Добрич, община Балчик,
с. Храброво  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

29. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура въздушно кабелно електрозахранване от БКТП №242 Рогачево до ТЕПО пред ПИ 62788.5.46, м-ст "Старите лозя",  с. Рогачево, общ. Балчик, Област Добри 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

30. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „Пътна връзка за ПИ 62788.39.41 по КККР на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич на път III-902 при км 4+925 ляво, землище Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич.   

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

31.Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Илиян Станоев - Председател на ПКЗССД

32. Разни.

 


 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

ВИКТОР ЛУЧИЯНОВ,

Председател на

ОбС-Балчик