• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


 З  А  П  О  В  Е Д

№ 280

Балчик, 19.04. 2010 г.


 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА  във връзка с чл.6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик  чл.24,ал.1 и  чл 25 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (приета с решение №219/22.01.2009г. на ОбС ,  посл изм.с реш.478/16.12.2009г.) по повод празника на града

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

1. Площи за търговия на открито от 20 до  24 май както следва:

1.1. пл."21-ви септември" /площадката до хотел "Балчик"/  за увеселителни съоръжения;

1.2."Алея ехо" за  продажба на стоки като:

1.2.1. за  фризери, павилиони и др., които ще използват електрическо захранване от  № 1 до №35 и от №2 до №54

1.2.2. за маси, колички и др. без електрическо захранване

от № 37 до №343  и от № 56  до № 340

 

2. Маркирането и номерирането на местата с размер 3 кв.м /2м х 1.5м/ в срок до 30.04.2010 г. възлагам на управителя на БКС.


3. Разпределянето на местата по реда на плащане  от 10.05.2010г.  възлагам на:

 Стоянка Йорданова                       -          гл.специалист "Стопански дейности"

 Енчо Липовански                           -          управител пазари към БКС

 Веселин Златев                              -          гл.енергетик


4. Таксите за ползване на места, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, са както следва:

4.1. За поставяне на маси колички и др. - /чл.24, ал.1 от Наредбата-1.50 лв/кв.м/ден/

в размер  на 4.50 лв. за място от 3 кв.м/ден

4.2. За поставяне на  стрелбища, люлки и др. увеселителни съоръжения - /чл.25/

в размер на  0.40лв. на кв.м /ден

4.3. Върху таксите се начислява допълнително данък добавена стойност / чл.22, ал.5 от Наредбата/


5. За свързване и ползване на ел. енергия се заплаща консумация за 14 часа на ден съобразно декларирани от търговеца мощности.


6. Дължимите суми  да се  изчисляват от Ст.Йорданова и В.Златев /Общинска администрация стая №105/ и се заплащат в касата на общината от 10.05.2010г. до 21.05.2010г.


7. На 22, 23 и 24.05.2010 г. плащането да става на място - на управител пазари -  Енчо Липовански 

8. Документът за плащане,  с посочен номер на място и приложено удостоверение за техническа изправност /за увеселителните съоръжения/, служи за разрешение за осъществяване на търговската дейност.


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа  Къймет Тургут зам.-кмет на Община Балчик.


Николай Ангелов,

Кмет на Община Балчик