публикувано на 29.02.2024 г.


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК


На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти,  финансирани чрез дългосрочен дълг в Община Балчик.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ:

"Повишаване енергийната ефективност на СУ „Христо Смирненски", с. Оброчище, общ. Балчик", по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.020 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", финансирана по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г.

Общи параметри на проект - "Повишаване енергийната ефективност на СУ „Христо Смирненски", с. Оброчище, общ. Балчик",

Проектът предвижда прилагане на четири мерки за енергийна ефективност върху сградите на СУ „Христо Смирненски", с. Оброчище, общ. Балчик - основна сграда и физкултурен салон.

Мярка 1 Топлоизолация на фасадни стени

Предлага се полагане на топлоизолация с дебелина от 12 см с коефициент на топлопреминаване 0,035 W/(m.K). В резултат обобщените коефициент на стените ще достигне U=0,25 W/m2K, което се изисква съгласно ЗЕЕ. Като енергиен резултат ще бъде спестявано 51082,2 kWh топлоенергия.

Мярка 2 Изграждане на нова отоплителна система на принципа на термопомпа.

Предлага се изграждането на нова отоплителна система. В резултат ще се повиши ефективността на отдаване, разпределителна мрежа, управление и КПД на цялата система. Тази инсталация ще работи на ел. енергия, която в по голямата и си част ще бъде доставяна от фотоволтаична централа монтирана на покрива на сградата. Като енергиен резултат ще бъде спестявано 51082,2 kWh топлоенергия.

Мярка 3 Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, състоящо се от фотоволтаична система, за производство на енергия за собствена консумация, и система за съхранение на енергия.

Фотоволтаичната система се предлага да бъде разположена на покрива на сградата и да бъде свързана с вътрешната електрическа съгласно технически проект. Система за съхранение на енергия с разполагаем капацитет 30 kWh.

Мярка 4 Топлоизолация на покрива на физкултурният салон. Предлага се полагането на топлоизолация на покрив на физкултурният салон. От мярката ще се спестят 18,6 tCO2 вредни емисии в атмосферата годишно.

- Строително ремонтни дейности за прилагане на четири мерки за енергийна ефективност върху сградите на СУ „Христо Смирненски", с. Оброчище, общ. Балчик - основна сграда и физкултурен салон са на стойност  827 595,93 лева без вкл. ДДС;

- Разходи за авторски надзор - 7 881,87 лева без вкл.ДДС.

- Разходи за строителен надзор - 15 763,73 лева без вкл.ДДС.

- Разходи за консултантски услуги за управление и отчитане - 7 881,87 лева без вкл.ДДС.


  1. Бюджет на проекта допустими разходи  - 859 123,4 лева без вкл. ДДС.
  2. Начин на финансиране на проекта: Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020г. - 859 123,4  лв. без ДДС.
  3. От стойността на СМР и др.разходи се формира размера за Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД: - 1 030 948,08 лева с вкл. ДДС - необходимото финансиране.
  4. Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.45, ал.1, т.1 букви  от»а» до «ж» от ЗПФ.

         - 1 030 948,08 лева с вкл. ДДС - финансиране - Учредяване на залог върху собствени приходи на общината.

  1.  Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ - до 24 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;


  1. Обсъждането ще се проведе на 27.03.2024г. /сряда/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик    Прикачени файлове: