публикувано на 29.02.2024 г.


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БАЛЧИК


На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти,  финансирани чрез дългосрочен дълг в Община Балчик.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАНИ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЛЕДНИЯТ ПРОЕКТ:

"Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с.Оброчище и с. Рогачево", по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-4.025, Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - покана 1, финансирана по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Общи параметри на проект - "Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с.Оброчище и с. Рогачево",

Настоящото предложение за изпълнение на инвестицията има за цел повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на Община Балчик в гр. Балчик, с. Кранево, с.Оброчище и с. Рогачево и да подобри условията на живот на населението. Също така се предвижда и изграждане на 2 бр. ФвЕЦ /PV общо 30 kWp/ за нуждите на уличното осветление с производствен капацитет 20000 kWh/год.

При реализиране на предложението за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура ще бъде постигнато не по-малко от 30 % спестяване на първична енергия в системите за външно изкуствено осветление, обект на интервенцията.

- Строително ремонтни дейности за Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с.Оброчище и с. Рогачево са на стойност  703 286,00 лева без вкл. ДДС;

- Разходи за авторски надзор - 5 000,00 лева без вкл. ДДС.

- Разходи за строителен надзор - 14 500,00 лева без вкл. ДДС.

- Разходи за оценка на резултатите от изпълнение на мерки за енергийна ефективност - 9 000,00 лева без вкл. ДДС.

- Разходи за информация и публичност - 1 000,00 лева без вкл. ДДС.

- Разходи за управление, изпълнение и отчитане на проекта - 16 362,86 лева.


  1. Бюджет на проекта допустими разходи  - 749 148,86 лева без вкл. ДДС.
  2. Начин на финансиране на проекта: Национален план за възстановяване и устойчивост - 749 148,86  лв. без ДДС.
  3. От стойността на СМР и др.разходи се формира размера за Договор за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД: - 895 706,06 лева с вкл. ДДС - необходимото финансиране.
  4. Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.45, ал.1, т.1 букви  от»а» до «ж» от ЗПФ.

         - 895 706,06 лева с вкл. ДДС - финансиране - Учредяване на залог върху собствени приходи на общината.

  1.  Срок за погасяване на заема от фонд ФЛАГ - до 24 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;


  1. Обсъждането ще се проведе на 27.03.2024г. /сряда/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик   


Прикачени файлове: