• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


 З А П О В Е Д

№ 324

гр.Балчик, 22.04.2010 г.

         На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1 от ЗДвП, чл.3 от "Наредба №18/23.07.2001 година за сигнализацията на пътищата с пътни знаци", след отпаднала необходимост и с цел подобряване организацията на движението в централната градска част,

Н А Р Е Ж Д А М :


1. Считано от 23.04.2010 година, отменям Заповед на Кмета на Община Балчик №93/04.02.2010 година.

2.  Управителя на ОП БКС да организира:

-  освобождаване на платното за движение от инертни материали

-  почистване на участъка от улицата и прилежащите площи

-  отремонтиране на бордюрите южно от улицата

-  поставянето на 2 бр.декоративни елементи /саксии/ пред входа на туристическото информационно бюро на пл."К-н Г.Радков"

3.  Ръководителя на ОЗО да организира премахването на всички, поставени с ВОД пътни знаци, както и монтирането /възстановяването/ на пътни знаци, както следва:


Знак №

Мястополагане/забележка

бр.

1.

В4

"Забранено е влизането на товарни автомобили"- на кръстовището на ул."Янтра" с ул."Варненска"/подхода пред НЧ"Васил Левски"/

1

2.

Ж13

"Път без изход" на кръстовището на ул."Янтра" с ул."Варненска"/подхода пред НЧ"Васил Левски"/

1


3.

В27

"Забранени са престоят и паркирането" - пред входа на туристическото информационно бюро на пл."К-н Г.Радков"

1

4.

В4

"Забранено е влизането на товарни автомобили"- на кръстовището на ул."Раковски" с ул."Яворов

1


    Органите на КАТ да следят за стриктното спазване на въведените промени в организацията на движението.

  Настоящата заповед да се връчи на Общинското звено за охрана, РУ на МВР-Балчик и Управителя на ОП БКС за сведение и изпълнение .

                                                                     

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик