публикувано на 02.02.2024 г.


З А П О В Е Д

№ 118

гр. Балчик 01.02.2024  год.

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за горите, във връзка с писмо с вх. №24-БЧ-01560/31.01.2024 г. от Директора на ТП „Държавно ловно стопанство" гр. Балчик,


Н А Р Е Ж Д А М:

1. Забранявам пашата на селскостопански животни в горски територии, находящи се на територията на Община Балчик, посочени в забранени отдели за паша в Държавни горски територии през 2024г., съгласно Приложение.

2. С оглед осигуряване информираност и публичност, кметове и кметски наместници по населени места да обявят на видно място в сградата на съответното кметство заповедта и приложението към нея.

3. Настоящата заповед да се постави на таблото в сградата на общината, както и да се публикува на интернет страницата.


Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на кметове и кметски наместници за изпълнение.

         Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Димитрин Димитров - зам. кмет  на Община Балчик.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


Прикачени файлове: