• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаО Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 08 февруари  2024 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на Общински съвет - Балчик, при следния:


Д н е в е н  р е д:


1. Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за  2024 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Изпълнение на Договор № BG06RDNP001-19.585-0001- C01

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Отпускане на временен безлихвен заем на „Търговски център Кранево" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Дължими месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за  2024г., от Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Избор на Временна комисия по набиране на документи за избиране на съдебни заседатели за Районен съд - Балчик

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС Балчик  

6. Разни.

 

 

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

ВИКТОР ЛУЧИЯНОВ,

Председател на

 ОбС-Балчик