• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
по смисъла на чл.49, ал.1 от Закона за продиводействие на корупцията /ЗПК/

№ по ред Име, презиме, фамилия Длъжност Вх. № и дата на подаване на декларация
по чл.49, ал.1, т.1 по чл.49, ал.1, т.2
1
2
3
4
5
6
Галина Стоянова Йорданова-Кирилова
Главен експерт ИТО
12.02.2024 г.
24-ЧР-00-00003/21.02.2024 г.
5
Анна-Мария Теодорова Тодорова
Старши специалист ЕМС
08.02.2024 г.
24-ЧР-00-00002/14.02.2024 г.
4
Севин Билял Рифат
Старши специалист АО
30.01.2024 г.
24-ЧР-00-00001/08.02.2024 г.
3
Мария Иванова Димитрова
Старши счетоводител
20.11.2023 г.
2023-ЧР-00-000104/15.12.2023 г.
2

Ради Ангелов Александров

кметски наместник 14.11.2023 г.
23-ЧР-00-000103/06.12.2023 г.
1
Димитър Станчев Димитров
кметски наместник
14.11.2023 г.
2023-ЧР-00-000102/21.11.2023 г.