• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Проект на "Програмата за опазване на околната среда (ПООС)
на община Балчик за периода 2021 - 2028 г."

Програмата за опазване на околната среда (ПООС) на община Балчик за периода 2021 - 2028 г. е изложение на основните цели и задачи на Общината в областта на опазване на околната среда. ПООС е ключов инструмент за подобряване състоянието на околната среда, чрез който целенасочено са планирани и подробно разписани конкретните дейности, които Общината ще предприеме за посочения времеви диапазон.

Следвайки водещите принципи в политиките за устойчиво развитие, ПООС поставя рамки за дейностите в областта на опазване на околната среда като отчита влиянието и на икономическите и социалните фактори. ПООС се основава на концепцията, че предотвратяването на отрицателните изменения на екосистемите и нарушаването на техните функции в следствие на антропогенни въздействия е ключов фактор за постигане на устойчиво развитие и чрез това - подобряване на качеството на живот и благосъстоянието на настоящото и бъдещите поколения и постигане на просперитет.

При разработването на ПООС са взети под внимание основните стратегически документи на Европейския съюз (ЕС) и Организацията на обединените нации (ООН), имащи отношение към устойчивата околна среда, най-новите политики на Европейската комисия (ЕК) в областта на околната среда и устойчивото развитие, както и рамковите директиви и национални и регионални стратегически документи в областта на управление на отпадъците. ПООС е съобразена с европейското и националното законодателство в областта на опазване на околната среда, Общинския план за развитие (ОПР) на община Балчик 2014-2020 г., Областната стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 г., Националните доклади на Изпълнителна агенция за околната среда (ИАОС) за 2016 г, 2017 г., 2018 г, регионалните доклад за състоянието на околната среда на Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна (РИОСВ-Варна) за 2016, 2017 г, 2018 г, 2019 г. и др.   
  ПООС на община Балчик е изготвена на основание и в съответствие с изискванията на чл. 79, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 септември 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.102 от 01.12.2020 г.) (ЗООС).


Проектът може да намерите тук!