• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 27.11.2023

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ ВАРНА

   

 У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение


От:                                     НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ

                                                 (име, адрес на възложителя)


 гр. Балчик, пл. „21 септември" № 6, БУЛСТАТ 000852544

                                                     (седалище, булстат)


Пощенски адрес за кореспонденция: гр. Балчик, пл. „21 септември" № 6,

Телефон, факс и e-mail: тел. 0579/72070, факс 0579874117, e-mail: mayor@balchik.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата-възложител:

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

Лице за контакти: Димитрин Димитров

Адрес за кореспонденция: гр. Балчик, пл. „21- септември" № 6,

Телефон за връзка: 0895554009УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че Община Балчик има следното предложение:


1.      Характеристика на инвестиционното предложение:

 

,,Програма за опазване на околната среда на Община Балчик 2021-2028 г.''

Програмата за опазване на околната среда (ПООС) на община Балчик за периода 2021 - 2028 г. е изложение на основните цели и задачи на Общината в областта на опазване на околната среда. ПООС е ключов инструмент за подобряване състоянието на околната среда, чрез който целенасочено са планирани и подробно разписани конкретните дейности, които Общината ще предприеме за посочения времеви диапазон.

Следвайки водещите принципи в политиките за устойчиво развитие, ПООС поставя рамки за дейностите в областта на опазване на околната среда като отчита влиянието и на икономическите и социалните фактори. ПООС се основава на концепцията, че предотвратяването на отрицателните изменения на екосистемите и нарушаването на техните функции в следствие на антропогенни въздействия е ключов фактор за постигане на устойчиво развитие и чрез това - подобряване на качеството на живот и благосъстоянието на настоящото и бъдещите поколения и постигане на просперитет.

При разработването на ПООС са взети под внимание основните стратегически документи на Европейския съюз (ЕС) и Организацията на обединените нации (ООН), имащи отношение към устойчивата околна среда, най-новите политики на Европейската комисия (ЕК) в областта на околната среда и устойчивото развитие, както и рамковите директиви и национални и регионални стратегически документи в областта на управление на отпадъците. ПООС е съобразена с европейското и националното законодателство в областта на опазване на околната среда, Общинския план за развитие (ОПР) на община Балчик 2014-2020 г., Областната стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 г., Националните доклади на Изпълнителна агенция за околната среда (ИАОС) за 2016 г, 2017 г., 2018 г, регионалните доклад за състоянието на околната среда на Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна (РИОСВ-Варна) за 2016, 2017 г, 2018 г, 2019 г. и др.

ПООС на община Балчик е изготвена на основание и в съответствие с изискванията на чл. 79, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 септември 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.102 от 01.12.2020 г.) (ЗООС).


2.  Обща част - местоположение -
Община Балчик

 

3. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

 

ПООС на община Балчик обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на общината в съответствие с нормативните документи по опазване на околната среда.

ПООС се разработва за 8-годишен период - от 2021г. до 2028 г. - и подлежи на евентуална актуализация при всяка значима промяна на екологичното законодателство или в приоритетите на региона или общината.

ПООС е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана и/или променяна съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и други фактори със стратегическо значение.

Принципи и цел на ПООС

ПООС на община Балчик е подчинена на основните принципи за опазване на околната среда, дефинирани в ЗООС, а именно:

1.    Устойчиво развитие;

2.    Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;

3.    Предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него;

4.    Участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната среда;

5.    Информираност на гражданите за състоянието на околната среда;

6.    Замърсителят плаща за причинените вреди;

7.    Съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично разнообразие;

8.    Възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и увредените райони;

9.   Предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други неблагоприятни въздействия върху тях;

10.  Интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и регионалните политики за развитие на икономиката и обществените отношения;

11.  Достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда.


Основната цел на ПООС е: създаване на стабилна система за управление на околната среда и подобряване на екологичните условия в община Балчик чрез минимизиране на вредните антропогенни въздействия и развиване на екологичния потенциал на икономиката и социума.

Програмата си поставя следните взаимосвързани цели:

-   Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията на общината и да предложи мерки за тяхното решаване;

-  Да начертае приоритетите на общината в областта на опазване на екологичната среда;

-  Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и бизнеса на територията на общината за решаване на съществуващите проблеми.


         5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Не

            6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води;           

            Не

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

            Не

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не

9. Отпадъчни води (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект /водоплътна изгребна яма и др.):

            Не

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях):

Не касае обекти с висок и нисък рисков потенциал, съгласно чл. 99б ЗООС.


І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС и чл. 31 от ЗБР.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) - Няма.

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): Не е приложимо


Прилагам:


  1. Обяснителна записка - 1 бр. на електронен и хартиен носител;


0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.


х Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.


0 Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.


Дата: 24.11.2023 г.