Община Балчик изпълнява проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с.Оброчище и с. Рогачево" по процедура за директно предоставяне на средства „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление" /Покана 1/, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление" на националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Настоящият проект има за цел повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на Община Балчик в гр. Балчик, с. Кранево, с.Оброчище и с. Рогачево и да подобри условията на живот на населението.

Очакваните енергийни спестявания след реализацията на проекта са в размер на 81,1% спрямо реалното базово енергопотребление през 2022 година по отчет.


Начало на проекта: 18.08.2023 г.

Край на проекта: 18.02.2025 г.

Договор № BG-RRP-4.025-0029

Общ бюджет на проекта: 895 706,06 лева, от които 749 148,86 лева се предоставят чрез Плана за възстановяване и устойчивост и 146 557,20 лева национално съфинансиране.