СЪОБЩЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, в изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет Балчик Ви уведомява за изготвен  проект на П Р А В И Л Н И К за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА)

В 30/тридесет/ - дневен срок, считано от 14.11.2023 година, датата след  публикуване на настоящото съобщение и от обявяването му на интернет страницата на Община Балчик: www.balchik.bg,за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и др., можете да представите Вашите такива по проект на П Р А В И Л Н И К за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), до 14.12.2023 г., на e- mail: obsbalchik@gmail.bg, или в Общински съвет - Балчик, на първия етаж в сградата на общинска администрация в рамките на работното време от 8.00 часа до 16.30 часа, на Община Балчик на адрес: п.к. 9600, гр. Балчик, обл. Добрич, пл. „21 -ви септември" № 6. 

Приемане на настоящия П Р А В И Л Н И К за организацията и дейността на Общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), е основано на следните,


МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТ на П Р А В И Л Н И К за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА)

Причините, които налагат приемането:

1. Общински съвет е ключов орган на местното самоуправление от който зависят всички важни решения за развитието и определянето на политиките на община Балчик. Действащия Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация е приет с Решение № 5, Протокол № 3 от 13.12.2019г. на заседание на Общински съвет Балчик. Считано от посочената дата са предприети законодателни промени в редица текстове в основополагащ нормативен документ - Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и в Закон за публичните финанси, Закон за автомобилните превози, Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Промените засягат дори и текстове свързани с несъвместимост и/или предсрочно прекратяване на правомощия. Приемане на промени свързани с актуализиране на Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация е наложително с цел подобряване на връзките и взаимодействие, между отделните комисии, с оглед наличието на промяна в конфигурацията на представените в съвета политически сили, както и тези с общинска администрация, вкл. и прецизиране на текстовете свързани с функциите на звеното по чл. 29а от ЗМСМА, както и необходимостта от подобряване на комуникацията и повишаване културата на взаимоотношения между общинските съветници. Наличието на всички посочени причини обуславят приемане на многобройни промени, поради което е целесъобразно и приемане на изцяло нов нормативен документ.

2. Целите, които се поставят:

- Хармонизиране на правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА с националното законодателство и осигуряване на пълно съответствие с нормативния документ със Закона за местно самоуправление и местна администрация;

Постигане на по - висока ефективност на работа на общинския съвет и в частност на комисиите на същия;

- Подобряване на комуникацията, и повишаване културата на взаимоотношения между общинските съветници.

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

-     Предлаганото изменение не налага осигуряване на финансиране.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

-     хармонизиране на подзаконовият нормативен документ с нормативните документи от по - висок ранг и в частност Закона въз основа на чиято делегация е приет;

- осигуряване на законосъобразност и стабилитет на решенията на общински съвет - Балчик.

- оптимизиране на работата на общински съвет.

- подобряване на връзките и взаимодействие, между отделните комисии.

5.      Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Целите, които си поставя настоящия проект съответстват на заложените цели в законодателството на Европейския съюз. В конкретния случай, доколкото става въпрос за изменение на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване по реда на чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА от Общински съвет като орган на местно самоуправление, са приложими разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление". Проектът за изменение на Наредбата е съобразен с Чл.7, ал. 1 и ал.2 от хартата „1.  Основните правомощия на органите на местно самоуправление се определят от Конституцията или от закона.  Независимо от това, тази разпоредба не е пречка за предоставянето на органите на местно самоуправление на правомощия за специфични цели в съответствие със закона.", и „2.  Органите на местно самоуправление разполагат в рамките на закона с пълна свобода да поемат инициатива по всеки въпрос, който не е изключен от тяхната компетентност или предоставен на друга власт." Приемането на правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА е вменен от посоченият закон изцяло в компетентността на общински съвет. 


ПРОЕКТ!

 

П Р А В И Л Н И К


за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА)

(приет с Решение № 5, Протокол № 3 от 13.12.2019г).


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник определя основните дейности, функции, правата, задълженията и организацията на работа на Общинския съвет, неговите органи и комисии, взаимодействието му с общинската администрация, гражданите и юридическите лица, международните връзки и условията за сдружаване.

Чл.2. Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, останалото действащо законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.3. Настоящият правилник има задължителен характер за общинските съветници и за служителите на общинската администрация във взаимоотношенията им с Общинския съвет.


ГЛАВА ВТОРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ. КОНСТИТУИРАНЕ

 Чл.4./1/ Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на община Балчик при условия и ред, определени от Изборния Кодекс.

/2/ Общинският съвет на Община Балчик се състои от избраните 21 общински съветници.

/3/ Общинският съвет осъществява единна политика за развитие на общината, съобразно законите на страната.

/4/ В своята дейност Общинският съвет се ръководи от следните принципи: законност; самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения; гарантиране и закрила интересите на населението на Община Балчик; откритост; публичност при вземане на решения и тяхното изпълнение; колегиалност.

Чл.5./1/ Общинският съвет, в рамките на предоставената му компетентност, определя политиката на Общината по въпросите, свързани с:

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

2. устройството и развитието на територията на общината;

3. образованието и науката;

4. младежта и младежките дейности;

5. здравеопазването;

6. културата;

7. благоустрояването и комуналните дейности;

8. социалните услуги;

9. опазването на околната среда, рационално използване на природните ресурси;

 10. развитието на спорта, отдиха и туризма;

 11. опазването и поддържането на исторически, културни и архитектурни паметници и тяхното валоризиране;

 12. международното сътрудничество и развитието на гражданското общество;
13. проблеми на граждани в неравностойно положение;

 14. проблеми на религиозните общности.

 /2/ Общинският съвет решава и проблеми от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други държавни и специализирани органи.

Чл.6. /1/ Общинският съвет:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство от 11 общински съветници;

2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината с мнозинство от 11 общински съветници;

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство от 11 общински съветници;

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му с мнозинство от 11 общински съветници, с поименно гласуване;

6. определя размера на местните такси и цените на услуги с мнозинство от 11 общински съветници, с поименно гласуване;

7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства с необходимото мнозинство съгласно разпоредбите на ЗМСМА и Закона за общинската собственост.

8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в тях с мнозинство от 11 общински съветници, с поименно гласуване;

9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство от 11 общински съветници, с поименно гласуване;

10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

 11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

 12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

 13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници, с поименно гласуване;

 14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници, с поименно гласуване;

15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство от 11 съветници;

16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство от 11 общински съветници;

 17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

 18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство от 11 общински съветници;

20. одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

22. взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца с мнозинство от 11 общински съветници;

23. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

24. определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

25. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

/2/ Общинският съвет може да избере обществен посредник с мнозинство от 14 общински съветници;

/3/ В случаите по ал.2 общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство от 11 общински съветници;

/4/ В изпълнение на своите правомощия общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

/5/ По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения или прилага относимият нормативен документ уреждащ конкретни обществени отношения. 

Чл.7. Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите на изборите.

Чл.8. /1/ Първото заседание на общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на общинския съвет.

 /2/ Общинските съветници, кметът на общината, кметовете на кметства, полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва клетвен лист.

 /3/ Клетвеният лист на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство се съхранява в архива на общинския съвет.

Чл.9. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

 Чл.10. На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.

 Чл.11. /1/ За произвеждането на тайно гласуване по чл.10 се избира комисия от 5 /пет/  общински съветници, от състава на която се избира Председател, под председателството на който се провежда избор на председател на общинския съвет.

/2/ Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик.

Чл.12. Всеки общински съветник, партия, коалиция, представени в общинския съвет, могат  да издигат  кандидатури за председател.

Чл.13.  /1/ Изборът на председател се извършва  с бюлетини по утвърдения образец  с имената на издигнатите кандидати.

  /2/ Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.

/3/ Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се смятат за една.


/4/  Недействителни са бюлетините, когато:

1. са намерени в избирателната кутия без плик;

2. в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за различни кандидати;

3. върху тях са дописани думи и знаци;

4. не са по установения образец.

5/ Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.

/6/ За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите  не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание. 


ГЛАВА ТРЕТА

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.14./1/ Председателят на общинския съвет:

1. свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;

2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

3. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;

4. подпомага съветниците в тяхната дейност;

5. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;

7. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

8. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;

9. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет заедно с протоколиста;

10. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и  гражданите;

11. следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;

12. нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат и на официалната Интернет страница на общината;

13. внася на всеки 6 (шест) месеца отчет за дейността на общинския съвет;

14. следи за спазване на този правилник;

15.изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;

/2/ При участие на председателя на общинския съвет в разискванията по даден проект за решение, заседанието се ръководи от предложен от Председателя общински съветник, до гласуването на проекта. 

/3/ Председателят на общинския съвет, за времето на отсъствието си, се замества от избран от общинския съвет съветник.

/4/ Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от избран общински съветник, предложен от Председателя.

/5/. 1. За подпомагане работата на председателя на ОбС се създава Председателски съвет от 7 /седем/ члена,  в който по право членуват Председателя на съвета и по 1 (един) представител от представените в ОбС политически сили: ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, ПП ГЕРБ , БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, ДПС, МК "ЗСАС" (ЛЕВИЦАТА); КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

/6/. На Председателския съвет се обсъждат следните въпроси:

- Подреждане на дневния ред;

- Изготвяне на декларации и обръщения от името на ОбС;

- Включване в дневния ред въпроси, поставени от граждани по обществено значими въпроси.

. Заседанието на Председателския съвет се свиква от Председателя на общинския съвет при необходимост, за обявяване на предварителен дневен ред на поредната сесия.

Чл.15. /1/ Председателят на общинския съвет получава възнаграждение, което се равнява на 80% от брутното месечно възнаграждение на кмета на общината.

/2/ Бюджетът на Общински съвет включва разходи за представителни нужди на Председателя на Общински съвет в размер на 90%,  от утвърдените с бюджета на общината средства за представителни нужди и посрещане на гости на кмета на общината.

Чл.16. /1/ Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка;

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца.

3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

/2/ В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.

/3/ В случаите по ал.1, т.2, решението на общинския съвет се взема с явно гласуване с мнозинство от 11 общински съветници. 

/4/ При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката  или приемане на решението, или на следващото заседание, по реда на чл. 10-13 от настоящия правилник.

Чл.17. При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от избран общински съветник.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл.18. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

Чл.19. (1)  Общинският съветник има право:

1. да бъде избиран в състава на постоянни и  временни комисии на съвета;

2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено и устно на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;

5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник;

7. да получава възнаграждение в размер на 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация за съответния месец.

8. Общинският съветник не получава пълния размер на възнаграждението си при следните  случаи:

А/ При неизпълнение на задълженията  по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на  общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация от възнаграждението на общинския съветник  се  удържат  средства  в размер:

- 150  /сто и петдесет/ лева за отсъствие от заседание на постоянните  комисии

- 300 /триста/ лева  за отсъствие от заседание на Общински съвет. 

 - ако общински съветник не е гласувал  по 80% от точките на дневния ред на заседанието  му се налага санкцията 250 лв. от възнаграждението му.

Б/ Горепосочените санкции не се прилагат при уважителни причини посочени от общинския съветник пред председателя Общинския съвет.

9. да получава пари за пътни, комуникационни, технически средства и други разноски, свързани с дейността му в общинския съвет, в размер на не повече от една минимална работна заплата за страната на месец, по представени отчетни документи. 

/2/ Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.  

Чл.20. /1/ Общинският съветник е длъжен:

1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

2. да провежда срещи с гражданите по предварително оповестен график и ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;

3. да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността на общинския съвет и общинската администрация;

4. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;

5. да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;

6. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

7. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии.

8. да спазва култура на поведението и изказ, които издигат авторитета на общински съвет в обществото.

9. да спазва Етичен кодекс, приет от ОбС Балчик.

Чл.21. /1/ Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1. при поставяне под запрещение;

 2. когато след избирането му  е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност;

3.  при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;

4.  при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

5.  когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;

6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;

7.  при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;

8. при извършване на административно- териториални промени, водещи до закриване на общината;

9.  при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;

10.  при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА;

11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

12. при установяване на неизбираемост;

13. при смърт.

/2/ Прекратяването на пълномощията на общински съветник се извършва по реда на ЗМСМА.

 Чл.22. Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет. 

 

ГЛАВА ПЕТА

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.23. /1/ Общинският съветник по време на заседание няма право:

1. да прекъсва изказващия се;

2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

5. да ползва мобилен телефон за разговори и/или съобщения.

/2/ Общинският съвет може да приеме Етичен кодекс за поведението на общинския съветник, който допълва тази глава.

Чл.24. /1/ Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

 /2/ Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започнат разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси  и да не участва в гласуването.

/3/ Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.

/4/ При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи вземането на решението, като избира  анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.

Чл.25. /1/ Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода.

/2/ Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

Чл.26. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да  набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

Чл.27. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

Чл.28. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общината.

Чл.29. Общинският съветник няма право да приема подарък или  каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.

Чл.30. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

1. напомняне;

2. забележка;

3. порицание;

4. отнемане на думата;

5. отстраняване от заседание.

Чл.31. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.32. /1/ Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

/2/ Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.33. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл. 25-29 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

Чл.34. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 30, т. 1-3 от правилника дисциплинарни мерки;

2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.35. Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание.

Чл.36.  Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка "отстраняване от заседание" пред председателя на общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

 

ГЛАВА ШЕСТА

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.37. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с минимум 11 общински съветници.

Чл.38. /1/ Постоянните комисии на общинския  съвет са: 

1. Постоянна комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове - 5 члена;

2. Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и екология - 5 члена;

3. Постоянна комисия по обществен ред и сигурност и транспорт - 5 члена;

4. Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство, стопански дейности - 5 члена;

5. Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности - 5 члена;

6. Постоянна комисия по  образование, култура и младежки дейности - 5 члена;

7. Постоянната комисия за установяване конфликт на интереси - 7 члена.

/2/ Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

Чл.39. /1/ Постоянните комисии имат за задача :

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

/2/ Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

/3/ Комисиите могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

Чл.40. /1/ Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три.

 /2/ Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

Чл.41. /1/ Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

/2/ Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на общинския съвет при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения.

Чл.42.  Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи.

Чл.43. /1/ Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете, или от председателя на общинския съвет.

/2/ Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, но не по-късно от 24 часа преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА. Уведомяването може да стане по телефон, факс или електронна поща. Членовете на комисията са длъжни да получат материалите  за заседанието от звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА.

Чл.44. /1/ Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.

/2/ По предложение на председателя, постоянната комисия определя дневния ред и продължителността на заседанието си.

/3/ Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.

/4/ Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.

Чл.45. /1/ Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии само ако са внесени от кмета на общината.

/2/ Предложения и проекти за решения могат да се внасят и от кметове на кметства, по въпроси, касаещи само тяхното кметство, които са от компетентността на общинския съвет за решаване.

/3/ При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов упълномощен представител присъства на заседанието.

/4/ Ако - предложението или проектът за решение, включени в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.

 чл.45А. /1/ Молби, жалби, заявления и уведомления от граждани, фирми и юридически лица с нестопанска цел, се включват за разглеждане в дневния ред на комисията, само ако са разпределени от председателя на Общинския съвет по реда на чл.14 от настоящия правилник. 

/2/ Комисията не е задължена да вземе становище в случай, че молителят, жалбоподателят, заявителят или уведомителят не присъства на заседанието. За осигуряване на неговото присъствие, Председателят на комисията го уведомява предварително чрез звеното по чл.29а,ал.2 от ЗМСМА за насроченото заседание на комисията в подходящ срок.

Чл.46. /1/ Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

/2/ Председателят на комисия е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и медии.

/3/ Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

Чл.47. Комисиите могат да провеждат изнесени заседания в отделен квартал  или населено място на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на съответния квартал или населено място.

Чл.48. /1/ Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

/2/ Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.

/3/ Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл.49. /1/ За заседанията на постоянните комисии се води протокол, в който се отбелязват всички приети становища.

/2/ Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.

Чл.50. /1/ Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисия.

/2/ При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище.

Чл.51. Становище на постоянна комисии се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.

Чл.52. /1/ Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

/2/ Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.

/3/ Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.

/4/ Общинският съвет с решение прекратява дейността на временната комисия.

Чл.53 /1/ В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, при спазване на разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

/2/ Експертите и консултантите по ал.1 работят на обществени начала.

/3/ В случаите, когато е необходимо експертите и консултантите по ал.1 могат да получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението /на външни лица привлечени като консултанти или експерти/ се определя от общинския съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от Председателя на Общинския съвет. Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на общинския съвет.

 

ГЛАВА СЕДМА

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.54. /1/ Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, приема стратегия и програма с приоритетите на общината за срока на мандата си.

Чл.55. /1/ Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко ШЕСТ  пъти в годината.

/2/ Общинският съвет при необходимост заседава извънредно:

1. по инициатива на председателя на ОбС;

2. искане на една трета от общинските съветници;

3. по искане на една пета от избирателите на общината;

4.по искане на областния управител;

/3/ Времето на едно заседание е от 09.00 до 15.00 часа, което се разпределя в две части с пауза от 30 минути и с почивки по 15 минути за всяка част.

/4/ Общинският съвет с решение може да удължи времето на заседанието до два часа.

Чл.56. /1/ Заседанията на общинския съвет се провеждат на датите, определени от председателя. Когато важни обстоятелства налагат да се промени датата на заседанието, председателят на общинския съвет определя нова дата и уведомява съветниците чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

 /2/Заседанието се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването, при искане по чл. 55, ал.2.

/3/  Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на Общински  съвет.

/4/ По изключение, с решение на общинския съвет, заседание може да се проведе и извън територията на общината.

/5/ Най-малко 7 дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява предварителен дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, чрез местните печатни и електронни медии и на официалната Интернет страница на общината.

Чл.57. /1/  Председателят и председателския съвет разглеждат по реда на постъпването им в деловодството на ОбС искане за включване в дневния ред на питане, становища и предложения от граждани по обществено значими въпроси.

/2/ При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет председателския съвет включва отделна точка "изказвания, питания, становища и предложения на граждани", в случай, че има регистрирани в деловодството на ОбС  и определя време за тази точка не повече от  30 минути за едно заседание.

/3/ Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси се връщат на подателя им от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА в 10/десет/ дневен срок.

Чл.58. /1/ Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на въпроси в дневния ред след срока по чл.56, ал. 5, ако се регистрират при звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, не по-късно от  5  (ПЕТ) работни дни преди провеждането на заседанието.

/2/ Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл. 56, ал. 5, ако се регистрират при звеното по чл. 29, ал. 2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 часа на предхождащия заседанието РАБОТЕН ден.

/3/ Неотложни въпроси по смисъла на ал. 2  са въпроси свързани със:

1. настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, кризи от различен характер, които изискват спешно вземане на решение.

2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установена процедура по въпроси, свързани с участието на общината по проекти, финансирани от еврофондове.

/4/ Въпросите по Чл. 58, ал. 1 и ал. 2 се включват в дневния ред с решение на общинския съвет.

Чл. 59. /1/ Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА, в 7 /СЕДЕМ/ дневен срок преди неговото провеждане.

/2/ В случай, когато заседанието се свиква по искане на една трета от общия брой на общинските съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.

/3/ За удостоверяването на уведомяването на общинските съветници, звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА съставя нарочен протокол.

Чл.60. /1/ Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.

/2/ При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от избран общински съветник.

Чл.61. /1/ Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

/2/ Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

/3/ По преценка на председателя или по искане на група общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

/4/ Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл.62. /1/ В началото на заседанието се гласува дневния ред.

/2/ По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.63. /1/ Заседанията на общинския съвет са открити.

/2/ По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.

/3/ Предложение за закрито заседание може да прави всеки общински съветник или кмета на общината.

/4/ Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.

/5/ Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично. 

Чл.64. /1/ Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет. 

/2/ Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.

/3/ Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

/4/ Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл.65. /1/ Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници.

/2/ Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.

/3/ Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

/4/ Председателят съставя списък на желаещите за изказвания и определя реда на изказващите се в зависимост от поредността на заявките.

Чл.66. /1/ По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

/2/ Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:

1. прекратяване на заседанието;

2. отлагане на заседанието;

3. прекратяване на разискванията;

4. отлагане на разискванията;

5. отлагане на гласуването.

6. искане за обявяване на почивка.

/3/ Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл.67. /1/ Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

Чл.68. /1/ Всеки общински съветник може да се изказва не повече от два пъти по точка от дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава 5 минути.

/2/ Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това.

Чл.69. /1/ Общинският съветник има право на реплика.

/2/ Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.

/3/ По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 2 реплики.

/4/ Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.

Чл.70. /1/ Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието.

/2/ Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути.

/3/ Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.

/4/ За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на 2/двама/ общински съветници.

/5/ Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване по процедурни въпроси.

Чл.71. След като списъкът на изказващите се е изчерпал, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.72. Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на още един общински съветник, който не е съгласен с него, след което предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

Чл.73. /1/ Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.

/2/ Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане.

/3/ Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места.

Чл.74. /1/ Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес. Питанията се правят при условията на чл.57 от този правилник.

/2/ Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 5 минути.

Чл.75. /1/ На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря устно на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.

/2/ По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.

/3/ Кметът на Общината определя кой от общинска администрация да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.

Чл.76. /1/ При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни причини налагат, председателят на общинския съвет може да прекъсне заседанието за определено време.

/2/ Всеки общински съветник може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 20 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването, което не може да бъде по-малко от 10 минути. Прекъсване на заседанието не може да се иска по-рано от 1 час след започването му и по-късно от 1 час преди приключване на заседанието. Интервалът между две прекъсвания не може да е по-малък от 2 часа.

Чл.77. /1/ Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет.

/2/ Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.78. /1/ Гласуването е лично. Гласува се "за", "против" и "въздържал се". Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на общински съветници, при наличие на важни обстоятелства, общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.

/2/ Явно гласуване се извършва чрез:

1. вдигане на ръка;

2. ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне с "За", "Против", "въздържал се";

3. или саморъчно подписване.

/3/ Тайното  гласуване се извършва с бюлетина по утвърден образец, съответстваща на чл. 13 от настоящия правилник.

Чл.79. Предложение за гласуване по чл.78, ал.2, т.3 или за тайно гласуване може да бъде прието с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.

Чл.80. От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл.81. /1/ Гласуването се извършва по следния ред:

1. предложения за отхвърляне;

2. предложения за отлагане на следващо заседание;

3. предложения за заместване;

4. предложения за поправки;

5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;

6. предложения за допълнения;

7. основното предложение.

/2/ Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.82. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл.83. /1/ Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.

/2/ Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен. 

Чл.84. /1/ За заседанието на общинския съвет се води протокол И СЕ ИЗВЪРШВА И АУДИОЗАПИС. Протоколът се води от технически  секретар, който е служител в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, и се подписва от него и от председателя на общинския съвет, най-късно в 7 дневен срок от заседанието. Аудиозаписът се изготвя с технически средства, осигурени от общинската администрация и за неговото изготвяне и съхранение отговаря служител в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА. Аудиозаписът се съхранява заедно с протокола.

/2/ Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, протоколите на комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.

/3/ Заседанията на общинския съвет се излъчват онлайн (на живо) на официалния сайт на община Балчик.

Чл.85. /1/Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат извършването на промени и поправянето на грешки в 7-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от общинския съвет на следващото заседание.

/2/ Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват с решение на общинския съвет.

Чл.86. Протоколът от заседание на ОС се публикува на официалната интернет страница на община Балчик.


ГЛАВА ОСМА

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.87. /1/ Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях, се внасят от общинските съветници, кмета на общината и кметовете на населени места по проблемите на съответните кметства.

/2/ В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проекта и за необходимите разходи за неговото изпълнение.

Чл.88. /1/ Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии.

/2/ Председателят на общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии.

/3/ Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии пред председателя на съвета. Той се произнася по направените възражения.

 Чл.89.  Водещата комисия се произнася със становище. Проектът за решение се разглежда и подлага на гласуване ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ независимо от становището на водещата комисия.

Чл.90. /1/ Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.

Чл.91. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до неговото гласуване.

Чл.92. Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от общинския съвет решения до кмета на общината и областния управител 7-дневен срок от приемането им, освен ако в закон не е предвидено друго.

Чл.93. /1/ Председателят на общинския съвет съобщава на следващото заседание на общинския съвет за НАЛИЧИЕ НА ОСПОРВАНЕ НА РЕШЕНИЕ на общинския съвет.

/2/ Председателят на общинския съвет възлага на водещата комисия да докладва пред общинските съветници акта на оспорване  и мотивите към него.

/3/ Оспореното решение се включва в дневния ред на общинския съвет на първото заседание, следващо заседанието на което е прието.

/4/ Оспорваното решение се приема повторно с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници В СЛУЧАЙ, ЧЕ Е ДОПУСТИМО ПО ЗАКОН.

/5/ Ако са оспорени само отделни текстове от акта на общинския съвет се гласуват само текстовете, които са оспорени.

Чл.94. /1/ Общинският съвет може да организира публични обсъждания на проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения.

/2/ Общинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници приема решения за организиране на публични обсъждания, с което определя: предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането.

/3/ Председателят на общинския съвет, чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез местните печатни и електронни медии или Интернет решението по ал. 2 най-малко 7 дни преди датата на обсъждането.

/4/ За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите се съставя протокол, който се внася за разглеждане в общински съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.

Чл.95. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници.

Чл.96. /1/ Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на постоянните комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и бюджет.

/2/ Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета. Комисиите са длъжни да се произнесат.

Чл.97. /1/Текстът на нормативните актове на общинския съвет (наредбите), както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на общинския съвет и лицето, водило протокола, непосредствено след текста на акта.

/2/ Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в общинския архив.

/3/ Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на общинския съвет и се заверява от секретаря на общината.

Чл.98. /1/ Всички актове на общинския съвет, влезли в сила, се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и чрез Интернет.

/2/ Нормативните актове на общинския съвет се обнародват в местен вестник и в Интернет страницата на общината. 


ГЛАВА ДЕВЕТА

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.99. /1/ Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.

/2/ Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ.

Чл.100. Общинският съветник може да отправя  питания чрез председателя на общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в деловодството на общината. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

Чл.101. /1/ Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.

/2/) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание.

Чл.102. /1/ Председателят на общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание.

/2/ Председателят на общинския съвет  е длъжен да  изпрати на  кмета питането в 5 - дневен срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми  и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори.

/3/ Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

Чл.103. Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на общинския съвет уведомява кмета на общината и съобщава в началото на заседанието.

Чл.104. /1/ Вносителят може да представи питането си в рамките на 5 минути, а кметът да отговори - в рамките на 5 минути.

/2/ В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 3 минути да изрази своето отношение към отговора.

Чл.105. /1/ При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в началото на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.

/2/ Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола.

Чл.106. /1/ Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието.

/2/ Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета.

Чл.107. /1/ Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.

/2/ В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.

Чл.107 А /1/ Актуален въпрос може да бъде задаван на Кмета на Общината, Кметовете на кметства или кметските наместници в рамките на дневния ред на заседанието на Общинския съвет в точка „РАЗНИ", ако такава е включена в него.

/2/. Кмета на Общината, Кметовете на кметства или кметските наместници могат да отговорят на поставения актуален въпрос в рамките на същото заседание или най-късно на следващото.

/3/ Времето за задаване на актуален въпрос не може да бъде повече от 2 /две минути/;

/4/ Отговорът на актуален въпрос не може да продължи повече от 5 /пет/ минути.

/5/ Отношение по получения отговор, реплики и дуплики не се допускат.

Чл.108. Общинският съвет провежда обсъждане на 6 месечен  отчет за изпълнение на бюджета.

Чл.109. /1 Общинският съвет отменя актове на кмета на общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл.21 от ЗМСМА.

/2/ Актовете по ал.1 се разпределят от председателя на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.

/3/ Становищата за отмяна на актовете по ал.1 се включват за разглеждане в следващото заседание.

/4/ При противоречие с акта на общинския съвет заповедта се отменя на заседанието по ал.3, но не по-късно от 14-дневен срок от получаването й.

Чл.110. Председателят на общинския съвет обявява на заседание на съвета предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на общината и на кмет на кметство, когато са налице обстоятелствата по чл.42, ал.1 т.т.1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗМСМА. Прекратяването на пълномощията в този случай не подлежи на гласуване.

 

ГЛАВА ДЕСЕТА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.111. /1/ Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.

/2/ Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.

Чл.112. Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администрация и се отчита за това на всеки 6 месеца.

Чл.113. /1/ Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време.

/2/ На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския съвет.

Чл.114. Секретарят на общината следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината и за довеждането им да знанието на населението.

Чл.115. /1/ Кметът на общината уведомява писмено общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

/2/ Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.

Чл.116. /1/ Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

/2/ Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал.1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл.117. /1/ Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

/2/ Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.

Чл.118. /1/  В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския съвет. 

(2) Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на общинската администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2  ЗМСМА по предложение на председателя на общинския съвет. 

(3) Служителите в звеното подпомагат дейността на председателя на общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването и провеждането на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. 

(4) Председателят на общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното.

/5/ Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от председателя на общинския съвет. 

6) Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет. Кметът на общината не може да назначава или да освобождава служители в звеното, за които не е направено писмено предложение от председателя на общинския съвет. 

 Чл.119. Звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА:

1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;

2. осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;

3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изготвянето и съхранението на аудиозаписите от заседанията на Общинския съвет, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;

4. осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;

5. изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация, настоящия правилник  или възложени му от председателя на общинския съвет.

Чл. 120. Извън горното, Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

Чл.121. /1/ Назначените от кмета кметски наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет, на заседанията на комисиите и да вземат отношение по въпроси от дневния ред, които се отнасят до съответните населени места.

/2/ Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на общинския съвет чрез кмета на общината.

Чл.122. За всички неуредени въпроси в настоящия правилник се прилагат разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация.


ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО. МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Чл. 123.(1) Международните връзки на Общинския съвет се организират от председателя на общинския съвет.

(2) Предложение за изпращане на делегации на Общинския съвет в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават съвместно от председателството на Общинския съвет и председателите на съответните постоянни комисии.

Чл. 124. Общинското сътрудничество се осъществява по реда на гл. 8 от ЗМСМА и се одобрява от общинския съвет.

Чл. 125. (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на общинския съвет, съобразно с материята и предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен от председателя на Общинския съвет срок.

(2) Становище по проекта за договор дава и кметът на общината, когато предложението не е направено от него.

Чл. 126. Когато договорът за сдружаване създава задължения за кмета и общинската администрация извън изрично установените от закона и този правилник, той не може да бъде сключен без съгласието на кмета.

Чл. 127. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на общината с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.

Чл. 128. Общинският съвет ратифицира всички договори на общината, сключени с всички териториални единици или общности в страната и чужбина.