Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 1152/29.09.23 г., към постъпило заявление с вх. №  УТ-2002-6/ 23.02.23 и УТ-2002-6-004/ 18.09.23 г., е одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XLVI(02508.6.271) и  УПИ XLV(02508.6.268), кв. 11, по ПУП на в. з. "Овчаровски плаж", община Балчик, област Добрич, и ПУП-План за застрояване за  УПИ XLV(02508.6.268), кв. 11, по ПУП на в. з. "Овчаровски плаж", община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за вилно застрояване "Ов".
            Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването 


Прикачени файлове: