УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


   На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1140/27.09.2023 г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  : Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 12 броя рекламно-информациони елементи с обща площ 3.6 кв. м.

 

1. Цел на търга: Отдаване под наем на части от имоти публична-общинска собственост:


т.2.1. Части от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, за поставяне на 6 /шест/ броя рекламно- информационни елементи всеки с площ 0.30 кв.м., с обща площ 1.8 лв.м;


т.2.2 Части от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.141 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, за поставяне на 6 /шест/ броя рекламно- информационни елементи всеки с площ 0.30 кв.м., с обща площ 1.8 лв.м.


2. Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на 12 броя рекламно-информационни елемента.

3. Начална годишна наемна цена:

т.2.1. за площ  от 0.30 кв.м.  в размер на 13.88 лв. /тринадесет лева и осемдесет и осем стотинки / без ДДС, за обща площ от 1.8 кв.м в размер на 83.28 лв. / осемдесет и три лева и двадесет и осем стотинки / без ДДС;

т.2.2. за площ  от 0.30 кв.м.  в размер на 13.88 лв. /тринадесет лева и осемдесет и осем стотинки / без ДДС, за обща площ от 1.8 кв.м в размер на 83.28 лв. / осемдесет и три лева и двадесет и осем стотинки / без ДДС.


Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена.

4. Срок на договора: 3 /три/ години.

    След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва      отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на 12 броя рекламно-информационни елемента.


5. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 06.10.2023 г. до 15.00 часа на 20.10.2023 г. от касата на ОбА - Балчик;


6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 20.10.2023 г.


7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 20.10.2023 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.

8. Търгът ще се проведе на 23.10.2023 г. от 11.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Десислава Василева - Гл. специалист Наеми, тел: 0579 7 10 54