Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ПУБЛИКАЦИЯ


          Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че с решение № 840, протокол № 47 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 05.09.2023 година е одобрен ПУП -- парцеларен план за обект от първостепенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик.        
            Съгласно проекта трасето минава през имоти 53120.106.289; 53120.106.291; 53120.106.296; 53120.106.473; 53120.106.474; 02508.10.628; 02508.90.101; 02508.90.214; 02508.90.806; 02508.90.807;  02508.90.808.

             съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-24/ 30.05.23 г.  Прикачени файлове: