• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОФИЦИАЛНА СТРАНИЦА НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ОИК): oik0803.cik.bg

------

Официална страница на Централна избирателна комисия:
https://www.cik.bg/

Разяснителна кампания на Централната избитателна комисия

Анимирани видеоклипове  Анимирани видеоклипове – със субтитри  Аудиоклипове Брошура

-------

Информация на жестов език във връзка предстоящите избори
за общински съветници и кметове 29.10.2023 г.

0887 900 998 (viber)

Посоченият телефонен номер е предназначен единствено за обслужване на хора с увреден слух, чрез осъществяване на видео-жестов превод в работно време от понеделник до петък от 09:00-17:30 ч. с Контакнтия център на Столична община!

Работно време на центъра за административно обслужване на Община Балчик, находящ се в гр. Балчик, пл. 21-ви септември № 6, Информационен център:

Понеделник - петък: 08:30 - 16:30 часа

-------

12.10.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023 г.

На 14.10.2023 г. (събота)  изтича срокът, в който могат да се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение. В тази връзка е осигурено дежурство от служители на отдел ГРАО на 14.10.2023 г. (събота) от 9:00 до 17: 00 часа  в сградата на Общинска администрация Балчик - гр.Балчик, пл.21 Септември № 6, Център за административно обслужване, ет.1.

Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към шест месеца преди датата на произвеждане на изборите - 28.04.2023 год.

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и кметове имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение. Към заявлението за гласуване се прилага копие от документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза (медицински документ) за здравословно състояние на избирателя, който установява, че заболяването му е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

-------

05.10.2023 г.

Община Балчик уведомява всички избиратели в община Балчик, че осигурява дежурства на 15.10.2023 год. (неделя) и 21.10.2023 год. (събота) от 09.00 часа до 17.00 часа, за приемане на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, както и за подаване на заявления от избиратели, които имат право да гласуват, но които са изпуснати.

***

Община Балчик Ви уведомява, че определените секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в гр. Балчик, както следва:

Избирателна секция

Място за гласуване

Адрес на СИК

1

080300001

Туристически информационен център „Мелницата"

гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 1

2

080300002

Туристически информационен център „Мелницата"

гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 

Избирателите, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в град Балчик могат да заявят транспорт на дежурните телефони в отдел ГРАО: 0579/71055 и 0579/71071 от 7.00 до 18.00 часа в изборния ден - 29.10.2023 г.

-------

Справка в избирателни списъци и искания за гласуване по настоящ адрес през Интернет

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден - 28.04.2023 г.

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/ предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

-------

Избирател, чийто постоянен адрес и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината/кметството/кметския наместник (Приложение № 13-МИ) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражните правото си на глас там. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към шест месеца преди датата на произвеждане на изборите - 28.04.2023 год.

Срокът е до 14.10.2023 год. (събота)

..............................................................................................................

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборното помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление образец (Приложение № 17-МИ), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или електронно заявление със същото съдържание чрез интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянен адрес.

Когато е подадено заявление за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящият му адрес - настоящото заявление се подава пред органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящ адрес.

Срокът е до 14.10.2023 год. (събота)

..............................................................................................................

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък или за които е отпаднало основание за заличаване, могат да подадат писмено заявление (Приложение № 7-МИ) до кмета на общината/кметството/кметското наместничество най-късно седем дни преди изборния ден.

Срокът е до 21.10.2023 год.

.............................................................................................................

Избиратели, които имат право да гласуват, но които са пропуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието за заличаване, могат да подадат писмено заявление (Приложение № 10-МИ) до кмета на общината/кметство/кметско наместничество до предизборния ден.

Срокът е до 27.10.2023 год.

...................................................................................................................................................

Заявление-декларация се подава от гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък - част ІІ. Заявлението-декларация (Приложение № 8-МИ) се подава в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

Срокът е до 18.09.2023 год. (понеделник)

------

На интернет страницата на Министерство на електронното управление са публикувани 6 услуги свързани с изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/grazhdanski%20prava%20i%20praven%20red/Elections2023:

3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3303

3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3304

3305 Вписване в избирателния списък
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3305

3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3306

3307 Изключване от Списъка на заличените лица
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3307

 ------

04.05.2023 г.

Съобщение

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове през 2023 г. и постъпили въпроси Централната избирателна комисия обръща внимание на следното:

В Изборния кодекс за изборите за общински съветници и за кметове е налице изискване за уседналост като условие за упражняване на активното и пасивното избирателно право по смисъла на чл. 396 и чл. 397 ИК, а именно право да избират и да бъдат избирани за общински съветници и за кметове имат гражданите, които са „живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място".

1. В изборите за общински съветници, за кметове на общини и за кметове на райони по смисъла на ИК „да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място" означава:

- за българските граждани - да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите;

- за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България - да имат адрес на пребиваване (адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България) в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите.

2. В изборите за кмет на кметство по смисъла на ИК „да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място" означава:

- за кандидатите и избирателите български граждани - да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора;

- за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България - да имат адрес на пребиваване в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора.

В кои населени места ще има избори за кмет на кметство?

Избори за кмет на кметство се произвеждат в тези населени места, които към датата на обнародване на Указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България - имат население над 100 души с постоянен адрес.

Как да се регистрирам за гласуване на местните избори 2023 г. по настоящ адрес?

При избори за общински съветници и за кметове, ако избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.