публикувано на 11.09.2023 г.

                                                                                   изх. № 23-БЧ-008909/11.09.2023 год.


ДО

Коалиция „ГЕРБ - СДС"
гр. София, район Триадица,
НДК, Административна сграда, ет. 17,
тел. 02/ 490 13 13, 02/ 490 09 51
e_mail: 
paunov@gerb.bg
Лице за контакт:Цветомир Петров Паунов

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
гр. София, ул. „Цар Иван Асен II" № 23А,
тел. 0877 112 357,
e_mail: 
legal@promeni.bg
Лице за контакт:Никола Георгиев Минчев

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ"
Гр. София, бул. „Христо Ботев" № 111,
тел. 0889 411 918,
e_mail: 
izbori.org@gmail.com
Лице за контакт: Светослав Тодоров

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
гр. София, бул. „Ал. Стамболийски" № 45А,
тел. 02/ 811 44 42, факс: 02/ 811 44 42
e_mail: 
chairman@dps.bg
Лице за контакт: Мустафа Сали Карадайъ

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ"
гр. София, район Възраждане,
ул. Позитано № 20, п.к. 382,
тел. 02/ 810 72 00, 0886 83 97 22, факс: 02/ 981 21 85
e_mail: 
bsp@bsp.bg
Лице за контакт: Аглика Стефчева Виденова

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД"
1463, гр. София, район „Триадица",
пл. „България" № 1, НДК, зала 12,
тел. 0877 797 307,
e_mail: 
office@pp-itn.bg
Лице за контакт: Таня Пламенова ТимеваУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г., на основание чл. 91, ал. 1 от Изборен кодекс и в изпълнение на разпоредбите за спазване на указаните в т.33 и т.34 срокове от Хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., приета с Решение №М1951-МИ от 3 август 2023 г.  на ЦИК Ви каня на 19.09.2023г.  (вторник) от 11.00 часа в заседателната зала на Община Балчик - гр.Балчик, пл."21 септември" № 6, ет.3 за провеждане на консултации за състава на Секционните избирателни комисии в община Балчик. В изпълнение на чл.91, ал. 4 от Изборния кодекс е необходимо да представите:

1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. списък на резервните членове, които да заместят предложените лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден.

Предложените за членове на СИК лица следва да отговарят на изискванията на чл.66, чл.95 и чл.96 от ИК.

Чл. 95. За членове на секционната избирателна комисия се назначават лица, които имат право да гласуват в съответния вид избор и владеят български език.

Чл. 96. За членовете на секционната избирателна комисия се прилагат ограниченията по чл. 66.

Чл. 66. (1) Докато заема длъжността си, член на районна избирателна комисия не може да бъде:

1. кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответен вид избор;

2. на изборна длъжност в държавен или местен орган;

3. орган на изпълнителната власт;

4. заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, секретар на община, район, кметство;

5. съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател;

6. заместник областен управител или заместник-кмет;

7. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) военнослужещ във въоръжените сили, служител в Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Разузнаване", Националната служба за охрана, Държавната агенция "Технически операции" или в Държавната агенция "Национална сигурност".

(2) Членовете на районната избирателна комисия не може да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

 

Лица за контакти за Община Балчик:

 

Къймет Тургут  -Секретар на Община Балчик,

gsm: 0895554404,

e mail: k.turgut@balchik.bg

 

Елица Кръстева - началник отдел ГРАО,           

gsm:0895554125,

e mail: grao@balchik.bg


Община Балчик освен официалният e mail: mayor@balchik.bg има служебен e mail: izbori@balchik.bg за кореспонденция във връзка с предстоящите избори, вкл. за предложенията Ви за членове на СИК.Приложение:            1/Образец на файл-предложение за членове на СИК


С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община БалчикПрикачени файлове: