Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 992/ 21.08.23 г., към постъпило заявление с вх. №  УТ-2117-27/ 15.06.2023 г., е одобрен ПУП - План за регулация за УПИ IX(66250.501.178) и  УПИ X(66250.501.175), кв. 43, по ПУП на област Добрич, община Балчик, с. Сенокос, и ПУП-План за застрояване за  УПИ IX(66250.501.178) и  УПИ X(66250.501.175), кв. 43 по ПУП на област Добрич, община Балчик, с. Сенокос, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм".      
            Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.       
           Прикачени файлове: