Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-25/ 02.06.23 г., за одобряване на ПУП- План за застрояване за ПИ 02508.4.23,  по КК на м-т. „Овчаровски плаж-Юг", гр. Балчик,  община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП- вилно застрояване "Ов".      
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.        
           Прикачени файлове: