Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заповед № 944/ 10.08.23 г., към постъпило заявление с вх. №  УТ-2117-6/26.01.23 г. и УТ-2117-6-20/ 17.07.23 г., е одобрен ПУП - План за регулация О.Т. 34а и О.Т. 34б (ПИ 62788.501.699), УПИ XL(62788.501.107), УПИ XLIX(62788.501.185), УПИ XLVIII(62788.501.185), УПИ XLIV(62788.501.292), УПИ XLVI(62788.501.704), УПИ XLV(62788.501.703), УПИ XLIII(62788.501.702), УПИ XLII(62788.501.701) и  УПИ  XLI(62788.501.700), кв. 11, по ПУП на с. Рогачево, община Балчик, област Добрич, и ПУП-План за застрояване за  УПИ XLVI(62788.501.704), УПИ XLV(62788.501.703), УПИ XLIII(62788.501.702), УПИ XLII(62788.501.701) и  УПИ  XLI(62788.501.700), кв. 11, по ПУП на с. Рогачево, община Балчик, област Добрич, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм".          
            Справка и допълнителна информация може да получите на интернет страницата, и в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.       Прикачени файлове: