• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

публикувано 23.08.2023 г.

УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №957/15.08.2023г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик

 при следните параметри:

 

 • Цел на търга: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.4 по кадастрална карта на гр. Балчик.
 • Отдаваният под наем общински имот е терен с площ 10.00 кв.м.
 • Начална годишна наемна цена -156.60 лв. /сто петдесет и шест лева и шестдесет стотинки / без ДДС.
 • Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
 • Срок на договора: пет години
 • Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 25.08.2023 г. до 15.00 часа на 08.09.2023 г. от касата на ОбА - Балчик.
 • Депозит за участие в търга - 16.44лв. /шестнадесет лева и четиридесет и четири стотинки/ с ДДС, вносим до 15.00 часа на 08.09.2023г.
 • Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 08.09.2023г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
 • Дата и място на провеждане - 11.09.2023г. от 14.00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
 • Оглед на имота - обезпечава се от служител, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
 • За справки и допълнителна информация: 0579/710 54