публикувано 23.08.2023 г.

УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


     На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №954/15.08.2023г. на Кмета на Община Балчик,

     ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с площ 0.84 кв. м.

  

1. Цел на търга: Отдаване под наем на части от имоти публична-общинска собственост:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.83.236 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.42  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.82.3 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.42  кв.м., за срок от 3 години.

2. Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елемента.

3. Начална годишна наемна цена:

т.1.1. за площ  от 0.42 кв.м.  в размер на 20.48 лв. /двадесет лева и четиридесет и осем стотинки / без ДДС.

т.1.2. за площ  от 0.42 кв.м.  в размер на 20.48 лв. /двадесет лева и четиридесет и осем стотинки / без ДДС.

Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена.

4. Срок на договора: 3 /три/ години.

    След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва      отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 0.84 кв. м.

5. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 25.08.2023 г. до 15.00 часа на 08.09.2023 г. от касата на ОбА - Балчик;

6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 08.09.2023 г.;

7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 08.09.2023 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.

8. Търгът ще се проведе на 11.09.2023 г. от 11.30 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.


     Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Десислава Василева - Гл. специалист Наеми, тел: 0579 7 10 54