публикувано на 21.08.2023 г.О Б Я В А

  

ОБЩИНА БАЛЧИК

 

     На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик, чл.37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, в изпълнение на Решение №693 по Протокол №40/26.01.2023г.  и Решение №765 по Протокол №43/27.04.2023г. от редовно заседание на Общински съвет  - Балчик и Заповед № 987/17.08.2023г. на Кмета на Община Балчик.

     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните след разпределение пасища и мери от общинския поземлен фонд за срок от една стопанска година (за стопанската 2023/2024г.). Подробна информация по условията на провеждане на търга, както и необходимите бланки за участие ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Балчик www.balchik.bg

     Търгът ще се проведе на 12.09.2023г. /вторник/ от 10:00 часа в залата на Общинска администрация -Балчик на адрес: гр. Балчик, пл."21-ви Септември" №6.

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 25.08.2023г. до 15:00 часа на 08.09.2023г. на касата на Общинска администрация - Балчик, ет.1.

    Цената на тръжните документи е 12 лв., с включен ДДС, платими на касата на Община Балчик.

   Заявления за участие, комплектовани с изискуемите документи и документ за внесения депозит се подават в срок до 16:00 часа на 08.09.2023 г. на информационния център на Община Балчик.

      Оглед на имотите, предмет на търга може да бъде извършен всеки работен ден в периода 28.08.-01.09.2023 г. (от 13:00 до 16:00 часа), след предварителна уговорка с гл. експерт ОПФ и СД, телефон за справки: 0579/7 10 54  НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Образци на необходимите документи може да изтеглите от връзките по-долу.