• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаОбщина Балчик изпълнява проект "Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.585 МИГ Балчик-Генерал Тошево - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Главната цел на настоящия проект е да ускори социално-икономическото развитие на община Балчик, осигуряващо нови работни места, да създаде условия за намаляване на бедността и подобряване на социалното включване, да подобри качеството на живот на населението в общината посредством обновяване и обособяване на места за спорт и отдих и качествено обозначаване на съществуващата инфраструктура.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

В 8 населени места на община Балчик ще се изградят и реновират зони за игра на деца на възраст от 3 до 12 г., фитнес зони на открито, футболно и волейболно игрище, обособяване на зони за отдих с пейки, беседки, барбекю и залесяване. Проекта е насочен и към силно компрометираните табелите с имената на улиците в гр. Балчик и вилните зони, които на места изцяло липсват. По тази дейност ще се изработят 7 269 броя табели с размери според дължината на съответното име - малка табела до 10 знака /50 см. х 28 см./, средна табела до 16 знака, голяма табела до 23 знака. Табели с номера за всеки дом с размер 18 см. х 18 см. и табели за монтаж на пилон с размер 80 см. х 22 см.


УРН: 427164

Договор № BG06RDNP001-19.585-0001-C01


Обща стойност на проекта: 372 681,26 лева без ДДС

от които 335 413,13 лв. европейско и  37 268,13 лв. национална финансиране.


Срок на изпълнение: 14 месеца /дата на стартиране 03.08.2023 г. -                                                          дата на приключване 30.06.2025 г./