РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

Областна дирекция "Земеделие" Добрич

Общинска служба по земеделие Балчик


ОБЯВА


Днес 01.08.2023г. в гр. Балчик, на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, ОСЗ - Балчик обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи, че за стопанската 2023/2024г. по реда на чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ са изготвени предварителни регистри на имоти въз основа на подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Балчик.

Обявата за изготвените регистри на основание чл.72,ал.4 от ППЗСПЗЗ е изнесена на информационното табло в сградата на Общинската служба по земеделие гр. Балчик

Справка в регистрите може да се извърши в ОСЗ гр. Балчик, с адрес: гр. Балчик, ул. „Черно море" №16

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15.08.2023г. при промяна в декларациите/заявленията, как го и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица.
Таня Илиева

Началник в ОСЗ


Прикачени файлове: