ПУБЛИКАЦИЯ          Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 886/ 28.07.23 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП-План за застрояване за ПИ 53120.29.177, - с конкретното му предназначение за за паркинг и фотоволтаична електроцентрала, по КК на м-т. "Дюза", с. Оброчище, община Балчик, област Добрич, с устройствена зона съгласно ОУП за самостоятелен терен с устройствен режим, предназначени за транспортна инфраструктура (Т2), съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-20/ 22.03.23 г., УТ-2117-20-008/ 04.07.23 г.,УТ-2117-20-007/ 14.07.23 г.        
Прикачени файлове: