Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 ПУБЛИКАЦИЯ

          Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че с решение № 789, протокол № 45 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 29.06.2023 година е одобрен ПУП - Парцеларен план за линеен обект за изграждане на кабелна линия НН- „Кабелна касета ШК-4. Електрозахранване на „Сграда за настаняване и хранене"", в ПИ 53120.109.33, м-ст."Кумбаалар", с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич. Общата дължина на проектното трасе е приблизително 50 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):          

Имот №

Трайно предназначение

Ново НТП

Кат.

Местност

Площ на имота в дка

Площ за отчуждаване в дка

Площ отнета ДС дка

Площ за временно отчуждаване в дка

Площ с ограничение в ползването в дка

Вид собственост

Име на собственик име презиме и фамилия / име юрид. лице

108.1

Земеделска територия

За местен път


З-ЩЕ С.ОБРОЧИЩЕ

  3.042

  0.000

  0.000

  0.000

  0.065

Общинска публична

ОБЩИНА БАЛЧИК

108.45

Земеделска територия

За селскостопански, горски, ведомствен път


МАДЖАРЛЪКА

  0.311

  0.000

  0.000

  0.000

  0.043

Общинска публична

ОБЩИНСКИ-НЕОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ

ОБЩИНА БАЛЧИК

Общо:

  3.352

  0.000

  0.000

  0.000

  0.108, съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-15/ 08.03.23 г. и УТ-2117-15-004/ 17.05.23 г.   


Прикачени файлове: