УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №845/18.07.2023г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в

гр. Балчик

при следните параметри:

 

 • Цел на търга: Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинет № 223 с площ 24 кв.м на 2-ри етаж и 1/7 част от манипулационни № 102, 103, 109, 110, всяка с площ 18.50 кв.м , разположени на 1-ви и 2-ри етаж с обща площ: 34.57 кв.м. Находящи се в" МЦ І" ЕООД, ул. " Златко Петков" № 1,гр. Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.82.2, актуван с АОС № 217 от 1999г.
 • Отдаваните под наем общински имоти са за осъществяване на медицинска дейност.
 • Начална годишна наемна цена-133.99 лв. /сто тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки/ без ДДС
 • Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
 • Срок на договора: пет години
 • Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 28.07.2023 г. до 15:00 часа на 11.08.2023 г. на касата на ОбА - Балчик.

       Депозит за участие в търга -14.07лв. /четиринадесет лева и седем стотинки/ без ДДС.

 • С вносим до 15:00 часа на 11.08.2023 г.
 • Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15:30 часа на 11.08.2023 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
 • Дата и място на провеждане на търга- 14.08.2023 г. от 10.30 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
 • Оглед на имота - обезпечава се от служител на отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
 • За справки и допълнителна информация: 0579 71054