Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. №  УТ-2117-26/ 07.06.23 г., за одобряване на проект на ПУП - План за регулация за УПИ III(02508.78.23) и  УПИ II(02508.78.100), кв. 135, по ПУП на кв. "Балик", гр. Балчик, община Балчик и ПУП-План за застрояване за  УПИ II(02508.78.100), кв. 135, по ПУП на кв. "Балик", гр. Балчик, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм".           
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.        
           Прикачени файлове: