• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Утвърдил:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

 

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС-Балчик, Решение № год, Решения № 709/23.02.2023 год., № 796/29.06.2023 год., №797/29.06.2023 год. на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед № 844/18.07.2023 год. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:

1.Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ, кв. 1046 по ПУП на град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.74.293 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 441.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 10 480.00 лева /десет хиляди четиристотни и осемдесет лева/ без ДДС

2.Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІV, кв. 1046 по ПУП на град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.74.294 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 457.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 11 226.00 лева /единадесет хиляди двеста двадесет и шест лева/ без ДДС

3.Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХVІІІ кв. 1046 по ПУП на град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.74.298 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 436.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 10 710.00 лева /десет хиляди седемстотин и десет лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 16.08.2023 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 31.07.2023 г. до 14.08.2023 г на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася по посочена в тръжните книжа банкова сметка или на касата на Общината в срок до 15.30 часа на 14.08.2023 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 14.08.2023 г. информационния център на Община Балчик.


За справки : тел. 0579 7-10-41 М.Караиванова, Й.Денева