• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Ще бъдат разглеждани единствено и само заявления за административни услуги и/или за достъп до обществена информация, жалби и сигнали от граждани с идентификация на самоличността, посочен адрес за кореспонденция и подадени до Кмета на Общината чрез oфициалната служебна електронна поща на Община Балчик – mayor@balchik.bg или през Системата за сигурно електронно връчване на Държавната агенция за електронно управление https://edelivery.egov.bg/

                             НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ 070018708

 (разговорите са на цена за селищен разговор в зависимост от абонаментния ви план)

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНА БАЛЧИК
MUNICIPAL MANAGEMENT OF BALCHIK MUNICIPALITY
КМЕТ НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
MAYOR NIKOLAY ANGELOV

mayor@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 30

тел: +359 579 7 20 70


ЗАМ.-КМЕТ ФИНАНСИ МИТКО ПЕТРОВ
DEPUTY MAYOR FOR FINANCE MITKO PETROV

m.petrov@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 30


ЗАМ.-КМЕТ СТРОИТЕЛСТВО ДИМИТРИН ДИМИТРОВ
DEPUTY MAYOR OF CONSTRUCTION DIMITRIN DIMITROV

dimitrov@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 30


СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА
КЪЙМЕТ ТУРГУТ
SECRETARY OF MUNICIPALITY KAYMET TURGUT

k.turgut@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 30


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИКТОР ЛУЧИЯНОВ
HEAD OF MANICIPAL COUNCIL VICTOR LUCHIANOV

obsbalchik@gmail.com

тел: +359 579 7 10 51


ГЛАВЕН АРХИТЕКТ арх. АННА ДЕМИРЕВА
CHIEF ARCHITECT ARCHITECT ANNA DEMIREVA

a.demireva@balchik.bg

тел: + 359 579 7 10 40


ГЛ. ЕКСПЕРТ ФИН. КОНТРОЛ МИМА ВАСИЛЕВА
HEAD FINANCIAL ODITOR MIMA VASILEVA

m.vasileva@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 61


                                   ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ                                
ODIT DEPARTMENT

РЪКОВОДИТЕЛ СЕЗЕР РАСИМОВА
MANAGER OF ODIT DEPARTMENT SEZER RASIMOVA

s.rasimova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 83


ЗВЕНО ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
PROCUREMENT DEPARTMENT
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЗОП МИЛЕН ЙОРДАНОВ
LEAD EXPERT MILEN YORDANOV

m.yordanov@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 36


СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ СТОЯН ПЕТКОВ
SENIOR EXPERT STOYAN PETKOV

s.petkov@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 65


СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕМИЛ РАДАНОВ
SENIOR EXPERT EMIL RADANOV

e.radanov@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 64


ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"
ADMINISTRATIVE LEGAL AND INFORMATION SERVICES DEPARTMENT
ОТДЕЛ „ПРАВНО, ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЛУЖВАНЕ"
LEGAL INFORMATION AND TECHNOLOGICAL SERVICES DEPARTMENT
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ГЕРГАНА НИКОЛОВА
MANAGER GERGANA NIKOLOVA

g.nikolova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 36


ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ ЖЕНЯ МАНОЛОВА
HEAD LEGAL ADVISOR ZHENYA MANOLOVA

zh.manolova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 36


ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИТO ВЕСЕЛИН ЗЛАТЕВ
HEAD EXPERT IT VESELIN ZLATEV

v.zlatev@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 38


ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИTO ГАЛИН ИСКРЕНОВ
HEAD EXPERT IT GALIN ISKRENOV

g.iskrenov@balchik.bg

тел: + 359 579 7 10 38


ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИTOГАЛИНА КИРИЛОВА
HEAD EXPERT ITGALINA KIRILOVA

g.kirilova@balchik.bg

тел: + 359 579 7 10 38


ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК, АРХИВАР И ВРЪЧИТЕЛ ПЛАМЕНА СТОЙЧЕВА
TECHNICAL ASSISTANT PLAMENA STOYCHEVA

p.stoycheva@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 36


ОТДЕЛ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
CIVIL REGISTRATION AND ADMINISTRATIVE SERVICES DEPARTMENT
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЕЛИЦА КРЪСТЕВА-ВАСИЛЕВА
DEPARTMENT MANAGER ELITSA KRASTEVA

grao@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 55


МЛАДШИ ЕКПЕРТ ОбА - ИНФ.ЦЕНТЪР КРАСИМИРА КОСТОВА
JUNIOR EXPERT KRASIMIRA KOSTOVA

k.kostova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 46


СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ОбА-ИНФ.ЦЕНТЪР СЕВИН РИФАТ
SENIOR EXPERT SEVIN RIFAT

s.rifat@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 46


СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ АО
ВЕСЕЛА ДОБРЕВА
SENIOR EXPERT
VESELA DOBREVA

v.dobreva@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 79


СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА
SENIOR EXPERT SNEZHANA YORDANOVA

grao_yordanova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 71


СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА
SENIOR EXPERT DETELINA IVANOVA

d.ivanova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 71


СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО СНЕЖИНА АТАНАСОВА
SENIOR EXPERT SNEZHINA ATANASOVA

grao_atanasova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 71
ОТДЕЛ „КУЛТУРА, ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
CULTURE, PROTOCOL AND PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ САВА ТИХОЛОВ
MANAGER SAVA TIHOLOV

pr@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 47


ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ОбС РАЙНА ПЕТКОВА
SENIOR EXPERT RAINA PETKOVA

r.petkova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 84


СТ.СПЕЦ.-СЕКРЕТАР ЗАМ. КМЕТОВЕ ДАНИЕЛА АВДЖИЕВА
SENIOR EXPERT SECRETARY DANIELA AVDZHIEVA

d.avdzhieva@balchik.bg

тел./факс: +359 579 7 10 35


КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ
COMMISSION FOR COMBATING ANTI- SOCIAL BEHAVIOR OF MINORS AND UNDERAGED
СТ. СПЕЦ. СЕКРЕТАР БППМН КОЛЬО КОЛЕВ
SENIOR EXPERT SECRETARY KOLYO KOLEV

k.kolev@balchik.bg

тел: +359 579 7 41 10


ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ХУМАНИТАРНИ, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И БФС"
LOCAL TAXES AND FEES, HUMANITARIAN, ECONOMIC ACTIVITY AND BUDGET FINANCE ACCOUNTING DEPARTMENT
ДИРЕКТОР МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА
DIRECTOR MAGDALENA GEORGIEVA

m.georgieva@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 48


ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА ДАНЪЧНА СЛУЖБА"       
TAX OFFICE DEPARTMENT
тел: +359 579 71089 ; 72849; 71066
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ПАВЛИНА ПАРУШЕВА
MANAGER PAVLINA PARUSHEVA

p.parusheva@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 89


ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ЖИВКО ЛАЗАРОВ
HEAD INSPECTOR ZHIVKO LAZAROV

zh.lazarov@balchik.bg

тел: +359 579 7 28 49


СТ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ХРИСТИНА НИКОЛОВА
SENIOR INSPECTOR HRISTINA NIKOLOVA

h.nikolova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 66


СТ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ВЕЛИСЛАВА ТРИФОНОВА
SENIOR INSPECTOR VELISLAVA TRIFONOVA

v.trifonova@balchik.bg

тел: +359 579 7 28 49


ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ИЛИЯНА ИЛИЕВА
HEAD INSPECTOR ILIYANA ILIEVA

i.ilieva@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 66


ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ГАЛИНА ТОДОРОВА
HEAD INSPECTOR GALINA TODOROVA

g.todorova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 73


ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ЙОАНА ДИМИТРОВА
HEAD INSPECTOR YOANA DIMITROVA

y.dimitrova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 73


СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ КАСИЕР СУЗАН АЛИИБРЯМОВА
SENIOR ACCOUNTANT CASHIER SUZAN ALIIBRYAMOVA

s.aliibryamova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 88


СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ РАДКА ДИМОВА
SENIOR ACCOUNTANT RADKA DIMOVA

radka.dimova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 88


ТЕХН. ИЗПЪЛНИТЕЛ АРХИВАР ДЕЛОВОДИТЕЛ ПЕНКА КОЛЕВА
TECHNICHAL ASSISTANT ARCHIVER PENKA KOLEVA

p.koleva@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 88


ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО"
BUDGET FINANCE AND ACCOUNTING DEPARTMENT
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МИХАИЛ ДИМОВ
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ MIHAIL DIMOV
MANAGERHEAD ACCOUNTANT m.dimov@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 56


ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДСТВО ИВЕЛИНА ПЕТРОВА
EXPERT ACCOUNTING IVELINA PETROVA

i.petrova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 58


ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ БЮДЖЕТ ПЕТЪР СИВКОВ
EXPERT BUDGET PETАR SIVKOV

p.sivkov@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 62


ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ АЛБЕНА ЗЛАТЕВА
EXPERT HUMAN RESOURCES ALBENA ZLATEVA

a.zlateva@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 78


СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ ДИАНА ВЪРБАНОВА
SENIOR ACCOUNTANT DIANA VARBANOVA

d.varbanova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 78


СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ БОРЯНА БОРИСОВА-СТОИЛОВА
SENIOR ACCAUNTANT BORIANA BORISOVA-STOILOVA

b.borisova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 78


СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ АННА КАНАВРОВА
SENIOR ACCOUNTANT ANNA KANAVROVA

a.kanavrova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 82


СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ МАРИЯ ДОЙЧЕВА
SENIOR ACCOUNTANT MARIYA DOYCHEVA

m.doycheva@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 82


СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛМАРИЯ ДИМИТРОВА
SENIOR ACCOUNTANTMARIYA DIMITROVA

m.dimitrova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 86


ТЕХН.СЪТРУДНИК КАСИЕР РАЗХОДИ, ТРЗ ЛИЛИЯ СТАНЕВА
CASHIER LILIA STANEVA

l.staneva@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 57


СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ-КАСИЕР ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА-ДУЧЕВА
SENIOR ACCOUNTANT-CASHIER VESELINA DIMITROVA-DUCHEVA

v.ducheva@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 57


ТЕХН. СЪТРУДНИК КАСИЕР ПРИХОДИ ДОНКА ЖЕЛЕВА
CASHIER DONKA ZHELEVA

d.zheleva@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 72


ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, ХУМАНИТАРНИ, СОЦИАЛНИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"
EDUCATION, HUMANITIES, SOCIAL AND ECONOMIC DEPARTMENT
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ КРАСИМИРА КИРЧЕВА
MANAGER KRASIMIRA KIRCHEVA

k.kircheva@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 52


ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ СОНЯ ВАСИЛЕВА
CHIEF SPECIALIST HEALTHCARE AND SOCIAL ACTIVITIES SONIA VASILEVA

s.vasileva@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 52


СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
проект "УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ

ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА

ASSOCIATE SOCIAL ACTIVITIES
PROJECT "STRENGTHENING THE MUNICIPAL CAPACITY"

EKATERINA YORDANOVA


proekt.uok@balchik.bg

tel: 0579 7 10 81


СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
проект "УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ
ЛИДИЯ ИВАНОВА
ASSOCIATE SOCIAL ACTIVITIES
PROJECT "STRENGTHENING THE MUNICIPAL CAPACITY"
LIDIYA IVANOVA

proekt.uok@balchik.bg


ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ НАЕМИ ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА
CHIEF SPECIALIS RENTAL DESISLAVA VASILEVA

naemi@balchik.bg

+359 579 7 10 54


ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ЕНЕРГЕТИК ДОБРИ ДОБРЕВ
ENERGY SPECIALIST  DOBRI DOBREV

тел: +359 579 7 10 80


ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ОПФ И СД ЗЕХРА АКИФ
SENIOR EXPERT MUNICIPAL LAND FUND ZEHRA AKIF

z.akif@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 54


ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ТАТЯНА ВАСИЛЕВА
CHIEF SPECIALIS TATIANA VASILEVA

t.vasileva@balchik.bg

тел +359 579 7 10 54


ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ДОМАКИН АНКА НЕНЧЕВА
TECHNICAL ASSISTANT ANKA NENCHEVA

a.nencheva@balchik.bg

тел +359 579 7 10 67


ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ПОДДРЪЖКА ДЖЕВДЖЕТ ШЕРИФ
TECHNICHAL ASSISTANT MAINTANANCE DZHEFDZHET SHERIF

d.sherifov@balchik.bg

тел +359 579 7 10 80


ДИРЕКЦИЯ „ТУРИЗЪМ, ЕВРОФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕКОЛОГИЯ"
TOURISM, EU FUNDS, INTERNATIONAL COOPERATION AND ECOLOGY DEPARTMENT
ДИРЕКТОР ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
DIRECTOR DIMITАR DIMITROV

m.dimitrov@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 53


ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЕМС НИНА МИТЕВА
SENIOR EXPERT EU FUNDS, INTERNATIONAL COOPERATION NINA MITEVA

n.miteva@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 65


СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕМС СТОЯН ПЕТКОВ
SENIOR EXPERT EU FUNDS, INTERNATIONAL COOPERATION STOYAN PETKOV

s.petkov@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 65


СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕМСАННА-МАРИЯ ТОДОРОВА
SENIOR EXPERT EU FUNDS, INTERNATIONAL COOPERATIONa.todorova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 65


СТАРШИ ИНСПЕКТОР ЕКОЛОГИЯ МАРИЯ КУНЕВА
SENIOR INSPECTOR OF ECOLOGY MARIYA KUNEVA

m.kuneva@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 45


СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕКОЛОГИЯ РОСИЦА ДИМОВА
SENIOR INSPECTOR OF ECOLOGY ROSITSA DIMOVA

r.dimova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 45
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗЪМ
TOURISM
СТ. СПЕЦИАЛИСТ ТУРИЗЪМ - МЕЛНИЦА КАТЕРИНА ЯНКОВА
SENIOR EXPERT TOURISM KATERINA YANKOVA

melnitsata@balchik.bg

+359895554150

+359895554206

+359 579 72023


СТ. СПЕЦИАЛИСТ ТУРИЗЪМ - МЕЛНИЦА ВЕНЕЛИНА ЕНЧЕВА
SENIOR EXPERT TOURISM VENELINA ENCHEVA

v.encheva@balchik.bg

+359895554150

+359895554206

+359 579 72023


ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИИ"
LAND PLANNING, OWNERSHIP AND INVESTMENTS DEPARTMENT
ОТДЕЛ „ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"
TERRITORIAL AND SETTLEMENT STRUCTURE AND MUNICIPAL PROPERTY DEPARTMENT
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МАРИ КАРАИВАНОВА
MANAGER MARI KARAIVANOVA

m.karaivanova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 41
СТАРШИ ЕКСПЕРТ АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ СТОЯНКА ПЕТРОВА
SENIOR EXPERT ADMINISTRATIVE SERVICE
STOYANKA PETROVA

s.petrova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 68


МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА

JUNIOR EXPERT
ZORNITSA DIMITROVA

z.dimitrova@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 79


СТ.СПЕЦИАЛИСТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЙОНКА ДЕНЕВА
SENIOR EXPERT MUNICIPAL PROPERTY YONKA DENEVA

y.deneva@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 41


СТ. СПЕЦИАЛИСТ ГЕОДЕЗИЯ ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ
SENIOR EXPERT GEODESY IVELIN YORDANOV

i.yordanov@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 70


СТ. СПЕЦИАЛИСТ ГЕОДЕЗИЯ ИВАЙЛО ДИМИТРОВ
SENIOR EXPERT GEODESY IVAILO DIMITROV

i.dimitrov@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 70


ТЕХН. СЪТРУДНИК АРХИВАР МАРИЯ КРЪСТЕВА
ARCHIVER ASSOCIATE MARIYA KRUSTEVA

m.krasteva@balchik.bg


ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙСНОСТ И КОНТРОЛ"
INVESTMENT AND CONTROL DEPARTMENT
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ - ГЛ.ИНЖЕНЕР НИКОЛИН НИКОЛОВ
ENGINEER-MANAGER NIKOLIN NIKOLOV

n.nikolov@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 43


СТ. СПЕЦИАЛИСТ ИНВ. КОНТРОЛ ЯСЕН ЯНЕВ
SENIOR EXPERT INVESTMENT CONTROL YASEN YANEV

y.yanev@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 39


СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ЕМИЛ РАДАНОВ
SENIOR EXPERT EMIL RADANOV

e.radanov@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 64


СТ.СПЕЦИАЛИСТ ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК РУМЕН ЦОНЕВ
SENIOR EXPERT VETERINARY TECHNICIAN RUMEN TSONEV

r.tsonev@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 44

тел: +359 579 7 10 37


СТ.СПЕЦИАЛИСТ СТРОИТЕЛСТВО ПЛАМЕН ТОДОРОВ
SENIOR EXPERT CONSTRUCTION PLAMEN TODOROV

p.todorov@balchik.bg

тел: +359 579 7 10 44


СТ. СПЕЦИАЛИСТ НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО
ЗЛАТИНА СТАЛЕВА
SENIOR EXPERT  ILLEGAL CONSTRUCTION
ZLATINA STALEVA

z.staleva@balchik.bg

тел.: +359 579 7 10 39


НАЧАЛНИК ОЗ "СИГУРНОСТ" ВАЛЕНТИН ПОПОВ
MANAGER "SECURITY" VALENTIN POPOV

v.popov@balchik.bg

тел: +359 579 7 24 51


ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ОЗС "СИГУРНОСТ" КОЛЬО КОЛЕВ
TECHNICAL ASSISTANT "SECURITY" KOLYO KOLEV

k.kolev@balchik.bg

тел: +359 579 7 41 10


СТ.ЕКСПЕРТ ВОЕНЕН ОТДЕЛ - ДОБРИЧ
SENIOR EXPERT OF MILITARY DEPARTMENT- 
DOBRICH

тел: +359 579 7 21 81


ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН ПО ОБСС obssbalchik@abv.bg
OPERATIONAL DUTY тел: +359 579 7 25 23


ГЛ.РЕДАКТОР В-К „БАЛЧИК" АЛБЕНА ИВАНОВА
LEAD EDITOR OF "BALCHIK" NEWSPAPER  ALBENA IVANOVA

bkpress@abv.bg

тел: +359 579 7 23 39


РЕДАКТОР В-К „БАЛЧИК" МАРИЯНА ВЪРБАНОВА
EDITOR NEWSPAPER "BALCHIK" MARIYANA VАRBANOVA

bkpress@abv.bg

тел: +359 579 7 23 39


ОбП "БКС"
ДИРЕКТОР инж. ПАВЕЛ ПАВЛОВ
DIRECTOR  ENGINEER PAVEL PAVLOV

obp_bks@abv.bg

тел: +359 579 7 21 93
OбП БКС - ТЪЖНИ РИТУАЛИ тел: +359 579 7 21 93
FUNERAL RITUALS  tel: +359 579 7 21 93


АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР  
AGENCY FOR GEODESY, CARTOGRAPHY AND CADASTRE 

всяка сряда от 9:00 до 12:00 часа

every Wednesday from 9:00 AM until 12:00 AM
СЛУЖИТЕЛ ОТ АГКК ЗЛАТКО ТОДОРОВ
EMPLOYEE FROM AGCC ZLATKO TODOROV

z3latko@abv.bg

тел: +359 579 7 23 17


КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
MAYORS OF VILLAGES
KMET С.БЕЗВОДИЦА МАРИН ДЯНКОВ
BEZVODITZA VILLAGE MAYOR MARIN DYANKOV

bezvoditsa@balchik.bg

тел: +359 57154377 ; +359895 554 168


КМЕТ С.БОБОВЕЦ ОРХАН АЛИЕВ
BOBOVETZ VILLAGE MAYOR ORHAN ALIEV

bobovets@balchik.bg

тел: +359 57974150 ; +359895 554 156


КМЕТ С.ГУРКОВО ТОДОР ГЕОРГИЕВ
GURKOVO VILLAGE MAYOR TODOR GEORGIEV

gurkovo@balchik.bg

тел: +359 57235266 ; +359895 554 044


КМЕТ С.ДРОПЛА ДЕНЧО ПОПОВ
DROPLA VILLAGE MAYOR DENCHO POPOV

dropla@balchik.bg

тел: +359 57242277 ; +359895 554 205


КМЕТ С.ДЪБРАВА МИРОСЛАВА ПЕТРОВА
DUBRAVA VILLAGE MAYOR MIROSLAVA PETROVA

dabrava@balchik.bg

тел: +359 57272261 ; +359895 554 059


КМЕТ С.ЗМЕЕВО СТАНКА СТАНЧЕВА
ZMEEVO VILLAGE MAYOR STANKA STANCHEVA

zmeevo@balchik.bg

тел: +359 57242367 ; +359895 554 058


КМЕТ С.КРАНЕВО АТАНАСКА ИВАНОВА
KRANEVO VILLAGE MAYOR ATANASKA IVANOVA

kranevo@balchik.bg

тел: +359 57966468 ; +359895 554 069


КМЕТ С.КРЕМЕНА ЕРХАН МЮСТЕДЖЕБ
KREMENA VILLAGE MAYOR ERHAN MUSTEDZHEB

kremena@balchik.bg

тел: +359 57242206 ; +359895 554 207


КМЕТ С.ЛЯХОВО РЕДЖЕБ РЕДЖEБОВ
LIAHOVO VILLAGE MAYOR REDZHEB REDZHEBOV

lyahovo@balchik.bg

тел: +359 57975167 ; +359895 554 046


КМЕТ С.ОБРОЧИЩЕ СТОИЛ НИКОЛОВ
OBROCHISHTE VILLAGE MAYOR STOIL NIKOLOV

obrochishte@balchik.bg

тел: +359 57967094 ; +359895 554 167


КМЕТСКИ НАМЕСТНИК С.ПРEСПА АСЕН АСЕНОВ
PRESPA VILLAGE MAYOR ASEN ASENOV

pryaspa@balchik.bg

тел: +359 57272387 ; +359895 554 052


КМЕТ С.РОГАЧЕВО ИЛИАНА ДИМИТРОВА
ROGACHEVO VILLAGE MAYOR ILIANA DIMITROVA

rogachevo@balchik.bg

тел: +359 57968778 ; +359895 554 051


КМЕТ С.СЕНОКОС КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ
SENOKOS VILLAGE MAYOR KRASIMIR GEORGIEV

senokos@balchik.bg

тел: +359 57272320 ; +359895 554 166


КМЕТ С.СОКОЛОВО ИСМАИЛ ИСМАИЛ
SOKOLOVO VILLAGE MAYOR ISMAIL ISMAIL

sokolovo@balchik.bg

тел: +359 57969377 ; +359895 554 165


КМЕТ С.СТРАЖИЦА ШУКРИ ШУКРИ
STRAJITSA VILLAGE MAYOR SHUKRI SHUKRI

strazhitsa@balchik.bg

тел: +359 57974162 ; +359895 554 047


КМЕТСКИ НАМЕСТНИК С.ТРИГОРЦИ РАДИ АЛЕКСАНДРОВ
TRIGORTSI VILLAGE MAYOR RADI ALEXANDROV

trigortsi@balchik.bg

тел: +359 57235515 ; +359895 554 170


КМЕТ С.ХРАБРОВО ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
HRABROVO VILLAGE MAYOR DIMITAR DIMITROV

hrabrovo@balchik.bg

тел: +359 57974152 ; +359895 554 057


КМЕТ С.ЦАРИЧИНО ГЕОРГИ ГЕНОВ
TSARICHINO VILLAGE MAYOR GEORGI GENOV

tsarichino@balchik.bg

тел: +359 57262277 ; +359895 554 053


КМЕТ С.ЦЪРКВА СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА
TSURKVA VILLAGE MAYOR SVETLANA DIMITROVA

tsarkva@balchik.bg

тел: +359 57967342 ; +359895 554 066

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНА