Обявление за изработен проект за подробен устройствен план ОБЯВЛЕНИЕ

            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че със заявление вх. 23-БЧ-006195/ 14.06.2023 г. от „ТЕССА ЕНЕРДЖИ" ООД, е постъпил проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план, като част от комплексен  проект за инвестиционна инициатива на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ за изграждане на Въздушна линия (ВЛ) 110kV от ПП 33/110 kV до ВС 110 kV за присъединяване на ВяЕЦ "КРЕМЕНА-ТРИГОРЦИ" към преносната електрическа мрежа (ПЕМ) 110kV, находящ се в землищата на селата Кремена и Дропла, Община Балчик, Област Добрич и землищата на селата Балканци и Василево, Община Генерал Тошево, Област Добрич. Внесения за одобряване окончателен ПУП - ПП за „ВЛ 110kV oт ПП 33/110 kV до ВС 110 kV за присъединяване на ВяЕЦ "КРЕМЕНА-ТРИГОРЦИ", в обхвата на землищата на селата Кремена и Дропла, Община Балчик, Област Добрич е за въздушни кабелни линии и техните сервитути, засягащи съответно следните ПИ: 1) ПИ 39623.19.3; 39623.19.4; 39623.26.8 по кадастрална карта на с. Кремена, общ. Балчик, обл. Добрич; 2) ПИ 23769.29.8; 23769.29.9; 23769.29.10; 23769.29.12 по кадастрална карта на с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич.           
            Справки и допълнителна информация - в стая № 004 в сградата на Община Балчик.             На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация 


Прикачени файлове: