Обявление за изработен проект за подробен устройствен план

 

 ОБЯВЛЕНИЕ

            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-24/ 30.05.2023 г. за постъпил проект за ПУП - Парцеларен план на обект от първо степенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик. 
            Съгласно проекта трасето минава през имоти 53120.106.289; 53120.106.291; 53120.106.296; 53120.106.473; 53120.106.474; 02508.10.628; 02508.90.101; 02508.90.214; 02508.90.806; 02508.90.807;  02508.90.808.            

                       

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.