• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаО Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29 юни 2023 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на Общински съвет - Балчик, при следния:


Д н е в е н  р е д:


1. Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода  от 01 януари 2022 г. до  31 декември  2022 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Дължими месечни обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за  2023г., от Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Отпускане на финансови средства от бюджета на Общината, за извършване на ремонтни дейности по сградата на храм „Св.преп.Петка Търновска" в гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Отпускане на финансова помощ, за извършване на довършителни ремонтни дейности по сградата на храм „СВМЧК Георги Победоносец" в гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Актуализация на програмата за дофинансиране на читалищните дейности за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Предоставяне за безвъзмездно ползване за нуждите на „Медицински център I" ЕООД, кабинет №205/ офталмологичен/ и кабинет №208, за срок от 10 години.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разноски за 2023 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 684, Протокол №40 от 26.01.2023г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2022/2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобил Лада „Нива" по баланса на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Актуализация на културната програма на общината за 2023 г. приета с решение на общински съвет №700 от 23.02.2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10.  Одобряване  на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване в обхвата на кв. 143, 142 и 170 по ПУП на кв. „Балик", гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

11. Одобряване  на ПУП - Парцеларен план за линеен обект за изграждане на кабелна линия НН- „Кабелна касета ШК-4. Електрозахранване на „Сграда за настаняване и хранене"", в ПИ 53120.109.33, м-ст. "Кумбаалар", с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич,

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12.  Съгласие за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  на КЗ. "Двореца", гр. Балчик, Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

13. Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за инвестиционен проект, за ФвЕЦ - „Фотоволтаична електрическа централа 1000 kW в ПИ № 39459.12.408 по ККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, за БКТП и кабелна линия 20kW - „Трафопост тип БКТП 20/0.4kV 1250 kVA в ПИ № 39459.12.408, захранен с кабелна линия 20kW от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20kW    „Кранево", находящ се в ПИ № 39459.12.3 по ККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

14. Покана за редовно общо събрание на акционерите на „СПА ЦЕНТЪР-БАЛЧИК"АД на 04.07.2023г. от 10:00ч. в гр. Балчик, хотел „Реджина Мария" к. з. „Двореца", алея „Дамбата", конферентната зала при определен дневен ред.

Вносител: Николай Колев -  председател ОбС Балчик

15. Покана и дневен ред за редовно заседание на Общото събрание  на акционерите на „Тихия кът" насрочено за 13.07.2023 г., което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26 в 11.00 часа.

Вносител: Николай Колев -  председател ОбС Балчик

16.  Разглеждане заявление от Иван Димов Вълев за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.149 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

17. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 44882.501.31 по кадастралната карта на с. Ляхово

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

18. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.294 по кадастралната карта на гр. Балчик Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

19. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.298 по кадастралната карта на гр. Балчик Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

20. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Сенокос, част от ПИ№ 66250.501.550, за разполагане на маси и столове пред хранителен магазин

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

21. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Сенокос, част от ПИ№ 66250.501.550, за разполагане на маси и столове пред заведение за бързо хранене

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

22. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Балчик, част от ПИ№ 02508.83.161, за разполагане на поставяем обект за закусвалня

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

23. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 0.88 кв.м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

24. Отдаване под наем чрез публичен търг на общински недвижими имоти, публична общинска собственост със специално предназначение, медицински кабинети за лекарска дейност от общопрактикуващи лекари, предоставящи извънболнична медицинска помощ на населението.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

25. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

26. Разни.

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 


НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

 ОбС-БалчикПрикачени файлове: