• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Механизъм „Лична помощ" цели осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи, намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедност. Предоставянето на социалната услуга „Лична помощ" включва осигуряване на достъп до интегрирани социални и здравни услуги на основание извършена индивидуална оценка на кандидат-потребителите от служители на Дирекция „Социално подпомагане".

Целева група:

-         Човек с трайно увреждане, с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

-         Деца с увреждания, които получават месечни помощи по чл.8д от Закона за семейни помощи за деца или лице, което получава добавка за чужда помощ по чл.103 за Кодекса на социално осигуряване;

Документи необходими за кандидат потребителя

-        Заявление - декларация по образец;

-        Индивидуално направление от Дирекция «Социално подпомагане»;

-        Индивидуална оценка от Дирекция »Социално подпомагане»;

-        Пълномощно, в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител.

Документи на лица, желаещи да кандидатстват за "Личен асистент":

-        Заявление- декларация по образец;

-        Автобиография;

-        Трудова книжка;

-        Копие на Трудов договор (при наличие на такъв);

-        Медицинско свидетелство за работа;

-        Удостоверение за банкова сметка;

-        Документ за самоличност;Прикачени файлове: