• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - гр. Балчик

(ДЦПЛУ)

 

       Дневният център е комплекс от социални услуги, които предоставят условия за цялостно обслужване на пълнолетни лица с увреждания през деня. Капацитетът на центъра е 30 човека.

       Основните дейности се свеждат, най-общо, до създаване на подкрепяща среда за пълнолетни лица с увреждания и техните семейства. Развитие на жизнения потенциал и възможности за социалната им интеграция. Предоставяне на разнообразни методи и дейности, които да спомагат за социалното включване на пълнолетни лица с увреждания в общността.

       Служителите на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания осигуряват постоянна грижа на всяко лице в зависимост от потребностите му и съобразено с неговите възможности.  Предлагат се социални консултации свързани с предоставяне на информация в областта на социалната закрила и възможностите за подкрепа. Психо - емоционална и психо - социална подкрепа, съобразно индивидуалните потребности на клиентите. Предлага се работа с рехабилитатор, включваща дейности по кинезитерапия и физикална терапия и здравна грижа.

       Специализираният персонал на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания се състои от ръководител, социален работник, психолог, арт терапевт, рехабилитатор, медицинска сестра и социални асистенти.

За контакти:                                                     

Адрес: гр. Балчик, в.з. „Сборно място", ул. „Четвърта" 21

тел. за връзка: 0899932372

E-mail: balchik4@sonikstart.eu

https://www.sonikstart.eu/