УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


   На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №565/15.05.2023 на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  : „Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент с площ 12 кв. м."

 

1. Цел на търга: Отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост:

Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.204 по кадастрална карта на гр. Балчик, находящ се в гр. Балчик, съгласно схема, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент /билборд/ с площ 12  кв.м.

2. Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент.

3. Начална годишна наемна цена е в размер на 585 лв./петстотин осемдесет и пет лева/ без ДДС.

Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена.

4. Срок на договора: 3 /три/ години.

След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва      отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на 1 брой  рекламно-информационен елемент.

5. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 26.05.2023 г. до 15.00 часа на 09.06.2023 г. от касата на ОбА - Балчик;

6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 09.06.2023 г.;

7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 09.06.2023 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.

8. Търгът ще се проведе на 13.06.2023 г. от 11.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.


Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Десислава Василева - Гл. специалист Наеми, тел: 0579 7 10 54