УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


   На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №561/15.05.2023г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  : „Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 5 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 10.00  кв. м., за срок от 3/три/ години. "

 

1. Цел на търга: Отдаване под наем на части от имоти публична-общинска собственост:

т.1.1. представляващ част от ПИ № 53120.505.1 по кад. карта на с. Оброчище, находящ се в гр. Балчик,  за поставяне на 1 бр рекламно - информационен елемент с площ 2 кв. м.

т.1.2.част от ПИ № 02508.7.414

 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр рекламно-информационен елемент с площ 2 кв.м.

т.1.3. част от ПИ № 02508.526.214 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр рекламно- информационен елемент с площ 2 кв.м.

т.1.4. част от ПИ№ 02508.69.112 по кад.карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр рекламно - информационен елемент с площ 2 кв.м.

т.1.5. част от ПИ№ 02508.7.358 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр рекламно-информационен елемент с площ 2 кв.м.


2. Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на 5 броя рекламно-информационни елемента.


3. Начална годишна наемна цена:

по.т.1.1- 97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.2 -  97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т. 1.3 - 97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.4 - 97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.5 - 97.50 лв /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;


Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена.

4. Срок на договора: 3 /три/ години.

    След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва      отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на 5 броя рекламно-информационни елемента.

5. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 26.05.2023 г. до 15.00 часа на 09.06..2023 г. от касата на ОбА - Балчик;

6. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 09.06.2023 г.;

7. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 09.06.2023 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.

8. Търгът ще се проведе на 13.06.2023 г. от 10.30 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.


Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Десислава Василева - Гл. специалист Наеми, тел: 0579 7 10 54