О Б Я В А

  ОБЩИНА БАЛЧИК

 

     На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик, в изпълнение на Решение №766 по Протокол №43/27.04.2023г. от редовно заседание на Общински съвет  - Балчик и Заповед № 560/15.05.2023г. на Кмета на Община Балчик.

     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок от пет стопански години, считано от 2023/2024г. Подробна информация по условията на провеждане на търга, както и необходимите бланки за участие ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Балчик: www.balchik.bg.

     Търгът ще се проведе на 06.06.2023г. /вторник/ от 10:00 часа в залата на Общинска администрация -Балчик на адрес: пл."21-ви Септември" №6.

     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 19.05.2023г. до 15:00 часа на 02.06.2023г. на касата на Общинска администрация - Балчик, ет.1. Цената на тръжните документи е 12 лв., с включен ДДС, платими на касата на Община Балчик.

      Заявления за участие, комплектовани с изискуемите документи и документ за внесения депозит се подават в срок до 16:00 часа на 02.06.2023г. на информационния център на Община Балчик.

      Оглед на имотите, предмет на търга може да бъде извършен всеки работен ден в периода 25.05-31.05.2023г., (от 13:00 до 16:00 часа), след предварителна уговорка с гл. експерт ОПФ и СД, телефон за справки: 0579/ 7 10 54  


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик

Прикачени файлове: