Утвърдил:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

      

 На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС-Балчик,  Решения № 759/27.04.2023 год.,№ 760/27.04.2023 год. на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед № 570/15.05.2023 год. на Кмета на Община Балчик.       

                       

        ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  

        1.Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ІV, кв. 311 по ПУП на град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.84.72 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 178.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 7 860.00 лева  /седем хиляди осемстотин и шестдесет лева/ без ДДС

         2.Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VІ, кв. 3 по ПУП на град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.72.15 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 807.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 31 110.00 лева  /тридесет и една хиляди сто и десет лева/ без ДДС.

         Търгът ще се проведе на 14.06.2023 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

        Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 29.05.2023 г. до 12.06.2023 г на касата на ОбА - Балчик.

        Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 12.06.2023 г.

        Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  12.06.2023 г. информационния център на Община Балчик.


         За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева