Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. №  УТ-2117-17/ 20.03.23 г., за одобряване на проект на ПУП - План за застрояване за  УПИ XII(02508.84.391), кв. 190, по ПУП на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жс".       
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.        Прикачени файлове: