Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ          Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 350/ 03.04.23 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП-План за застрояване за ПИ 02508.81.242,  по КК на м-т. „Двете чешми",гр. Балчик,  община Балчик, с устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-73/ 23.12.2022 г. 


Прикачени файлове: